Sisukord

Wade-Giles

Hiina sõnu ja nimesid pannakse tänapäeval ladina kirja ümber pinyin’i süsteemi kohaselt, mis tuli Hiinas käibele 1950. aastatel ja levis rahvusvaheliselt 1970. aastatel . Enne seda oli maailmas kõige levinum latinisatsioonisüsteem Wade’i-Gilesi täiendatud süsteem (Modified Wade-Giles System). Selle autorid olid Thomas Francis Wade, kes pani süsteemile aluse XIX sajandi keskel, ja Herbert A. Giles, kes täiendas seda oma hiina-inglise sõnaraamatus (1892). Süsteem oli levinud rohkem ingliskeelsetes maades, sellest oli aga teisendeid ja lihtsustusi muudes riikides.

Tunnuslik sellele süsteemile on ülakomarohkus. k, p, t ja k’, p’, t’ erinevus on sama mis pinyin’is g, b, d ja k, p, t erinevus: esimesed on üsna eesti k, p, t sarnased, teine sari aga hõlmab aspireeritud (hõngatud) sulghäälikuid.

Selle süsteemi nimesid ümber kirjutades tuleb olla tähelepanelik, et lähteks olev kirjapilt ikka vastab Wade’i-Gilesi süsteemile; sageli puuduvad täpsust nõudvad ülakomad ja sel juhul ei saa üheselt teisendada.

WG silbialgused

Ära on toodud vaid juhtumid, kus süsteemid üksteisest erinevad.

WGPinyinNäited (silbid)
chzh (üldjuhul)chang → zhang
j (i /v.a. lõpp –ih/ ja ü ees)ching → jing
ch’ch (üldjuhul)ch’ang → chang
q (i /v.a. lõpp –ih/ ja ü ees)ch’ing → qing
hsxhsin → xin
jrjên → ren
kgkuang → guang
k’kk’uang → kuang
pbpai → bai
p’pp’ai → pai
sssssŭ → si
szsszŭ → si
tdtung → dong
t’tt’ung → tong
tsztsang → zang
ts’cts’ang → cang
tzztzŭ → zi
tz’ctz’ŭ → ci
Hiina silbialgused

WG silbilõpud

WGPinyinNäited (silbid)
êeê → e, shê → she
ehe (silbis yeh)yeh → ye
enan (silbis yen)yen → yan
ênenwên → wen
êngengtêng → deng
êrher (eraldi silp)êrh → er
ii (üldjuhul)li → li
yi (eraldi silbina)i → yi
iehielieh → lie
ienianhsien → xian
ihichih → zhi, ch’ih → chi, jih → ri, shih → shi
iungiongch’iung → qiong
oo (p, p’, m, f, w, y järel)po → bo
uo (t, t’, n, l, ch, ch’, j, ts, ts’, s järel)to → duo
e (k, k’, h järel ja eraldi silbina)ho → he
uu (üldjuhul)ku → gu
ou (y järel)yu → you
ŭissŭ → si, tzŭ → zi, tz’ŭ → ci
üu (üldjuhul)chü → ju, ch’ü → qu, hsü → xu
ü (n, l järel)nü → , lü →
üanuanchüan → juan, ch’üan → quan, hsüan → xuan
üehue (üldjuhul)chüeh → jue, ch’üeh → que, hsüeh → xue
üe (n, l järel)nüeh → nüe, lüeh → lüe
ueiui (k, k’ järel)kuei → gui, k’uei → kui
ünunchün → jun, ch’ün → qun, hsün → xun
ungongjung → rong
Hiina silbilõpud

Nimenäiteid: Chao Tsê-tsung → Zhao Zezong, Chou Hai-ên → Zhou Hai'en, P’êng Jên → Peng Ren, Lo Jui-ch’i → Luo Ruiqi, Liu Ch’ing-shao → Liu Qingshao, Pieh Lin → Bie Lin, Paot’ou → Baotou, Shanghai → Shanghai, Taku → Dagu, Szŭch’uan → Sichuan, Chingkangshan → Jinggang Shan, Yangtzŭchiang → Yangzi Jiang, Ch’üehshui → Queshui (Kaden, lk 42).

Palladiuse transkriptsioon

Vene keeles kasutatav Palladiuse transkriptsioon pärineb põhiosas Palladiuse (P. Kafarovi) ja P. Popovi hiina-vene sõnaraamatust 1888, hiljem on seda veidi täiendatud ja kohandatud uuele kirjaviisile.

Palladiuse silbialgused

Pall.PinyinNäited (silbid)
бbбао → bao
вwвэнь → wen
гgгуй → gui
дdдэн → deng
жrжэнь → ren
кkкэ → ke
лlле → lie
мmмао → mao
нnняо → niao
пpпо → po
сs (üldjuhul)сунь → sun
x (е, и, ю, я ees)сянь → xian
тtтао → tao
фfфэнь → fen
хhхэ → he
цc (üldjuhul)цао → cao
q (е, и, ю, я ees)цяо → qiao
цзz (üldjuhul)цзао → zao
j (е, и, ю, я ees)цзяо → jiao
чchчун → chong
чжzhчжэнь → zhen
шshшуй → shui
Silbialgused

Palladiuse silbilõpud

Tabelis lisatud märge “eraldi silbina” tähistab juhtumeid, kui silbialguse kaashäälikut polegi. Sel juhul on latinisatsioonivaste mõnikord erinev, vrd лян → liang, aga ян → yang. Tähelepanelik tuleb olla vene transkriptsioonis н-lõpuliste silpidega, neile vastab latinisatsioonis ng. Niisamuti tuleb eristada е-d ja э-d, vrd бе → bie, бэ → be.

Pall.PinyinNäited (silbid)
аaма → ma
айaiнай → nai
анangван → wang
аньanгань → gan
аоaoбао → bao
еie, eraldi silbina yeбе → bie
иi, eraldi silbina yiли → li
инing, eraldi silbina yingмин → ming
иньin, eraldi silbina yinцзинь → jin
оuo (üldjuhul)то → tuo
o (б, в, м, п, ф järel ja eraldi silbina)во → wo
ой1ui (silbis хой)хой → hui
оуouкоу → kou
уu, eraldi silbina wuду → du
уаuaкуа → kua
уайuaiгуай → guai
уанuangшуан → shuang
уаньuanжуань → ruan
уйuiгуй → gui
унongдун → dong
уньunсунь → sun
уэй1ui (silbis хуэй)хуэй → hui
ыi2сы → si, цы → ci, цзы → zi
ын1engмын → meng
ынь1enфынь → fen
эeбэ → be
эйeiвэй → wei
энengхэн → heng
эньenсэнь → sen
эрerэр → er
юiu, eraldi silbina youлю → liu
юаньuan, eraldi silbina yuanцзюань → juan
юе(юэ varasem variant)
юйü (üldjuhul), eraldi silbina yuлюй →
u (с, ц, цз järel)сюй → xu
юнiong, eraldi silbina yongцзюн → jiong
юньun, eraldi silbina yunцюнь → qun
юэüe (üldjuhul), eraldi silbina yueлюэ → lüe
ue (с, ц, цз järel)цзюэ → jue
яia, eraldi silbina yaня → nia
янiang, eraldi silbina yangлян → liang
яньian, eraldi silbina yanнянь → nian
яоiao, eraldi silbina yaoсяо → xiao
Silbilõpud
  • 1 Erandlik või traditsiooniline silp.
  • 2 Silp ды → .

Kui silp lõpeb н-ga, siis lisatud kõvendusmärk näitab silbipiiri, vrd фанань → fanan, фанъань → fang'an.

Nimenäiteid: Лю Шаоци → Liu Shaoqi, Дэн Сяопин → Deng Xiaoping, Тань Чжэньлинь → Tan Zhenlin, Бо Ибо → Bo Yibo, Чжан Вэньтянь → Zhang Wentian, Ло Жуйцин → Luo Ruiqing, Сычуань → Sichuan, Чэнду → Chengdu, Ухань → Wuhan.

Vt ka

Kirjandus

  • Klaus Kaden, Die wichtigsten Transkriptionssysteme für die chinesische Sprache. Eine Einführung zum Selbststudium. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie 1975.
  • Wade-Giles. – Wikipedia.org (vaadatud 11.07.2023).
Anna tagasisidet