Kui sõna alguse silp koosneb ühest täishäälikust, siis pole tavaks seda poolitada. Sellised sõnad on näiteks ema, õue.

Kui sõna algab täishääliku(te)ga, on tavaks sõna poolitada: öö-bik, õu-es, oo-ta-ma, uu-dis, lau-ast, oo-ke-an.

Ühetähelise sõnasisese vokaalsilbi saab poolitamisel

  • jätta eelmise silbi juurde: laua-le, laia-li, põua-ne, avau-se, või
  • viia järgmise silbi juurde: lau-ale, lai-ali, põu-ane, õu-ele, ava-use

*

Teiste maade pärisnimesid poolitades on tavaks võtta arvesse nime hääldust ja mitte lahutada ühe häälikuna häälduvat tähejärjendit, nt ch, sch, th: Mün-chen, Ri-chard, Man-ches-ter, Fi-scher, Sou-thern, Ar-thur, Lu-the-ril.

Tähejärjendit, mis hääldub ühe häälikuna, ei ole tavaks lahutada. Näiteks on soovitatav eesti tekstis poolitada Saus-sure [sos-süür], Shakes-peare [šeiks-piir], Baude-laire [bod-leer]. Nime Bretagne [brötanj] on soovitatav poolitada Bre-tagne. Muus kui nimetavas käändes olevat vormi saab poolitada ka tagantpoolt: Bretag-ne’is. Nime Cannes nimetava käände vormi ei ole tavaks poolitada, teistes käänetes on saab poolitada: Can-nes’is (hääldus [kannis]).

Liitvõõrnimesid on tavaks poolitada kas nagu liitsõnu või nagu lihtsõnu: Gold-smith ~ Golds-mith, Volgo-grad ~ Volgog-rad.

Vt ka „Silbitamine ja poolitamine“.

Anna tagasisidet