Sisukord

ÜRO kohanimekorralduskonverentsil 2002. a heaks kiidetud tabel, mis on täpsustatud variant 1967. a heaks kiidetud tabelist. Eestis kasutamiseks soovitanud Emakeele Seltsi keeletoimkond (1996).

Tai kiri on silpkiri, milles on 44 kaashäälikutähte. Täishäälikuid tähistatakse märkidega, mis kirjutatakse kaashäälikutähe järele, ette, kohale või alla; sageli esinevad need märgid kombinatsioonidena. Nt kaashäälikutähe ก (k) ette lisatud märgiga เก loetakse ke, järele lisatud märgiga กา loetakse ka, ent nende kombinatsioon เกา loetakse kao.

Tai kirjas ei jäeta sõnavahesid, tühik pannakse lausete ja lõikude vahele, teatud kindlatel juhtudel ka mujale (vt lähemalt täpsustuste peatükist).

Tai latinisatsioonis ei eristata kinnist [o]-d lahtisest [ɔ]-st (mõlema vasteks on o), [tj]-häälikut [tš]-st (mõlema vasteks on ch); samuti ei eristata täishäälikute pikkust ega silbitooni. Selguse huvides on allpool näidete järel nurksulgudes esitatud täpsem hääldus põhiliselt eesti tähestiku vahenditega, millele on lisatud ɔ, w ja lühikeste diftongide lõpus esinev ʔ. Silbi ees on näidatud toonimärk (` madal, ˆ langev, ´ kõrge, ˇ tõusev toon; keskmine toon on märgita). Latinisatsioon on üldiselt antud sinisel taustal või kaldkirjas; täpsem hääldus on nurksulgudes [], v.a tabeli selles veerus, kus on tähtede ja märkide nimetused.

Kaashäälikutähed

Tai kaashäälikuid võidakse hääldada erinevalt sõltuvalt sellest, kas nad paiknevad silbi alguses või lõpus, silbilõpuvaste on antud sulgudes. Kaashäälikutähtede nimetused on kaheosalised: täht + selle tähega tunnussõna (tabelis on antud ka viimase tõlge). Tabeli 1. veerus on tai tähe järel ülatähega märgitud tähe järk (ʰ – kõrge, ᵐ – keskmine; madal järk on märgita; järkude kohta vt lähemalt toonide peatükist).

TähtNimetusVastedNäited
ก ᵐkɔɔ `kai ‘kana’k (k)กระบี่ = Krabi [`kra`bii]
ข ʰˇkhɔɔ `khai ‘muna’kh (k)ขอนแก่น = Khon Kaen [ˇkhɔɔn `kään]
ฃ ʰˇkhɔɔ `khuat ‘pudel’kh (k)(pole enam kasutusel)
khɔɔ khwaai ‘pühvel’kh (k)บ้านโคก = Ban Khok [ˆbaan ˆkhook]
khɔɔ khon ’inimene’kh (k)(pole enam kasutusel)
khɔɔ ´rakhang ‘kelluke’kh (k)ฆองชัย = Khong Chai [khɔɔng tšai]
ngɔɔ nguu ‘uss’ng (ng)พังงา = Phangnga [phangngaa]
จ ᵐtjɔɔ tjaan ‘nõu’ch (t) [tj]จันทบุรี = Chanthaburi [tjan´tha`burii]
ฉ ʰˇtšɔɔ `tšing ‘simblid’ch (t) {tš]ฉะเชิงเทรา = Chachoengsao [`tšatšööngsau]
ˇtšɔɔ ´tšaang ‘elevant’ch (t) [tš]ชัยนาท = Chai Nat [tšai ˆnaat]
sɔɔ ˆsoo ‘ahel’s (t)เคียนซา = Khian Sa [khian saa]
tšɔɔ tšöö ‘puu’ch (t) [tš](kohanimedes harv)
jɔɔ ˇjing ‘naine’y (n)อำนาจเจริญ = Amnat Charoen [am`naat `tjaröön]
ฎ ᵐdɔɔ ´tšadaa ‘(teatav) peaehe’d (t)รัษฎา = Ratsada [´rat´sadaa]
ฏ ᵐtɔɔ `pa`tak (muusikariist)t (t)สุราษฏร์ธานี = Surat Thani [`suˆraat thaanii]
ฐ ʰˇthɔɔ ˇthaan ‘alus’th (t)เขมราฐ = Khemarat [ˇkhee´maˆraat]
thɔɔ monthoo (teatav kirjandustegelane)th (t)บุณฑริก = Bun Tharik [bun ´tha´rik]
thɔɔ ˆphuuˆthau ‘vanem, pealik’th (t)นิคมพัฒนา = Nikhom Phatthana [´nikhom ´phat´thanaa]
nɔɔ neen ‘noviits’n (n)บำเหน็จณรงค์ = Bamnet Narong [bam`net ´narong]
ด ᵐdɔɔ `dek ‘laps’d (t)เดชอุดม = Det Udom [`deet `udom]
ต ᵐtɔɔ `tau ‘kilpkonn’t (t)ตราด = Trat [`traat]
ถ ʰˇthɔɔ ˇthung ‘kott’th (t)ถลาง = Thalang [`thaˇlaang]
thɔɔ ´thaˇhaan ‘sõdur’th (t)พัทยา = Phatthaya [´phat´thajaa]
thɔɔ thong ‘lipp’th (t)อุทัยธานี = Uthai Thani [`uthai thaanii]
nɔɔ ˇnuu ‘hiir’n (n)นครนายก = Nakhon Nayok [´nakhɔɔn naa´jok]
บ ᵐbɔɔ bai´mai ‘(puu)leht’b (p)บึงกาฬ = Bueng Kan [bõng kaan]
ป ᵐpɔɔ plaa ‘kala’p (p)ปัตตานี = Pattani [`pattaanii]
ผ ʰˇphɔɔ ´phõng ‘mesilane’ph (p)บ้านไผ่ = Ban Phai [ˆbaan `phai]
ฝ ʰˇfɔɔ ˇfaa ‘kaas’f (p)ฝาง = Fang [ˇfaang]
phɔɔ phaan ‘(teatav) kandik’ph (p)พะเยา = Phayao [´phajau]
fɔɔ fan ‘hammas’f (p)ฟากท่า = Fak Tha [ˆfaak ˆthaa]
phɔɔ ˇsamphau ’džonki’ph (p)ภูเก็ต = Phuket [phuu`ket]
mɔɔ ´maa ‘hobune’m (m)มุกดาหาร = Mukdahan [´mukdaaˇhaan]
jɔɔ ´jak ‘hiiglane’yยะลา = Yala [´jalaa]
rɔɔ rõa ‘paat’r (n)ระยอง = Rayong [´rajɔɔng]
lɔɔ ling ‘ahv’l (n)ลำพูน = Lamphun [lamphuun]
wɔɔ ˇwään ‘ring’wนราธิวาส = Narathiwat [´naraa´thiˆwaat]
ศ ʰˇsɔɔ ˇsaalaa ‘paviljon’s (t)ศรีสะเกษ = Si Sa Ket [ˇsii `sa`keet]
ษ ʰˇsɔɔ rõõˇsii ‘erak’s (t)เบญจลักษ์ = Benchalak [been`tja`lak]
ส ʰˇsɔɔ ˇsõa ‘tiiger’s (t)สระแก้ว = Sa Kaeo [`sa ˆkääu]
ห ʰˇhɔɔ `hiip ‘kast’hหางดง = Hang Dong [ˇhaang dong]
lɔɔ `tjulaa ‘(teatav) tuulelohe’l (n)กาฬสินธุ์ = Kalasin [kaa´laˇsin]
อ ᵐɔɔ `aang ‘nõgu, kauss’o1อุดรธานี = Udon Thani [`udɔɔn thaanii]
hɔɔ ´nokˆhuuk ‘öökull’hบ้านโฮ่ง = Ban Hong [ˆbaan ˆhoong]
Tai kaashäälikutähed

1 Sõna või silbi alguses märgib kõrisulghäälikut [ʔ], mida latinisatsioon ei kajasta.

Täishäälikumärgid

Osa täishäälikumärke kirjutatakse kaashäälikutähe (siin näitena ต /t/) järele (ตา a [aa], ตะ a [a]), osa tähe kohale (ตั a [a], ติ i [i], ตี i [ii], ตึ ue [õ], ตื ue [õõ]), osa tähe alla (ตุ u [u], ตู u [uu]) ja osa tähe ette (เต e [ee], แต ae [ää], โต o [oo]). Lisaks on kasutusel märkide kombinatsioonid (เตา ao [au]), sh koos mõne kaashäälikutähega (เตอ oe [öö], เตีย ia [ia], เตือ uea [õa], ตัว ua [ua]). Mõne hääliku märkimine kinnises, st kaashäälikuga lõppevas silbis on erinev lahtise silbi omast. Kokkuvõtlik täishäälikute märkimise tabel on järgmine (silbialguse kaashäälikut märgib tinglikult ต /t/, silbilõpu kaashäälikut ก /k/):

HäälikLühike lahtises silbisLühike kinnises silbisPikk lahtises silbisPikk kinnises silbis
a [a]ตะตักตาตาก
ae [ä]แตะแต็กแตแตก
e [e]เตะเต็กเตเตก
i [i]ติติกตีตีก
o [o]โตะตกโตโตก
o [ɔ]เตาะต็อกตอตอก
oe [ö]เตอะเตอเติก
u [u]ตุตุกตูตูก
ue [õ]ตึตึกตือตืก
ia [ia]เตียะเตียเตียก
ua [ua]ตัวะตัวตวก
uea [õa]เตือะเตือเตืก
Tai täishäälikud

Kaks märki näitavad muidu pikkade täishäälikute lühidust: ะ lahtises silbis (แตะ ae [ä], เตะ e [e], โตะ o [o], เตาะ o [ɔ], เตอะ oe [ö], เตียะ ia [iaʔ], ตัวะ ua [uaʔ], เตือะ uea [õaʔ]) ja -็ kinnises silbis (แต็ก ae [ä], เต็ก e [e], ต็อก o [ɔ]).

Mõne silbilõpu latinisatsioon:

 • ร /r/ → on [ɔɔn] (juhul, kui ei kaasne vokaalimärke), nt ชุมพร Chumphon [tšumphɔɔn];
 • ย /y/ → i [i] (ตัย ai [ai], เตย oei [ööi] (NB! mitte ei), ตอย oi [ɔɔi], โตย oi [ooi], ตวย uai [uai], เตือย ueai [õai]);
 • ว /w/ → o [u] (ตาว ao [au], แตว aeo [ääu], เตว eo [eeu], ติว io [iu], เตียว iao [iau]);
 • kui lõpukaashäälikuid on rohkem kui üks, hääldub ainult esimene, nt บุตร but [`but], บาตร bat [`baat].

Topelt-r (รร) kahe kaashääliku vahel märgib sanskriti sõnades [a]-häälikut; kui lõpukaashäälik puudub, on hääldus [an], nt ตรรก tak [`tak], สรรพ sap [`sap], กรรเชียง kanchiang [kantšiang], บรรจบ banchop [ban`tjop].

Tai silbilõppude koondtabel

Paremaks näitlikustamiseks märgib silbialguse kaashäälikut tinglik ต (t); kui on vaja näidata kinnist silpi, esindab silbilõpu kaashäälikut tinglik ก (k); teise veeru vastetes need häälikud ei kajastu.

MärgidVastedNäited
ตก1o [o]เบตง = Betong [beetong]
ตรรan [an]บรรพตพิสัย = Banphot Phisai [ban´phot ´phiˇsai]
ตรรกa [a]สุพรรณบุรี = Suphan Buri [`suphan `burii]
ตวกua [ua]บ้านกรวด = Ban Kruat [ˆbaan `kruat]
ตวยuai [uai]อากาศอำนวย = Akat Amnuai [aa`kaat amnuai]
ตอo [ɔɔ]ท่าบ่อ = Tha Bo [ˆthaa `bɔɔ]
ตอยoi [ɔɔi]ราชาน้อย = Racha Noi [raatšaa ´nɔɔi]
ตะa [a]ประเทศไทย = Prathet Thai [`praˆtheet thai]
ตักa [a]รามัน = Raman [raaman]
ตัยai [ai]สุโขทัย = Sukhothai [`suˇkhoothai]
ตัวua [ua]บางบัวทอง = Bang Bua Thong [baang bua thɔɔng]
ตัวะua [uaʔ](kohanimedes harv)
ตาa [aa]ตาปี = Tapi [taapii]
ตายai [aai]ท้ายเหมือง = Thai Mueang [´thaai ˇmõang]
ตาวao [aau]เชียงดาว = Chiang Dao [tšiang daau]
ตำam [am]เชียงคำ = Chiang Kham [tšiang kham]
ติi [i]หัวหิน = Hua Hin [ˇhua ˇhin]
ตีi [ii]คีรีมาศ = Khiri Mat [khiirii ˆmaat]
ติวio [iu]ปะทิว = Pathio [`pathiu]
ตึue [õ]ห้วยผึ้ง = Huai Phueng [ˆhuai ˆphõng]
ตืue [õõ]น้ำยืน = Nam Yuen [´nam jõõn]
ตือue [õõ]หนองปรือ = Nong Prue [ˇnɔɔng prõõ]
ตุu [u]บ้านดุง = Ban Dung [ˆbaan dung]
ตุยui [ui]เกาะสมุย = Ko Samui [`kɔ `saˇmui]
ตูu [uu]บางมูลนาก = Bang Mun Nak [baang muun ˆnaak]
เตe [ee]บางเขน = Bang Khen [baang ˇkheen]
เต็กe [e]ห้วยเม็ก = Huai Mek [ˆhuai ´mek]
เตยoei [ööi]เลย = Loei [lööi]
เตวeo [eeu]หนองบัวระเหว = Nong Bua Raheo [ˇnɔɔng bua ´raˇheeu]
เต็วeo [eu](kohanimedes harv)
เตอoe [öö]กะเปอร์ = Kapoe [`kapöö]
เตอะoe [ö](kohanimedes harv)
เตะe [e]ปะนะเระ = Panare [`pa´na´re]
เตาao [au]เต่า = Tao [`tau]
เตาะo [ɔ]เกาะเต่า = Ko Tao [`kɔ `tau]
เติกoe [öö]เลิงนกทา = Loeng Nok Tha [lööng ´nok thaa]
เตียia [ia]เชียงใหม่ = Chiang Mai [tšiang `mai]
เตียวiao [iau]บางน้ำเปรี้ยว = Bang Nam Priao [baang ´nam ˆpriau]
เตียะia [iaʔ](kohanimedes harv)
เตือuea [õa]ดอนเมือง = Don Mueang [dɔɔn mõang]
เตือยueai [õai]เปือยน้อย = Pueai Noi [põai ´nɔɔi]
เตือะuea [õaʔ](kohanimedes harv)
แตae [ää]บางแค = Bang Khae [baang khää]
แต็กae [ä](kohanimedes harv)
แตวaeo [ääu]บางแก้ว = Bang Kaeo [baang ˆkääu]
แต็วaeo [äu](kohanimedes harv)
แตะae [ä]ระแงะ = Ra-ngae [´ra´ngä]
โตo [oo]บ้านโป่ง = Ban Pong [ˆbaan `poong]
โตยoi [ooi](kohanimedes harv)
โตะo [o]พะโต๊ะ = Phato [´pha´to]
ใตai [ai]ราชาใหญ่ = Racha Yai [raatšaa `jai]
ไตai [ai]บ้านไผ่ = Ban Phai [ˆbaan `phai]
ไตยai [ai]ไทยเจริญ = Thai Charoen [thai `tjaröön]
rue [rõ]2(kohanimedes harv)
ฤๅrue [rõõ](pole enam kasutusel)
lue [lõ](pole enam kasutusel)
ฦๅlue [lõõ](pole enam kasutusel)
Tai silbilõpud
 • 1 St kui täishäälikumärki polegi. Esineb kinnises silbis.
 • 2 Mõnes sõnas hääldub ka ri [ri] ja roe [röö], nt อังกฤษ Angkrit [ang`krit] ‘Inglise’, ฤกษ์ roek [ˆröök] ‘soodne aeg’.

Muud märgid

MärkNimetusVaste või seletusNäited
-ฺphin´thutäishäälikuta hääldus (paali sõnades märgib kas silbilõpu kaashäälikut või silbialguse kaashäälikuühendi esimest kaashäälikut)
-ํ´nik´kha`hitm; silbi lõpp hääldub kas am ~ ang või täishäälikumärgi korral vastav täishäälik + mสงฆํ sangkhang [ˇsangˇkhang], ชุํนุํ chumnum [tšumnum]
-่´mai `eekmadala tooni (`) märkบ่อเกลือ Bo Kluea [`bɔɔ klõa]
-้´mai thoolangeva tooni (ˆ) märkบ้านตาก Ban Tak [ˆbaan `taak]
-๊´mai triikõrge tooni (´) märkพะโต๊ะ Phato [´pha´to]
-๋´mai `tjat`tawaatõusva tooni (ˇ) märkอมก๋อย Omkoi [omˇkɔɔi]
-์kaaranväljajätumärk (märgialust tähte või täherühma ei loeta)บ้านโพธิ์ Ban Pho [ˆbaan phoo]
-็´mai `tai ´khuulühidusmärk (pikk täishäälik muudetakse lühikeseks)เป็น pen [pen]
´mai ´ja´mokkordusmärk (sõna või sõnaosa loetakse topelt)ทำบ่อย ๆ tham boi boi [tham `bɔɔi `bɔɔi], ไฟไหม้ ๆ fai mai fai mai [fai ˆmai fai ˆmai]
paijaan ´nɔɔilühendimärkกรุงเทพฯ Krung Thep [krung ˆtheep], lühend nimest กรุงเทพมหานคร Krung Thep Maha Nakhon [krung ˆtheep ´maˇhaa ´nakhɔɔn]
-๎jaa´makkaan(näitab, et kaht kaashäälikut loetakse kokku)(vanades tekstides)
taa `kailõigualguse märk
angˆkhan ˆkhuulõigulõpumärk(vanades tekstides)
khoo ˆmuuttekstilõpumärk(vanades tekstides)
Tai muud märgid

Toonid

Kuigi latinisatsioonis tooni ei märgita, on kirjasüsteemi täielikkuse huvides tooni määramise reeglid allpool ära toodud.

Tai keeles on viis tooni: tavaline ehk keskmine (ilma märgita), madal (`), langev (ˆ), kõrge (´) ja tõusev (ˇ). Silbitooni määrab toonimärk, selle puudumisel määravad tooni a) kaashäälikutähe järk, b) silbilõpu tüüp.

Kaashäälikutähtede järke on kolm:

 • kõrge (kaashäälikutähtede tabelis tähisega ʰ) – ข (kh), ฃ (kh), ฉ (ch), ฐ (th), ถ (th), ผ (ph), ฝ (f), ศ (s), ษ (s), ส (s), ห (h);
 • keskmine (kaashäälikutähtede tabelis tähisega ᵐ) – ก (k), จ (ch), ฎ (d), ฏ (t), ด (d), ต (t), บ (b), ป (p), อ (o);
 • madal (kaashäälikutähtede tabelis ilma tähiseta) – ค (kh), ฅ (kh), ฆ (kh), ง (ng), ช (ch), ซ (s), ฌ (ch), ฑ (th), ฒ (th), ญ (y), ท (th), ธ (th), พ (ph), ฟ (f), ภ (ph), ม (m), ย (y), ร (r), ล (l), ว (w), ฬ (l), ฮ (h).

Silbilõpu tüüpe on kaks:

 • elus – silbi lõpus on pikk täishäälik, diftong (ai, ao, ia, jms) või m, n, ng;
 • elutu – silbi lõpus on lühike täishäälik või k, p, t.

Toonimärgi olemasolul

 • madala tooni märgiga – silbitoon on madal (v.a madala järgu tähtede puhul – langev);
 • langeva tooni märgiga – silbitoon on langev (v.a madala järgu tähtede puhul – kõrge);
 • kõrge tooni märgiga – silbitoon on kõrge;
 • tõusva tooni märgiga – silbitoon on tõusev.

Toonimärgi puudumisel

 • elusa silbilõpu tüübi puhul on silbitoon kõrge järgu tähtedega tõusev, keskmise ja madala järgu tähtedega keskmine;
 • elutu silbilõpu tüübi puhul on silbitoon kõrge ja keskmise järgu tähtedega madal, madala järgu tähtedega langev, kui täishäälik on pikk, muudel juhtudel kõrge.

Täpsustusi

 1. Latinisatsioonis kasutatakse silbipiiri näitamiseks sidekriipsu, kui silp sõna sees algab täishäälikuga (บังอน Bang-on [bang-ɔɔn], สะอาด sa-at [`sa`at], สำอง sam-ang [ˇsam-ang]); samuti kui täishäälikuga lõppevale silbile järgneb ng-ga algav silp (สง่า sa-nga [`sa´nga]).
 2. Tai kirjas sõnade vahel tühikuid üldiselt ei ole, tühik jäetakse lausete ja lõikude vahele, kindlatel juhtudel ka mujale, nt numbrite ja kirjavahemärkide (punkt, koma, koolon, sulud, jutumärgid jm) ette või järele. Latinisatsioonis on sõnade vahel tühikud, kuid nt kohanimede kasutuses on kõikuvust (Bun Tharik ~ Buntharik, Chai Nat ~ Chainat).
 3. Täishäälikumärgita kaashäälikutähte hääldatakse tavaliselt kas [a]-ga (lahtises silbis) või [o]-ga (kinnises silbis): ปฐม pathom [`paˇthom], พลบ phlop [´phlop].
 4. Täht ห (h) järgneva kaashäälikutähe ees võib jääda hääldamata, kuid ta viib järgmise tähe kõrgesse järku: หวอ wo [ˇwɔɔ], หลืบ luep [`lõõp].
 5. Täht อ (o) märgib silbi alguses tavaliselt kõrisulghäälikut, millele järgneb täishäälik (อรุญ arun [`arun]); harvem viib ta järgmise tähe kõrgesse järku: อยาก yak [`jaak].
 6. Tai silbi alguses võivad esineda kaashäälikuühendid; kirjas neid kuidagi eraldi ei tähistata. Osa neist loetakse üheks häälikuks, osa jääb häälikuühendiks ja osal tekib häälduses [a]-ga vahesilp. Tooni määramisel neis ühendites on määrav esimene täht, juhul kui teine täht on ม (m), น (n), ง (ng), ย (y), ร (r), ล (l), ว (w), nt ขนม khanom [`khaˇnom] (vrd นม nom [nom]), ตลก talok [`ta`lok] (vrd ลก lok [´lok]).
  • Üheks häälikuks loetakse ทร (th+r) → s, ศร (s+r) → s, สร (s+r) → s, จร (ch+r) → ch, nt ทราบ sap [ˆsaap].
  • Häälikuühendiks jäävad kl, khl, kr, khr, kw, khw, pl, phl, pr, phr, tr (กล, ขล, คล, กร, ขร, คร, กว, ขว, คว, ปล, ผล, พล, ปร, ภร, พร, ตร), nt ผลาญ phlan [ˇphlaan], กวาง kwang [kwaang]. Erandina on ka lahkuhääldust: ปรอด parot [`pa`rɔɔt]. (Uuemates inglise jm laenudes on ka uusi kaashäälikuühendeid bl, br, dr, fl, fr jms, nt บล็อก blok [´blɔk], ดราย drai [draai], ฟรี fri [frii].)
  • Ülejäänud ühendid loetakse [a]-vahesilbiga, nt ทหาร thahan [´thaˇhaan].
 7. Eeskätt paali ja sanskriti sõnades esineb sõna keskel topelt loetavaid kaashäälikutähti, st üht tähte loetakse kõigepealt silbilõpu häälikuna, seejärel silbialguse häälikuna, nt ศกราช sakkarat [`sak`kaˆraat], ราชสีห์ ratchasi [ˆraat´tšaˇsii].
 8. Tai numbrid on ๐ 0, ๑ 1, ๒ 2, ๓ 3, ๔ 4, ๕ 5, ๖ 6, ๗ 7, ๘ 8, ๙ 9.

Vt ka

Kirjandus

 • Benjawan Poomsan Becker, Thai for Beginners. Paiboon Publishing 1995.
 • Nitaya Kanchanawan, Matthew J. Eynon, Learning Thai. 2nd edition. Odeon Store Ltd. 2005.
 • Thai. – Report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names. Prepared by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 4.0, September 2013 (vaadatud 16.06.2023).
 • Thai script. – Wikipedia.org (vaadatud 16.06.2023).
 • Л. Н. Морев, Краткий очерк грамматики тайского языка. – Тайско-русский словарь. Москва: Советская энциклопедия 1964, с. 923–941.
Anna tagasisidet