Sisukord

1991. aastast kasutatakse Aserbaidžaanis ladina tähestikku. Varasema kürillilise ja praeguse ladina tähestiku vastavusi näitab järgmine tabel.

Vastavustabel

TähedVastedNäited
А а= A aАбдуллајев = Abdullayev, Сәттар = Səttar
Б б= B bБабајев = Babayev, Кәрбәла = Kərbəla
В в= V vВәкилова = Vəkilova, Әнвәр = Ənvər
Г г= Q qГасымов = Qasımov, Шаиг = Şaiq, Мәммәдгулузадә = Məmmədquluzadə
Ғ ғ= Ğ ğТағыјев = Tağıyev, Вурғун = Vurğun, Ағдам = Ağdam
Д д= D dДадашзадә = Dadaşzadə, Меһди = Mehdi
Е е= E eҺагвердијев = Haqverdiyev, Сејидбәјли = Seyidbəyli
Ә ә= Ə əӘлизадә = Əlizadə, Әләкбәр = Ələkbər, Әзизбәјов = Əzizbəyov
З з= Z zЗијнәт = Ziynət, Низами = Nizami
И и= İ iИбраһимов = İbrahimov, Сәбри = Səbri
Ы ы= I ıҺаҹыјев = Hacıyev, Багыров = Baqırov
Ј ј= Y yЈевлах = Yevlax, Сејид = Seyid, Гулијев = Quliyev, Сүлејман = Süleyman, Ајбәниз = Aybəniz
К к= K kКәрим = Kərim, Фикрәт = Fikrət
Ҝ ҝ= G gӘсҝәр = Əsgər, Ҹаһанҝиров = Cahangirov
Л л= L lЛәнкәран = Lənkəran, Әләшрәф = Ələşrəf
М м= M mМүзәффәр = Müzəffər, Һүммәтов = Hümmətov
Н н= N nНоврузәли = Novruzəli, Хананјев = Xananyev
О о= O oОрдубади = Ordubadi, Оруҹова = Orucova
Ө ө= Ö öӘлөвсәт = Əlövsət
П п= P pПашајев = Paşayev, Тапдыг = Tapdıq
Р р= R rРүстәм = Rüstəm, Бајрамов = Bayramov
С с= S sСевил = Sevil, Арслан = Arslan, Һәсән = Həsən
Т т= T tТәвәккүлова = Təvəkkülova, Сәадәт = Səadət
У у= U uМусајев = Musayev, Карасу = Karasu
Ү ү= Ü üШүкүр = Şükür, Һүсејн = Hüseyn
Ф ф= F fФүзули = Füzuli, Әфәндијев = Əfəndiyev
Х х= X xХәлил = Xəlil, Мәммәдханлы = Məmmədxanlı, Ахундов = Axundov, Јевлах = Yevlax
Һ һ= H hҺәбиб = Həbib, Ваһабзадә = Vahabzadə
Ч ч= Ç çЧинҝиз = Çingiz, Дәмирчиоғлу = Dəmirçioğlu
Ҹ ҹ= C cҸаббарлы = Cabbarlı
Ш ш= Ş şШыхәлијев = Şıxəliyev, Ағдаш = Ağdaş
= Рә’на = Rə’na
Aserbaidžaani vastavustabel

Aserbaidžaani-eesti tähetabel (1978–1991)

Varem kasutati aserbaidžaani nimede kirjutamiseks eesti transkriptsiooni, mille Ly Seppeli koostatud tabeli alusel kiitis heaks 1978. a vabariiklik õigekeelsuskomisjon, vt kirjanduse loetelu. Kürillilised nimenäited pärinevad sellest tabelist.

TähedVastedNäited
А а= aАбдуллајев = Abdullajev, Сәттар = Sättar
Б б= bБабајев = Babajev, Кәрбәла = Kärbäla
В в= vВәкилова = Väkilova, Әнвәр = Änvär
Г г= gГасымов = Gasõmov, Шаиг = Šaig, Мәммәдгулузадә = Mämmädguluzadä
Ғ ғ= gТағыјев = Tagõjev, Вурғун = Vurgun, Ағдам = Agdam
Д д= dДадашзадә = Dadašzadä, Меһди = Mehdi
Е е= eҺагвердијев = Hagverdijev, Сејидбәјли = Sejidbäjli
Ә ә= äӘлизадә = Älizadä, Әләкбәр = Äläkbär, Әзизбәјов = Äzizbäjov
З з= zЗијнәт = Zijnät, Низами = Nizami
И и= iИбраһимов = Ibrahimov, Сәбри = Säbri
Ы ы= õҺаҹыјев = Hadžõjev, Багыров = Bagõrov
Ј ј= jЈевлах = Jevlahh, Сејид = Sejid, Гулијев = Gulijev, Сүлејман = Sülejman, Ајбәниз = Ajbäniz
К к= kКәрим = Kärim, Фикрәт = Fikrät
Ҝ ҝ= gjӘсҝәр = Äsgjär, Ҹаһанҝиров = Džahangjirov
Л л= lЛәнкәран = Länkäran, Әләшрәф = Äläšräf
М м= mМүзәффәр = Müzäffär, Һүммәтов = Hümmätov
Н н= nНоврузәли = Novruzäli, Хананјев = Hananjev
О о= oОрдубади = Ordubadi, Оруҹова = Orudžova
Ө ө= öӘлөвсәт = Älövsät
П п= pПашајев = Pašajev, Тапдыг = Tapdõg
Р р= rРүстәм = Rüstäm, Бајрамов = Bajramov
С с= sСевил = Sevil, Арслан = Arslan, Һәсән = Häsän
Т т= tТәвәккүлова = Täväkkülova, Сәадәт = Säadät
У у= uМусајев = Musajev, Карасу = Karasu
Ү ү= üШүкүр = Šükür, Һүсејн = Hüsejn
Ф ф= fФүзули = Füzuli, Әфәндијев = Äfändijev
Х х= h (üldjuhul)Хәлил = Hälil, Мәммәдханлы = Mämmädhanlõ
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpul täishääliku järel)Ахундов = Ahhundov, Јевлах = Jevlahh
Һ һ= hҺәбиб = Häbib, Ваһабзадә = Vahabzadä
Ч ч= Чинҝиз = Tšingjiz, Дәмирчиоғлу = Dämirtšioglu
Ҹ ҹ= Ҹаббарлы = Džabbarlõ
Ш ш= šШыхәлијев = Šõhhälijev, Ағдаш = Agdaš
= Рә’на = Rä’na
Aserbaidžaani-eesti tähetabel (1978–1991)

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet