Ülevaade varasematest keelekorralduslikest otsustest ja olulisematest muudatustest teatmikus.

Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.