Eesti Keele Instituudi keelenõuandjad vastavad küsimustele, mis puudutavad eesti üldkeele kasutust:

  • õigekiri (suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid, nimede õigekiri jne),
  • vormiõpetus (sõnade käänamine, pööramine ja võrdlemine),
  • sõnamoodustus (tuletus ja liitmine),
  • sõnatähendused,
  • lausestus, sõnastus.
  • Püütakse vastata terminiküsimustele.

Keelenõuandjad ei paku keelenõuküsimustele vastates järgnevaid teenuseid:

  • tekstide tõlkimine (vrd termininõu antakse);
  • keeletoimetamine;
  • õigusnõu andmine;
  • koolitööde lahendamine.

Vt ka „Mida keelenõuandest küsida?“.

Anna tagasisidet