Sisukord

ÜRO kohanimekorralduskonverentsil 2007. a heaks kiidetud tabel, mis on parandatud versioon 1977. a heaks kiidetud tabelist. Eestis kasutamiseks soovitanud Emakeele Seltsi keeletoimkond 1996. a, ent sobib eeskätt Iisraeli nüüdiskohanimede edasiandmiseks. Faktiliselt on Iisraelis rööpselt kasutusel ka 2007. a eelne latinisatsioon, mistõttu need vasted on lisatud sulgudes.

Heebrea kirja kirjutatakse paremalt vasakule. Kirja põhitähed märgivad kaashäälikuid, teatud juhtudel ka täishäälikuid. Viimaseid märgitakse üldiselt täishäälikumärkidega, igapäevakirjas neid ei kasutata.

Kaashäälikutähed

Heebrea kirjas on osal tähtedest lõppvormid, mida kasutatakse sõna lõpul. Punkt tähe sees (דָּגֵשׁ dagesh, dageš) täidab kahte ülesannet: דָּגֵשׁ חָזָק dagesh ẖazak (dageš forte) topeldab kaashääliku hääldust (nt mmm), דָּגֵשׁ קַל dagesh kal (dageš lene) aga muudab kaashääliku hääldust (nt bv; osal juhtudest on hääldusvahe tänapäeval kaduma läinud). Tabelis on taandega esitatud üksnes need dagesh kal’i juhud, kus muutub hääldus.

TähtLõppvormNimetusVastedNäited
אאָלֶף alef' (üksnes sõna sees)בְּאֵר-שֶׁוַע = Be’ér-Sheva
בבֵית vetvתֵּל-אָבִיב = Tel Aviv
– בּbבְּעָלוֹת = Be’alot
גגִמֶּל gimmelgגְּרָר = Grar
דדָּלֶת daletdדִּימוֹנָה = Dimona
ההֵא hehהַרמְגדּוֹ = Har Megido
(jääb märkimata sõna lõpus)מְצָדָה = Metsada
ווָו vavv (w)פֶּתַח-תִּקְוָה = Petaẖ-Tikva
זזַיִנ zayinzיִזְרְעֶאל = Yizre’él
חחֵית ẖetחָצוֹר = H̱atsor
טטֵית tettאֵילוֹט = Elot
ייוֹד yodyנַהֲרִיָּה = Nahariyya
כך ךְכַפ khafkhאַכְזִיב = Akhziv
– כּךּkעַכּוֹ = Akko
ללָמֶד lamedlלָכִישׁ = Lakhish
מםמֵם memmאֲמָם = Amam
נןנוּן nunnנָצְרַת = Natsrat
ססָמֶךְ samekhsסְדוֹם = Sdom
עעַיִנ ayin' (üksnes sõna sees)עֲרוֹעֵר = Aro’er
פףפֵא fefכְּפַר-נַחוּם = Kfar-Naẖum
– פּףּpפָּארָן = Paran
צץצָדֵי tsadets (ẕ)מִצְפֶּה = Mitspe
קקוֹף kofk (q)קִרְיַת-עֶקְרוֹן = Kiryat-Ekron
ררֵישׁ reshrרַמְלָה = Ramla
שׁשִׁין shinshבֵּית-שֶׁמֶשׁ = Bet-Shemesh
– שׂsשְׂנִיר = Snir
תתָו tavtתִּמְנָה = Timna
Heebrea kaashäälikutähed

Märkus 1. Dagesh kal võib esineda järgmistel tähtedel: בּ (b/v), גּ (g), דּ (d), כּ (k/kh), פּ (p/f), תּ (t). Kolmel juhul muutub hääldus, ülejäänute puhul latinisatsioonis vahet ei tehta. Sõna alguses, samuti hääldumatu švaa järel on need tähed dagesh’iga, seega ei saa nt nime alguses olla ב (v), כ (kh), פ (f). Dagesh ẖazak’i puhul kaashäälik topeldub (ll, mm, nn, ss, yy, zz jt), v.a sh ja ts. Tähtedel א (alef), ע (ayin), ה (h), ח () ja ר (r) dagesh’it tavaliselt ei kasutata.

Märkus 2. 1977. a eelses latinisatsioonis tehti vahet alef’i ja ayin’i vahel. Esimest märgiti 9-kujulise ülakomaga (’), v.a sõna algul, nt אַרְבֵּל = Arbel, בְּאֵרִי = Be’eri. Teist märgiti 6-kujulise ülakomaga (‘), nt עֶבְרוֹן = ‘Evron, מָעוֹן = Ma‘on. Uuendatud süsteemis tähistab mõlemaid sirge (lihtne) ülakoma, ent sõna alguses või lõpus jäävad need tähed märkimata.

Märkus 3. Võõrhäälikuid märgitakse heebrea kirjas geresh’iga (׳) järgmiselt:

 • ד׳ = dh (araabia ذ)
 • ג׳ = j [dž] (araabia ج)
 • ז׳ = zh [ž]
 • ח׳ = kh [h(h)] (araabia خ)
 • ס׳ = ṣ (araabia ص)
 • ר׳ või ע׳ = gh (araabia غ)
 • צ׳ = ch [tš]
 • ת׳ = th (araabia ث)

Täishäälikumärgid

Täishäälikuid märgitakse kas üksnes täishäälikumärkidega, mis on diakriitilised märgid, või nende kombinatsioonis mõne kaashäälikutähega. Tabelis märgib alef (א) suvalist kaashäälikutähte.

MärgidNimetusVastedNäited
אַפַּתָּח pataẖaאַשְׁדּוֹד = Ashdod
אֲחֲטַף פַּתַּח ẖataf pataẖaאֲתָרִים = Atarim
אָקָמָץ kamatsa, o1מָרֵשָׁה = Maresha, גָּלְגָּלְתָּא = Golgolta
אֶסְגוֹל segoleמֵרוֹם = Merom
אֱחֲטַף סְגוֹל ẖataf segole(kohanimedes harv)
אֵצֵירֵי tserée, é2חֲדֵרָה = H̱adera, בַּעֲלָת בְּאֵר = Ba’alat Be’ér
אֵיצֵירֵי מָלֵא tseré maléeבֵּית-הָעֵמֶק = Bet-haEmek
אְשְׁוָא shva, švaajääb märkimata või antakse edasi e-ga3נְתַנְיָה = Netanya
אִחִירִיק ẖirikiמִגְדַּל = Migdal
אִיחִירִיק מָלֵא ẖirik maléiנַפְתָלִי = Naftali
אֳחֲטַף קָמָץ ẖataf kamatso(kohanimedes harv)
אֹחוֹלָם ẖolamoרְחֹבוֹת = Reẖovot
אוֹחוֹלָם מָלֵא ẖolam maléoעַבְדּוֹן = Avdon
אֻקֻבּוּץ kubutsuגֻּלְגֹּלֶת = Gulgolet
אוּשׁוּרוּק shurukuזְבוּלוּו = Zevulun
Heebrea täishäälikute märkimine
 • 1 Kamats’i tavaline vaste on a, kinnises rõhuta silbis võib vasteks olla ka o.
 • 2 Mõnes allikas märgitakse rõhulist tseré’d é-ga.
 • 3 Švaa kohta vt lähemalt märkus 5.

Märkus 4. Kuigi häälduses enam vahet ei ole, on heebrea täishäälikuid tavaks jagada lühikesteks ja pikkadeks. Lühikesed on אַ (a), אֶ (e), אִ (i), אֹ (o), אֻ (u), pikad אָ (a), אֵ (e), אִי (i), אוֹ (o), אוּ (u). (Heinrich Simonil on o-na häälduv kamats ehk אָ lühike, pikk on אוֹ või אֹ). Lisaks on švaaga ülilühikesed אֲ (a), אֱ (e) ja אֳ (o).

Märkus 5. Švaad on kaht tüüpi: jääv švaa (שְׁוָא נָח shva naẖ), mille puhul täishäälikut ei hääldu, ja liikuv švaa (שְׁוָא נָע shva na), mis märgib lühikest e-häälikut. Kui varasem latinisatsioon võttis selle traditsioonilise jaotuse aluseks ning latiniseeris e-ga vaid shva na‘ga silbid, siis uus süsteem võtab arvesse tegelikku hääldust, kus täishäälikuta hääldus on märksa levinum, nt on בְּנֵי בְּרָק Bne Brak (vanas süsteemis Bene Beraq), vrd גְּאוּלִים Ge'ulim, Tänapäeva heebrea keeles on švaa hääldus e-na säilinud järgmistel juhtudel:

 • kui kahe kaashäälikutähe ühendis, milles švaa on esimese tähe all, on teine kaashäälik esimesega kokkulangev või sama moodustuskohaga ja hääldusviisiga, nt שָׁכְחוּ shakheẖu, שָׁדַדְתְ shadadet;
 • kui sõnaalguse kahe kaashäälikutähe ühendis, milles švaa on esimese tähe all, on esimene kaashäälik l, m, n, r, y [j], nt נְמָלִים nemalim, מְנִיָה meniyya;
 • kui sõnaalguse kahe kaashäälikutähe ühendis, milles švaa on esimese tähe all, on teine kaashäälik kõrihäälik (ayin, alef, h), nt תְּאָרִים te'arim;
 • teatud sõnaalguse eesliidete (be, ke, le, te, ve) puhul, nt בּרֵיחָה bereẖa, וְרוֹדִים verodim.

Heebrea kirjaviisid

Heebrea kiri on igapäevatarvituses vokaliseerimata, s.o ilma täishäälikumärkideta jm diakriitikuteta. Vokaliseeritud kirjaviisi esineb pühades tekstides, luules ja lastele keele õpetamiseks mõeldud raamatutes.

Mõned kaashäälikutähed, nn lugemisabitähed ehk matres lectionis (א, ה, ו, י), on aja jooksul hakanud märkima ka täishäälikuid. Nende põhjal on välja töötatud täieliku kirjaviisi ehk כתיב מלא ktiv malé põhimõtted. Neid on korduvalt täpsustatud, aga täielikku ühtlust pole siiski saavutatud, tegelikus tarvituses on palju kõikuvust. Lugemisabitähti kasutatakse järgmiselt:

 • א – peaasjalikult a märkimiseks, nt מצא matsa;
 • ה – sõna lõpus a või e märkimiseks, nt ראה ra'a, שרה share;
 • ו – u või o märkimiseks, nt צור tsur, יום yom;
 • י – i või e märkimiseks, nt מין min, בית bet.

Vt ka

Kirjandus

 • Hebrew alphabet; Shva. – Wikipedia.org (vaadatud 04.07.2023).
 • Heinrich Simon, Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig 1982.
Anna tagasisidet