Sisukord

Lühidalt

Definitsioon ehk määratlus on mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse naabermõistetest. Definitsioone vm meetodeid eristamiseks on mitut tüüpi: sisumääratlus, mahumääratlus, entsüklopeediline kirjeldus, piirdeselgitus, kasutusnäide.

Pikemalt

Sisumääratlus

Sisumääratlus kirjeldab mõistet selle sisu piiritlemise kaudu, nimetades lähima üldmõiste ja loetledes eristustunnused. Näiteks hõõglambi mõiste definitsioon on järgmine:

hõõglamp – elektrilamp, milles elektrivool kuumutab hõõgniiti nii, et see kiirgab valgust

Sisumääratluse koostamine eeldab mõistesüsteemi head tundmist, sest korrektselt koostatud sisumääratluses peegeldub mõiste koht temaga seotud mõistete süsteemis ehk tema seosed naabermõistetega. Seetõttu on selline definitsioon sageli mõistetav ainult erialaspetsialistile. Selle eesmärk ei olegi mõistet igakülgselt avada, vaid anda mõiste kohta teavet, mis on piisav selle eristamiseks naabermõistetest.

Sisumääratluse koostamisel on oluline silmas pidada selle vormistamise head tava, mille kohaselt määratlus:

  • ei sisalda defineeritavat mõistet tähistavat terminit ennast,
  • vormistatakse võimaluse korral ühe lausungina,
  • algab üldmõistet tähistava terminiga,
  • algab väikese algustähega ja lõpeb ilma punktita.

Näiteks termini elutähtis teenus korrektselt vormistatud definitsioon on järgmine:

elutähtis teenus teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist

Sisumääratlustel on oluline koht teatud ainevaldkonna terminite korrastamisel ja standardimisel. Oskussõnavara vajavad oma töös aga ka mittespetsialistid, näiteks tõlkijad, toimetajad ja ajakirjanikud, kes tegelevad tekstiloomega, või õpilased ja õpetajad õppetöös. Seetõttu on oskussõnastikes ja terminibaasides sageli kasutusel ka teistsugused, mitte nii rangete reeglite järgi sõnastatud definitsioonid ja selgitused.

Mahumääratlus

Neist võiks nimetada mahumääratlust, mis kirjeldab mõistet nii, et loetleb kõik selle alammõisted ühe jaotusaluse järgi. Näiteks väärisgaasi mõistet saab määratleda nii:

väärisgaas – heelium, neoon, argon, krüptoon, ksenoon ja radoon

Siinkohal on oluline meeles pidada, et mahumääratluses tuleb loendada tõepoolest kõik alammõisted, mitte ainult mõned näited.

Lisaks kindlate vormistusreeglite järgi koostatud definitsioonidele on eriala mittetundva inimese jaoks kasulik varustada mõistekirjed selgitustega.

Entsüklopeediline kirjeldus

Üheks selgituse liigiks on entsüklopeediline kirjeldus. Näiteks mesindustermin abisööt:

Abisööt ehk hädasööt on mesilasperedele korjevaesel ajal antav lisasööt, millega tahetakse kiirendada perede arengut või katta mõne söödaliigi (suir, õietolm) puudujääki. Abisööta antakse mesilasperedele tavaliselt varakevadel, kui loodusest ei ole veel piisaval hulgal saada valgurikast sööta. Abisööda andmise eelduseks on süsivesikuterikka põhisööda (mesi, suhkrusööt) piisavate varude olemasolu pesas. Kui ka põhisööda varusid napib, tuleb sedagi täiendada suhkrusiirupi, kandi või meeraamide andmise teel.

Piirdeselgitus

Mõiste määratlemiseks võib kasutada ka piirdeselgitust ehk anda üksnes vihjeid, mille abil asjatundjad tunnevad õige mõiste ära ja ülejäänud saavad vähemalt aimu, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Näiteks termini agregeerima kohta võib lisada järgmise piirdeselgituse:

agregeerima kasutatakse andmeanalüüsis andmete kohta

Kasutusnäide

Mõiste sisu aitab sageli avada ka hästi valitud autentne kasutusnäide. Järgnev näide meditsiinitermini aktiivsus- ja tähelepanuhäire kasutuse kohta aitab lugejal mõista, milles see häire seisneb:

Nimetatud test on objektiivne viis aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kolme põhitunnuse – hüperaktiivsuse, tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsuse – mõõtmiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Kirjandus

  • EVS-ISO 1087-1:2002. Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1: Teooria ja rakendus. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus MTÜ, 2002.
  • ISO 704:2009. Terminology work — Principles and methods.
  • Arvi Tavast ja Marju Taukar, Mitmekeelne oskussuhtlus. Tallinn: Valgus 2013.
  • EKI ühendsõnastik 2022. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2022.

Koostanud Ülle Allsalu

Anna tagasisidet