Sisukord

EKI teatmiku õigekirjaosa ilmus algselt „Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ pealkirja all 2019. aastal. Ajavahemikus 4.–27. V 2022 on käsiraamatu artiklid üle toodud EKI teatmikku, sisu muutmata (muutunud on kohati vormistus). Üksikuid artikleid on muudetud, selle kohta on artikli lõpus lisatud täpsustus.

Õigekirjaosa koosneb seitsmest peatükist: täheortograafia (koostajad Sirje Mäearu, Peeter Päll, Tiina Leemets), algustäheortograafia (Maire Raadik), kokku- ja lahkukirjutamine (Maire Raadik, Argo Mund, Sirje Mäearu, Peeter Päll), lühendamine (Tiina Leemets), arvukirjutus (Maire Raadik), kirjavahemärgid (Argo Mund, Tiina Leemets, Maire Raadik) ja vormistus (Maire Raadik). Eeltöö tegid Argo Mund, Tuuli Rehemaa ja Kaja Kruusmaa, koostades perioodikas ilmunud keelekorralduskirjutiste kronoloogilise märksõnastiku. 2019. aastal ilmunud käsiraamatu toimetaja on Maire Raadik, retsensendid on Reili Argus, Külli Habicht, Katrin Kern, Helika Mäekivi, Urve Pirso.

Õigekirjaosa artiklid sisaldavad nii reegleid kui ka taustainfot, st reeglite seletusi. Reegli ajaloo jaotistes on võimaluse korral kirjeldatud konkreetse reegli kujunemise ajalugu ja diskussiooni selle ümber, praktilisi probleeme reegli järgimisel ja nõuandeid. Iga käsitletud teema kohta on antud ka kirjanduse loetelu.

Õigekirjaosa toetub varasematele õigekeelsusallikatele, nagu Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ (5. trükk 2016), Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamat“ (3. trükk 2007), Mati Erelti „Lause õigekeelsus“ (3. trükk 2011), kogumikud „Keelenõuanne soovitab“ 1–5 (1996, 2000, 2004, 2008, 2015), Tartu keelehooldekeskuse väljaanded, Maire Raadiku „Väikesed tarbetekstid“ (2. trükk 2014) jt, samuti vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna ortograafiaotsustele.

2019. aastal ilmunud õigekeelsuskäsiraamatu reeglistiku on läbi arutanud ja 15. oktoobril 2019 heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond.

„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ valmis 2014.–2018. aastal riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)“ toel.

Anna tagasisidet