Keelekasutuses on levinud tänamisväljendid nii ainsuses tänu ja suur tänu kui ka mitmuses tänud ja suured tänud. Täpsemalt esineb eesti keele ühendkorpuses 2021 väljend suur tänu ligi 47 000 korda ja suured tänud 32 000 korda.

Mitmuses tänud või suured tänud võivad olla seotud inglise väljendiga thanks, kuid ei pruugi olla, sest mitmuses kasutati neid tänamisviise juba 20. sajandi algusest saadik. Näiteks järgmistes DIGAR-i Eesti artiklitest leitud lausetes: „Tänud Sulle kõige eest tänasel juubelipäewal“ (1931), „Ta palus tõlki kubernerile üle anda meie kõigi südamlikumad tänud lahke vastuvõtu eest hollandlaste poolt“ (1938), „Suurimad tänud ja tervitused suurele juhile Stalinile“ (1949), „Viigu need read enesega kirjutaja soojad isiklikud tänud paljude äratuste eest“ (1958), „Nii et suured tänud kodumajandi meestele!“ (1977). Viimane lause pärineb tekstist, kus on korraga kasutatud väljendeid tänan, suur tänu ja suured tänud.

Tänamiseks kasutataksegi eesti keeles veel näiteks keelendeid aitäh (ühendkorpuses ligi 295 000 korda), tänan (156 000), palju tänu (3000; vrd saksa vielen Dank, vene большое спасибо), tuhat tänu (1500; vrd saksa tausend Dank, vene огромное спасибо), aitüma (2300), aituma (354). Seega on eesti keel tänamisviiside poolest väga rikas.

Anna tagasisidet