Lühidalt

Tüvekordusega sõnaühendeid kirjutatakse üldiselt lahku, nt päevast päeva, üks ühele, päev päeva kannul, üks ühe vastu. Sidekriipsuga kokku kirjutatakse ühendid, mis koosnevad nimetavas ja alaltütlevas käändes nimisõnast, nt päev-päevalt, aeg-ajalt, järk-järgult. Kokku kirjutatakse ne– ja line-liitelised tüvekordusega sõnad, nt aegajaline, järkjärguline, tähttäheline.

Pikemalt

päev-päevalt

Nimetava ja alaltütleva käände ühendid kirjutatakse sidekriipsuga, nt aasta-aastalt, aeg-ajalt, aste-astmelt, järk-järgult, kord-korralt, minut-minutilt, punkt-punktilt, päev-päevalt, rida-realt, samm-sammult, sõna-sõnalt, tund-tunnilt, täht-tähelt, täpp-täpilt. Lauses on sellised ühendid alati määrused.

päevast päeva

Muude käänete ühendid kirjutatakse harilikult lahku. Nt

  • seestütlev ja sisseütlev: aastast aastasse, kuust kuusse, nädalast nädalasse, südamest südamesse (sse-lõpulise sisseütlevaga); ajast aega, ilmast ilma, käest kätte, näost näkku, põlvest põlve, päevast päeva, seinast seina, silmast silma, suust suhu (lühikese sisseütlevaga)
  • seestütlev ja rajav: kaanest kaaneni, kellast kellani, otsast otsani, servast servani, uksest ­ukseni
  • alaltütlev ja alaleütlev: jalalt jalale, küljelt küljele, lennukilt lennukile, mobiililt mobiliile, oksalt oksale, ukselt uksele, võidult võidule, õielt õiele
  • nimetav ja seesütlev: linn linnas, riik riigis, toon toonis; kivi kivis (kinni), suusk suusas (kinni)
  • nimetav ja alaleütlev: üks ühele
  • nimetav ja kaasaütlev: ots otsaga

Mõnes ühendis tuleb sidekriipsuga kirjutamine siiski kõne alla, nt mees-mehe võitlus, punkt-punkti heitlus, punkt-punkti mäng. Kokku saab kirjutada sporditermini meesmehekaitse.

päevpäevaline

ne– ja line-liitelised tüvekordusega sõnad kirjutatakse kokku, nt aegajaline, järkjärguline, sammsammuline, sõnasõnaline, tähttäheline, üksühene. Kokku kirjutatakse ka lt-edasituletis üksüheselt.

päev päeva kannul

Kui kõrvuti sattuvad käändsõnade vormid ja kaassõna, kirjutatakse kogu ühend lahku, nt jalg jala ette, meeter meetri haaval, nädal nädala järel, sigaret sigareti järel, päev päeva kannul, külg külje kõrval, pidu pidu otsa, kivi kivi peale, kunst kunsti pärast, külg külje vastas, silm silma ja hammas hamba vastu, vorst vorsti vastu.

Kokkuvõte

nimetav + alaltütlev sidekriipsugamuude käänete ühendid lahkune– ja line-liitelised kokkukäändsõnad ja kaassõna lahku
päev-päevaltpäevast päevapäevpäevalinepäev päeva kannul
järk-järgultjärgust järgunijärkjärgulinejärk järgu haaval
üks-üheltüks üheleüksühene üks ühe vastu

Ülevaade põhineb Argo Mundi 2004. a kirjutisel „Päev-päevalt, päevast päeva, päevpäevaline, päev päeva kannul …“.

Kirjandus

Anna tagasisidet