Sisukord

Lühidalt

Maailm on täis nimevaidlusi. Need võivad olla seotud rahvusvaheliste suhetega (millist nime tunnustatakse, millist mitte), riikide kahepoolsete suhetega (sageli on küsimus, kellele mingid alad kuuluvad), samuti võivad olla seotud riigisiseste konfliktidega või kohaliku omavalitsuse tasandil vaidlustega. Võõrnimede valikul peab tahes-tahtmata neid arvestama.

Pikemalt

Enne nimevaidluste juurde asumist on kohane tutvustada üldpõhimõtteid.

Rahvusvahelise kohanimekorralduse põhimõtted

ÜRO eestvedamisel on 1967. aastast peetud konverentse ja ekspertide nõupidamisi, millel on kokku lepitud põhimõtted kohanimede rahvusvaheliseks kasutamiseks.

 1. Igal riigil on suveräänne õigus nimetada oma territooriumil asuvaid kohti. Rahvusvaheliselt tunnustatakse neid nimesid, mida riigi pädevad organid on ametlikult määranud.
 2. Ametlikke nimesid tunnustatakse täpselt sel kujul, nagu nad on määratud, koos kõigi lisamärkidega. Kui keel kasutab muud kirja kui ladina, soovitatakse välja töötada ühtne latinisatsioon, mida kõik ladinatähelised keeled võiksid rakendada.
 3. Eksonüümide, s.o kohalikust nimest erinevate nimekujude kasutamist soovitatakse kõigiti piirata ning uusi eksonüüme mitte luua. Kaartidel soovitatakse esikohale panna endonüümid (kohalikud nimed), eksonüümid aga lisada sulgudes, kui vaja.
 4. Mitme riigi territooriumil asuvate objektide puhul soovitatakse riikidel kõigepealt püüda jõuda kokkuleppele ühise nime määramiseks; kui see aga ei õnnestu, siis tunnustatakse kõiki kasutusel olevaid nimesid vastava riigi territooriumil.
 5. Nende alade kohta, mis jäävad riikide suveräänsuse alt välja (maailmamered, Antarktika), kokkulepet ei ole. Merede puhul vaieldakse selle üle, kas piirnevatel maadel on õigus oma merepiiri sisse jäävat osa ametlikult nimetada. Merenimedega tegeleb Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO), Antarktika nimedega Antarktika uurimise teaduskomitee (SCAR).

Järgneb ülevaade tähtsamatest nimevaidlustest. Need on iga kategooria piires järjestatud tähestikuliselt, kui võimalik. Lisatud lingid viivad enamasti ingliskeelse Wikipedia artiklitele. Võimaluse korral on täpsustatud, kuidas kajastuvad vaieldavad nimed või maa-alad Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasis (KNAB).

Riiginimede vaidlused

Vaidlused riiginimede teemal võivad olla nii rahvusvahelised kui ka riigisisesed.

 1. Iirimaa või Iiri Vabariik? Iirimaa kui riik ei hõlma kogu Iiri saart, Põhja-Iirimaa kuulub Ühendkuningriigi koosseisu. Samas ei ole Iirimaa loobunud kogu saare ühendamise mõttest, mida kajastab Iirimaa nimi. Vt selle kohta EKI ühendsõnastikust.
 2. Myanmar või Birma? Selle vaidluse algus läheb tagasi 1989. aastasse, kui Birma sõjaväeline valitsus nimetas maa ümber Myanmariks (vt selle kohta EKI ühendsõnastikust). Demokraatlikud riigid eelistasid pikalt kasutada Birma nime; suhtumine muutus alles siis, kui Birmas toimusid demokraatlikud valimised.
 3. Põhja-MakedooniaMakedoonia nimevaidlus Kreeka ja Põhja-Makedoonia vahel, mis lahenes 2019. a kokkuleppega. Vt selle kohta EKI ühendsõnastikust.
 4. Tšehhi või Tšehhi Vabariik? Tšehhi riigil ei olnud pikka aega tšehhi ega inglise keeles ametlikku lühinime, 2016. aastast on need lõpuks olemas (Česko, Czechia). Vt selle kohta EKI ühendsõnastikust.

Rahvusvaheliste vetenimede vaidlused

Merede ja mereosade nimed on põhjustanud vaidlusi riikide vahel, kes nendega piirnevad.

 1. Jaapani meri või Idameri? Selles vaidluses osalevad Jaapan ühelt poolt ning Lõuna- ja Põhja-Korea teiselt poolt. Mõlemad Koread on seisukohal, et Jaapani mere nimi pole sobiv ning pakuvad asemele Idamerd (Lõuna-Korea) või Korea Idamerd (Põhja-Korea). Vt selle kohta EKI ühendsõnastikust.
 2. Pärsia laht või Araabia lahtVaidluses on ühel pool Iraan, teisel pool Pärsia lahe äärsed araabia riigid, kes eelistavad lahte nimetada Araabia laheks. Vt selle kohta EKI ühendsõnastikust.

Suveräänsuspiiride vaidlused

Need vaidlused on põhjustatud pretensioonidest mingitele aladele. Mõned näited.

 1. Falklandi saared või Malviinid? Saarestik kuulub Suurbritanniale, ent sellele pretendeerib ka Argentina, kes kasutab Malviinide (islas Malvinas) nime. Argentina kasutab ka muude kohtade jaoks oma nimesid, nt Port Stanley on Puerto Argentina jne. KNABis on põhinimed ingliskeelsed, hispaaniakeelsed on antud variantidena.
 2. Hiina ja India piir. Riikidel on vastastikku pretensioone, mh pretendeerib Hiina suurele osale Arunachal Pradeshist (nn Lõuna-Tiibet) ja India Aksai Chini alale. KNABis on aluseks de facto piir.
 3. India ja Pakistani piir. Riigid vaidlevad Kashmiri kuuluvuse üle. KNABis on aluseks de facto piir.
 4. Jaapani ja Lõuna-Korea vaheline saar, rahvusvahelise nimega Liancourt Rocks. Korea nimi Dokdo (독도), jaapani nimi Take-shima (竹島). KNABis märgendatud suveräänsusväliseks alaks.
 5. Lõuna-Hiina mere saarestikud, millele pretendeerivad korraga mitu riikiParaceli saared – hiina nimi Xisha Qundao (西沙群岛), vietnami nimi quần đảo Hoàng SaSpratly saared – hiina nimi Nansha Qundao (南沙羣岛), tagalogi nimi Filipiinidel Kapuluan ng Kalayaan, vietnami nimi quần đảo Trường Sa. KNABis märgendatud suveräänsusväliseks alaks.

Tunnustamata suveräänsusest tingitud nimevaidlused

Küllalt palju vaidlusi põhjustavad tunnustamata üksuste kohanimed. Üldine tava on sel juhul kasutada nimesid, mis on pandud seadusliku võimu poolt. Lääneriikide mittetunnustamispoliitika Eesti, Läti ja Leedu NSV Liitu annekteerimise suhtes tähendas mh omal ajal ka seda, et nende maade kohanimesid tunnustati eesti-, läti- ja leedukeelsetena. Kui allpool viidatakse rahvusvahelisele tunnustusele või selle puudumisele, siis on mõeldud tänapäeva riikide enamikku ja ÜROd.

 1. Aserbaidžaan. Rahvusvaheliselt ei tunnustata Mägi-Karabahhi (Artshahhi Vabariigi) iseseisvust. KNABis on esikohal aserbaidžaanikeelsed kohanimed, ent armeeniakeelsed on antud rööpnimedena endise Mägi-Karabahhi autonoomse oblasti alal (ja üksnes selles osas, mis on armeenlaste kontrolli all faktiliselt)[1].
 2. Gruusia. Ei tunnustata Abhaasia ega Lõuna-Osseetia iseseisvust. Gruusia mõistes on esimene Abhaasia Autonoomne Vabariik, teist üksust ei eksisteeri, seeasemel on ametlikus pruugis vajaduse korral Tshinvali piirkond. KNABis on Abhaasia kohanimed antud u 1988. a seisuga, sj abhaasi põhinimedega asulanimed on antud vene transkriptsiooni vahendusel. Lõuna-Osseetia kohanimed on põhikujul antud gruusiakeelsetena.
 3. Iisrael. Üldiselt tunnustatakse Iisraeli 1967. a sõjani kehtinud piires, millest järeldub, et Ida-Jeruusalemma, Jordani Läänekalda ja Gaza tsooni staatus on lahtine. KNABis on kõnealused alad tinglikult Palestiina araabia riigi osad.
 4. Küpros. Rahvusvaheliselt ei tunnustata Põhja-Küprost ega selle pandud türgikeelseid kohanimesid. KNABis esikohal kreekakeelsed nimed.
 5. Moldova. Ei tunnustata Transnistriat. KNABis Moldova tunnustatud nimekujud.
 6. Ukraina. Ei tunnustata Krimmi ega Sevastopoli annekteerimist Venemaa poolt ega de facto üksusi Ida-Ukrainas (Donetski Rahvavabariik, Luhanski Rahvavabariik). Krimmi kohanimed on KNABis põhikujul antud ukrainakeelsetena. Ida-Ukraina kohanimed antakse samuti keskvõimu tunnustatud kujul (mõned asulad on ümber nimetatud).

Ebasoosingus kohanimed

Siia rühma kuuluvad kohanimed, mis mõne riigi jaoks on ebamugavad, taunitud või lausa keelatud. Mõned näited.

 1. Briti saaredEbasoosingus Iirimaal, seeasemel on iiri keeles vasteks Éire agus an Bhreatain Mhór (Iirimaa ja Suurbritannia).
 2. Ida-Turkestan. Ebasoosingus Hiinas, kuna seostatakse uiguuride iseseisvusliikumisega.
 3. Mandžuuria. Ebasoosingus Hiinas, kuna seostub Mandžukuo riigiga.

Riigisisesed nimevaidlused

Riigisisesed konfliktid võivad haakuda ka nimevaidlustega.

 1. Londonderry või Derry. Nimevaidlus Põhja-Iirimaal, milles katoliiklased eelistavad Derryt, unionistid Londonderryt.
 2. Mässuliste ja rahutute piirkondade nimed võivad samuti olla vaieldavad: Ambazonia Kamerunis, Azawad Malis või Barotseland Sambias.

Nimevaidlused võivad veel hõlmata vähemuskeelsete nimede kasutust, põlisnimede taastamist jm.

Kohalikud nimevaidlused

Kohaliku tasandi nimevaidlusi on palju ja need puudutavad enamasti tänavate ja väljakute nimesid. KNABis see nimede rühm peaaegu puudub.

Kirjandus


Märkused

 • [1] KNABis kajastub hetkel (30.05.2021) veel Mägi-Karabahhi 2020. aasta sõja eelne olukord.
Anna tagasisidet