Sisukord

1. ohutu

ohutu, ohutu, ohutut, ohutusse, ohutute, ohutuid, ohututesse ja ohutuisse

Tabel 1. Häälikumuutused tüübis 1

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutuseta`aasta, kasvataja, psühhol`oogia, matemaatika, k`õrge, `õhtu, elamu, k`ohkumatu

võrdlus: j`ulge, j`ulgem, kõige j`ulgem ja j`ulgeim

1e. veski

v`eski, v`eski, v`eskit, v`eskisse, v`eskite, v`eskeid, v`eskitesse ja v`eskeisse

Tabel 2. Häälikumuutused alltüübis 1e

astmevahelduse liiktüve lõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetaarvuti, võimendi, rahusti, v`oodi, m`ingi

võrdlus: v`äeti, v`äetim, kõige v`äetim ja v`äeteim

Märkused.

a. Alltüüpi 1e kuuluvad i-tüvelised sõnad, millel tüvevokaal i asendub mitmuse tunnuse ees e-ga, nt v`oodi : v`oodeid (v`oodi + id), arvuti : arvuteile (arvuti + ile).

b. Mõnel kahesilbilisel III-vältelisel sõnal võib olla II-välteline rööpkuju, mis käändub 16. tüübi järgi, nt kirju (vt tüüp 16, märkus b), või 6. tüübi järgi, nt kiire, olnu (vt tüüp 6, märkused c, d).

Anna tagasisidet