Siia koondame üldisemat laadi materjalid, mis on abiks keeleportaali Sõnaveeb kasutajale. Sõnaveebis on mitmeid keelekogusid: üldkeele infot esitab EKI ühendsõnastik, terminiinfot rohkem kui 120 oskussõnastikku ja terminibaasi (2023. a seisuga).

Keelekorralduse teisenemine

Eesti keelekorraldus on olnud pidevas arenemises ja jätkab arenemist. Seda kajastavad omal moel ka selle valdkonna kirjeldamiseks kasutatud terminid õigekirjutus, õigekeelsus, keelekorraldus, keelearendus. Kiirpilk minevikku ja tänapäeva.

Mis on kirjakeel

Sõna kirjakeel on mitmetähenduslik ja tähistab keelekasutuses mitut asja.

Mis on norm

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Mis on naabersõnad?

Ülevaade EKI ühendsõnastiku naabersõnadest, mida kuvame ligikaudu 10 000 kõige sagedasema eesti keele sõna juures.

Mis on tekstikorpus?

Ülevaade korpustest, mida kasutatakse keele uurimisel ja sõnaraamatute koostamisel.

Mis on veebilaused?

Ülevaade veebilausetest, mida kuvame Sõnaveebi kasutajale lehe paremas veerus.