Laiendatud õigekirjareeglid on mõeldud neile, kes vajavad eesti õigekirja üksikasjalikumat käsitlust koos rohkete näidetega. Kokkuvõtlik käsitlus on esitatud eesti keele põhireeglitena.

Kiirlingid artiklitele:

Artiklid

Kiri ja tähestik

Kiri, eesti ja eesti-ladina tähestik, tähestiku ajalugu.

Kirjaviis

Uus ja vana kirjaviis.

Diakriitilised märgid

Diakriitilised märgid ehk diakriitikud, ligatuurid ehk liittähed, teisendtähed.

Tsitaatsõnade kirjutamine

Tsitaatsõnade kirjutamine, tekstis eristamine, käänamine, liitmine, tuletamine, algustäht.

Ümberkirjutus

Transkriptsioon, transliteratsioon; soovitused keelte kaupa.

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

Lausealguse, nime suurtäht, ametlikkust ja püsikindlust, tunderõhku märkiv suurtäht; erialakeele tavad.

Kohad

Kohanimed, kujundlikud kohanimetused, ülekantud tähenduses kohanimed; kohanime täpsustav täiendosa, kohanimelise täiendiga ühendid.

Ehitised, ruumid

Ehitiste ja ruumide nimetused ja nimed, kujundlikud ehitisenimetused.

Riigid, osariigid

Riikide ja osariikide nimetused ametlikult ja mitteametlikult.

Isikud, olendid

Isikunimed, varju- ja hüüdnimed, isikute ümberütlevad nimetused; isikunime täpsustav täiendosa; isikunimelise täiendiga ühendid; nimepartiklid ja kõnetlussõnad.

Autasud

Autasude nimetused, nimed ja pealkirjad.

Üritused

Ürituste nimetused, nimed ja pealkirjad.

Taimesordid

Taimede sordinimed erialakirjanduses ja mitteerialases tarvituses, võõrkeelsed sordinimed.

Kaubad

Kaupade nimetused ja nimed, registreeritud kaubamärgid, hoiatustähised.

Sõidukid

Üksiksõidukite nimed.

Ajaloosündmused

Ajaloosündmuste nimetused, sündmuste kinnistunud nimetused ajalookirjanduse tavas.

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

Tähenduse, vormi, konteksti, traditsiooni, sageduse arvestamine sõnade kokku- ja lahkukirjutuses.

Nimisõna + nimisõna

Ainsuse nimetavas või omastavas, mitmuse omastavas, muus käändes või lühitüvelise nimisõna ja järgneva nimisõna kokku-lahkukirjutus.

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Põhi-, järg- ja murdarvsõnade, arvsõnast moodustatud omadussõnade kirjutus, arvsõna ja järgneva omadussõna kokku-lahkukirjutus.

LÜHENDAMINE

Lühendusviisid ja lühendite liigid, kirjavahemärgid lühendites, lühendite lugemine ja käänamine, lühenditest tuletamine.

ARVUKIRJUTUS

Põhi- ja järgarvude kirjutamine, arvsõna käände näitamine, kirjavahemärgid ja tühik arvukirjutuses, arvude paigutamine tekstis.

KIRJAVAHEMÄRGID

Mitme kirjavahemärgi koosesinemine, kõrvuti olevate märkide kokkusulamine või emma-kumma kustumine.

Punkt

Punkti kasutusala.

Koma

Kõrvallause, lauselühend, järeltäiend ja -lisand, kiil, samaväärsed ja hõlmavad täiendid, lisandid ja määrused, rind- ja koondlause. Täiendatud 01.06.2022.

Koolon

Kooloni kasutusala.

Sidekriips

Sidekriipsu kasutusala.

Mõttekriips

Mõttekriipsu ja pika kriipsu kasutusala.

Jutumärgid

Jutumärkide kasutusala, kuju.

Ülakoma

Ülakoma ja kaksisülakomade kasutusala, kuju.

Sulud

Ümar-, nurk- ja kaldsulud, topeltsulud.

Kaldkriips

Kaldkriipsu kasutusala, tühikuga ja tühikuta kaldkriips, ja/või-tarind, 24/7

Mõtte- ja katkestuspunktid

Lausekatkestuse ja sõnast ärajäetavate tähtede tähistamine kahe, kolme ja nelja punktiga.

Katkestusjooned

Pika väljajätu märkimine katkestusjoontega.

Muid märke

Paragrahvi- ja protsendimärk, kraadi- ja promillimärk, tehtemärgid, akuut, graavis, tilde, emotikon.

Pealkiri

Pealkirjamalli kasutusala, pealkirja käänamine, punkt pealkirjas, võõrkeelne pealkiri.

Otsekõne

Otsekõne kirjavahemärgid, otse- ja kaudkõne.

Tsitaat

Parandused, kommentaarid ja väljajätud tsitaadis, jutumärgid, kursiiv ja algustäht, tsitaat ja otsekõne, tsitaat moto või pealkirjana.

Viitamine

Viitamise näidiseid.

Loetelu

Loetelu kirjavahemärgid, nummerdus, levinumad vead, mida loetelus vältida.

Küsimuste loetelu

Küsimuste loetelu vormistamine rind- või põimlausena või eraldi lausetena.

Tabel

Tabeli pealkiri, tabeli lahtrite teksti algustäht, lõpupunkt ja joondamine, mõõtühikud tabelis.

Tühikud

Tühiku kasutamine lühendite, tähiste, arvude ja kirjavahemärkide kirjutuses.

Esiletõstud

Kursiivkiri, poolpaks kiri, allakriipsutus, versaal- ja kapiteelkiri, sõrendus.