Vt menüüst ka alapeatükki “Sihitis”.

Lause peatükis leiavad käsitlust veel mh niisugused teemad:

  • ainsuse ja mitmuse kasutus
  • rektsioon
  • sõnade järjekord lauses
  • ühildumine

Nii .. kui ka

Sidendi nii .. kui ka lühenemine, komastamine, öeldise ühildamine.

Sõnaliigid

Sõnaliigituse põhimõtetest.

Liiasus

Liiasus, st info kordamine kui tavapärane nähtus keeles.