Sisukord

Indoeuroopa keelkonna germaani keelte läänegermaani rühma kuuluv inglise keel (English language) on Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide ja Austraalia ametikeel, üks kahest ametikeelest Iirimaal, Kanadas ja Uus-Meremaal. Ta on ametikeel või *kaasametlik keel veel järgmistes riikides: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, *Belau, Belize, *Botswana, *Brunei, Dominica, *Fidži, *Filipiinid, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, *India, Jamaica, *Kamerun, *Keenia, *Kiribati, *Lesotho, Libeeria, *Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Sudaan, *Malawi, *Malta, *Marshalli Saared, *Mauritius, Mikroneesia, Namiibia, *Nauru, *Nigeeria, *Paapua Uus-Guinea, *Pakistan, *Rwanda, Saalomoni Saared, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Sambia, *Samoa, *Seišellid, Sierra Leone, *Singapur, *Sudaan, *Svaasimaa (eSwatini), Zimbabwe, *Tonga, Trinidad ja Tobago, *Tuvalu, *Uganda, *Vanuatu. Inglise keel on emakeelena kõnelejate arvult kolmas keel maailmas (hiina ja hispaania keele järel); kui arvata kaasa ka teise keelena kõnelejad, siis on see esimene keel maailmas.

Inglise keele levik maailmas (Wikimedia Commons)

Kaardil on tumesinisega alad, kus inglise keele kui emakeele kõnelejad on enamuses; helesinisega alad, kus inglise keel on ametlik või laialt käibel, kuid pole enamuse keel.

Kirjutus

Inglise keel kasutab ladina kirja, lisamärkidega tähed üldiselt puuduvad (võivad esineda võõrkeelest pärit sõnades). Inglise tähestik:

A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z.

Eesti tekstis kirjutatakse inglise nimesid muutmata kujul, st originaalipäraselt.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk on nimedel enamasti esimesel silbil (v.a eesosised Mac, O’, Fitz). Järgnevad hääldusvasted ei kajasta paljusid erandjuhtumeid. Lahtine silp allpool on kirjapildis täishäälikuga lõppev silp, kinnine silp lõpeb kaashäälikuga. Kui ei ole vastavat täpsustust, kehtivad täishäälikute hääldamise juhised rõhulise silbi kohta. Rõhuta silpide üksiktäishäälikuid hääldatakse sageli redutseeritult ehk ebamääraselt ([ə], vastab umbes eesti ö-le, kui jätta huuled ümardamata), neid võib aga hääldada ka kirjapildi kohaselt: Richmond [ritšmənd] või [ritšmond].

Pikemalt

Allpool tarvitatud häälikumärkide (ð, ə, ŋ, θ, w) kohta vt ka selgitust.

TähedHääldusNäited
a[ei] lahtises silbisBakon [beikən], Shakespeare [šeikspiir], Wales [weilz]
[ä] kinnises silbisAshley [äšli], Jack [džäkk], Caxton [käkstən]
ai[ei]Twain [twein], Plainview [pleinvjuu]
al[ool] kaashääliku eesWall Street [wool striit], Baltimore [booltimoo(r)]
ar[aa(r)] kaashääliku eesHyde Park [haid paa(r)k], Darnley [daa(r)nli]
as[aas] kaashääliku eesCastle [kaasl], Vast [vaast]
au, aw[oo]Haughton [hootən], Shaw [šoo]
ay[ei] üldjuhulTaylor [teilə(r)]
[i] sõna lõpusMurray [mari], Lindsay [lindzi]
c[k] üldjuhulPiccadilly [pikəd·ili], Collins [kolinz], Scott [skott], Crane [krein]
[s(s)] e, i ja y-i eesSpencer [spenssə(r)], Cicely [sissəli], Cynthia [sinθia]
ch[tš]Chichester [tšitšestə(r)], Chadwick [tšädwik], Manchester [mäntšestə(r)]
[h(h)] erandlikult Šoti nimedesLoch Ness [lohh ness]
ck[k]Dickens [dikenz], Garrick [gärik], Buckingham [bakingäm]
e[ii] lahtises silbisEden [iidən], Stevenson [stiivənsən], Pete [piit]
[e] kinnises silbisChelmsford [tšelmsfə(r)d], Webster [webstə(r)], Kent [kent]
ei hääldu sõna lõpusReeve [riiv], Stone [stoun], Hawke [hook]
ea[ii] üldjuhulKeats [kiits], Reade [riid], East End [iist end], Lear [liir]
[e] erandlikult, sh rõhuta silbisLeadenhall [ledənhool], Wanstead [wonsted]
ear[öö(r)] kaashääliku eesHearst [höö(r)st], Searle [söö(r)l]
ee[ii]Leeds [liidz], Beecher [biitšə(r)], Aberdeen [äbə(r)d·iin]
er[öö(r)] kaashääliku eesPercy [pöö(r)ssi], Bermondsey [böö(r)m·ondzi]
[aa(r)] erandlikultBerkeley [baa(r)kli], Derby [daa(r)bi]
eu, ew[juu]Eugene [juudž·iin], Newton [njuutən], Newcastle [njuukaasl]
ey[ei] üldjuhulGrey [grei], Heywood [heiwud]
[i] sõna lõpusBurney [böö(r)ni], Shirley [šöö(r)li]
g[g] üldjuhulGatwick [gätwik], Glasgow [gläsgou]
[dž] e ja i ees harilikultGeorge [džoo(r)dž], Reginald [redžinald], ent: Gissing [gissiŋ]
ghei häälduDoughty [dauti], Castlereigh [kaaslrei], Peterborough [piitə(r)bərə]
gu[g] täishääliku eesGuilford [gilfə(r)d], Guardian [gaa(r)diən]
hei hääldu sõna lõpus ega kaashääliku eesUtah [juuta], John [džonn]
i[ai] lahtises silbis harilikultFife [faif], Sideling Hill [saidliŋ hill], ent: Livingstone [liviŋstən]
[i] kinnises silbis harilikultPitt [pitt], Little [litl], ent: Wildwood [waildwud]
ie[ii] üldjuhulFielding [fiildiŋ], South Shields [sauθ šiildz]
[i] sõna lõpusWilkie [wilki], Annie [änni]
ir[öö(r)] kaashääliku eesBirmingham [böö(r)mingäm], Circleville [söö(r)klvill]
j[dž]Jack [džäkk], Jersey [džöö(r)zi], Major [meidžə(r)]
kn[n] sõna algusesKnightsbridge [naitsbridž], Knox [noks]
o[ou] lahtises silbisJones [džounz], Hone [houn], Tony [touni]
[o] kinnises silbisNottingham [notingäm], Boston [bostən]
oe[ou]Monroe [monrou], Defoe [difou]
old[ould]Goldsmith [gouldsmiθ], Soldier Mountain [souldžə(r) mauntən]
olt[oult]Colt [koult], Bolton [boultən]
oo[uu] või [u]Cooper [kuupə(r)], Hoover [huuvə(r)], Woolsey [wulzi], Cook [kukk], Hooke [hukk]
or[oo(r)] kaashääliku eesForster [foo(r)stə(r)], Forsyte [foo(r)sait], Portsmouth [poo(r)tsməθ]
ou, ow[au] või [ou]Browning [brauniŋ], Housman [hausman], Stowe [stou], Snowdon [snoudən]
ov[av] lahtises silbisLovelace [lavleiss], Coverdale [kavə(r)deil]
ph[f]Philadelphia [filad·elfia], Phoenix [fiiniks]
qu[kw]Queensland [kwiinzländ], Quincey [kwinssi]
s[z] täishäälikute vahel ja l-i, m-i, n-i järelJoseph [džouzef], Wales [weilz], Burns [böö(r)nz]
sc[sk] üldjuhulScone [skoun], Scotch [skotš]
[s] e, i ja y-i eesScilly [sili]
sch[sk]Schofield [skoufiild], Schoolcraft [skuulkraaft], Schroon Lake [skruun leik]
sh[š]Shelley [šeli], Rush [rašš], Ashton [äštən]
th[θ] või [ð]Thackeray [θäkəri], Smith [smiθ], Galsworthy [goolzwöö(r)ði]
[t] erandlikultThames [temz], Thomas [tomas], Anthony [äntəni]
u[juu] lahtises silbis harilikultTudor [tjuudə(r)], Hume [hjuum]
[uu] r-i ja j-i järelRupert [ruupə(r)t], Jukes [džuuks], Julia [džuulia]
[a] kinnises silbis harilikultMunster [manstə(r)], Hull [hall], Sunderland [sandə(r)länd]
[u] b, f-i või p järel ja l-i või sh eesFulham [fulam], Bushey [buši]
ue[(j)uu]Bluebeard [bluuböö(r)d]
ur[öö(r)] kaashääliku eesChurchill [tšöö(r)tšill], Hurlingham [höö(r)lingäm]
w[w]Winton [wintən], Hemingway [hemingwei]
wa[wo] kinnises silbisWatt [wott], Wast [wost]
wh[w]Whateley [weitli], Whistler [wislə(r)]
wo[wu] kinnises silbisWolf [wulf], Wolverhampton [wulvə(r)hämptən]
wor[wöö(r)] kaashääliku eesWordsworth [wöö(r)dzwöö(r)θ], Workington [wöö(r)kingtən]
wr[r]Wrexham [reksam], Cartwright [kaa(r)trait], Wrekin [riikin]
x[ks]Oxford [oksfə(r)d], Wraxall [räksool], Huxley [haksli]
y[ai] harilikult lahtises silbisByron [bairən], Clyde [klaid]
[i] harilikult kinnises silbisSydney [sidni], Wyndham [windäm]
[j] sõna algul täishääliku eesYorkshire [joo(r)kšir], Yellowstone [jelouston]
Inglise nimede hääldus

Märkus 1. Kahekordne kaashäälik täishäälikute vahel hääldub lühikesena. Inglise keelest laenatud võõrsõnade kuju silmas pidades (šilling, tennis, barrel) võib aga neid ühendeid hääldada ka kirjapildilähedaselt, s.o pikalt.

Märkus 2. Diftongi [ou] hääldus on antud traditsioonilisel kujul. Tänapäeva inglise sõnaraamatud annavad häälduseks [əu], millele kuuldeliselt on kõige lähem eesti õu.

Märksa põhjalikumad hääldusjuhised leiab Einar Kraudi raamatust (vt kirjanduse loetelu).

Isikunimed

Briti inglise isikunimemall on eesnimi (-nimed) + perekonnanimi. Nt Alexander Boris de Pfeffel Johnson (M), Margaret Hilda Thatcher (N). Käibenimedena on need Boris Johnson ja Margaret Thatcher.

Eesnimesid (first name ~ given name) võib olla rohkem kui üks, sel juhul võidakse teist, kolmandat jne nimetada kesknimeks (middle name). Inglaste traditsioonilisimad eesnimed on päritolult heebrea (Daniel, David, Elizabeth, Susan), kreeka (Nicholas, Dorothy, George, Helen), vanaprantsuse-germaani (Robert, Richard, Gertrude, Charlotte), ladina (Adrian, Amelia, Patrick), harvemini ka anglosaksi (Alfred, Ashley, Edgar, Edmund, Edward, Edwin, Harold, Oswald) nimed.

Inglaste perekonnanimed (family name ~ surname) võivad ulatuda tagasi 12. sajandisse, nimekasutus laienes 1538 kogudusregistrite sisseseadmisega ja perekonnanimed kinnistusid lõplikult 17. saj-ks. Briti statistikaameti andmeil olid 1990. a-tel kõige sagedamad perekonnanimed Inglismaal Smith, Jones, Williams, Taylor, Brown, Davies, Evans, Wilson, Thomas ja Johnson. Seadused ei piira perekonnanimede arvu, need võivad olla ühendatud sidekriipsu abil, ent võivad olla ka eraldi.

Ameerika Ühendriikide inglise isikunimemall on tavaliselt eesnimi + kesknimi (-nimed) + perekonnanimi. Nt Joseph Robinette Biden Jr. (M), Hillary Diane Rodham Clinton (N). Käibenimedena Joe Biden ja Hillary Clinton.

Kuigi kesknimi on kasutusel kõigis ingliskeelsetes maades, on see tüüpiline just USAle, kus suur osa inimesi kannab kolme nime ja kus sageli blanketid jm dokumendid, registrid jne toovad kesknime eraldi nimeliigiks. Levinud on komme kesknime lühendada, nt John William Smith → John W. Smith; mõnikord koosnebki kesknimi üksnes initsiaalist (nt Harry S Truman). Kesknimi ei ole kohustuslik, kuid selle puudumisel võidakse kesknime lahtrisse kirjutada nt NMI (no middle initial, st kesknime initsiaal puudub). Kesknimede valikul on olnud seni tendents, et kui tüdrukutele antakse eesnimeks sageli loovaid, julgeid nimesid ja kesknimeks n-ö turvalisi nimesid (tagamõttega, et kui esimene nimi ei peaks meeldima, siis saab kasutada teist nime), siis poiste nimedes on vastupidi: eesnimi tavaline, kesknimi julge. Kesknime positsioonile võidakse panna ka teise sugulusliini perekonnanimesid, nt ema neiupõlvenime.

USAs on vähe seadusi, mis reguleeriksid nimevalikut, kuigi mõnes osariigis on piiranguid nt diakriitiliste märkide kasutamisel. Nimede registreerimise nõuded on osariigiti erinevad.

Isikunimemall Kanada ingliskeelses osas, Austraalias ja Uus-Meremaal on üldjoontes sama mis Suurbritannias.

Nimed perekonnas

Abiellumisega koos nimemuutust ei toimu, aga abieluakt annab naisele või ka mehele õiguse oma perekonnanime muuta ja taotleda uue nimega dokumente. Tavaliselt valib naine mehe perekonnanime, jätab alles oma perekonnanime või kombineerib mõlemad topeltperekonnanimeks. Võimalik on ka nimede kokkusegamine, nt kui Dawn Porter abiellus Chris O’Dowdiga, siis võttis ta perekonnanime O’Porter. Lõpuks on ka näiteid, kus sünninimi võetakse kesknimeks (nt Hillary Rodham Clinton). Teoreetiliselt on mehel abiellumisel samad õigused oma nime muuta, praktikas võib see mõnel pool USAs olla keerulisem.

Laps saab tavaliselt oma isa perekonnanime, uuemal ajal sageli ka mõlema vanema perekonnanimed. Inglismaal ei ole see valik piiratud, USA mõnes osariigis võib piiranguid olla. USAs on kohati levinud komme anda ühele lapsele ema perekonnanimi kesknimeks (nt Franklin Delano Roosevelt) või koguni eesnimeks.

Kohanimed

Inglise keeleala kohta käivad eksonüümid:

  • Suurbritannias ja Põhja-IirimaalBriti saared (British Isles), Cambria mäed (Cambrian Mountains), Hebriidid (Hebrides), Inglismaa (England), Kaledoonia kanal (Caledonian Canal), Kanalisaared (Channel Islands), Lõuna-Šoti mägismaa (Southern Uplands), Penniinid (Pennines), Põhja-Iirimaa (Northern Ireland), Põhja-Šoti mägismaa (Highlands ~ Scottish Highlands), Põhjaväin (North Channel), Sise-Hebriidid (Inner Hebrides), Suurbritannia (riik, United Kingdom ~ Britain), Suurbritannia (saar, Great Britain), Suur-London (Greater London), Šotimaa (Scotland), Välis-Hebriidid (Outer Hebrides);
  • Briti ülemerealadelBriti India ookeani ala (British Indian Ocean Territory), Briti Neitsisaared (Virgin Islands), Ida-Falkland (East Falkland), Kaimanisaared (Cayman Islands), Lõuna-Georgia (South Georgia), Lõuna-Sandwichi saared (South Sandwich Islands), Lääne-Falkland (West Falkland), Suur-Kaiman (Grand Cayman), Väike-Kaiman (Little Cayman);
  • Ameerika ÜhendriikidesAleksandri saarestik (Alexander Archipelago), Aleuudid (Aleutian Islands), Ameerika Ühendriigid (United States), Keskorg (Central Valley), Lõuna-Carolina (osariik, South Carolina), Lõuna-Dakota (osariik, South Dakota), Lääne-Virginia (osariik, West Virginia), Prints Williami laht (Prince William Sound), Põhja-Carolina (osariik, North Carolina), Põhja-Dakota (osariik, North Dakota), Surmaorg (Death Valley), Suur kanjon (Grand Canyon), Suur nõgu (Great Basin), Suur Soolajärv (Great Salt Lake), Uus-Inglismaa (New England), Walesi Printsi neem (Cape Prince of Wales), Walesi Printsi saar (Prince of Wales Island), rööpvõimalusena Hawaii ehk Havai, Silicon Valley ehk Räniorg;
  • KanadasArktika saarestik ehk Kanada Arktika saared (Arctic Archipelago ~ Canadian Arctic Islands), Briti Columbia (provints, British Columbia), Kanada (Canada), Kuninganna Elizabethi saared (Queen Elizabeth Islands), Kuninganna Maudi laht (Queen Maud Gulf), Kuningas Williami saar (King William Island), Loodealad (Northwest Territories), Prints Alberti poolsaar (Prince Albert Peninsula), Prints Charlesi saar (Prince Charles Island), Prints Edwardi saar (provints ja saar, Prince Edward Island), Prints Patricki saar (Prince Patrick Island), Põdrajärv ehk Reindeeri järv (Reindeer Lake), Rannikuahelik (Coast Mountains), Suur Karujärv (Great Bear Lake), Suur Orjajärv (Great Slave Lake), Walesi Printsi saar (Prince of Wales Island), Ühendriikide ahelik (United States Range);
  • Ameerika Ühendriikides ja KanadasApalatšid (Appalachian Mountains), Kaljumäestik (Rocky Mountains), Kaskaadid (Cascade Range), Loodeväil (Northwest Passage), Rannikuahelikud (Coast Ranges), Suur järvistu (Great Lakes), Suur tasandik (Great Plains), Ülemjärv (Lake Superior);
  • AustraaliasAustraalia (Australia), Austraalia Alpid (Australian Alps), Jõulusaar (Christmas Island), Kaguneem (1. Tasmaanias, 2. Victoria osariigis, South East Cape), Kookossaared (Cocos Islands), Korallimere saared (Coral Sea Islands), Loodeneem (North East Cape), Lõuna-Austraalia (osariik, South Australia), Lääne-Austraalia (osariik, Western Australia), Põhjaterritoorium (Northern Territory), Suur Arteesiabassein (Great Artesian Basin), Suur Austraalia laht (Great Australian Bight), Suur Liivakõrb (Great Sandy Desert), Suur Vallrahu (Great Barrier Reef), Suur Veelahkmeahelik (Great Dividing Range), Suur Victoria kõrb (Great Victoria Desert), Tasmaania (Tasmania), Uus-Lõuna-Wales (New South Wales), Väike Liivakõrb (Little Sandy Desert), rööpvõimalusena Blue Mountains ehk Sinimäed, Capricorni saared ehk Kaljukitse saared, Geographe Bay ehk Geograafide laht, Kangaroo ehk Känguru saar, Shark Bay ehk Hai laht;
  • Uus-MeremaalAntipoodid (Antipodes Islands), Edelaneem (South West Cape), Idaneem (East Cape), Lõuna-Alpid (Southern Alps), Lõunasaar (South Island), Lääneneem (West Cape), Põhjaneem (North Cape), Põhjasaar (North Island), Uus-Meremaa (New Zealand);
  • teistes ingliskeelsetes maades (loetelu pole ammendav) – Admiraliteedisaared (Admiralty Islands), Ameerika Samoa ehk Ida-Samoa (American Samoa), Amirandid (Amirante Islands), Bahama (The Bahamas), Draakonimäed (Drakensberg), Fidži (Fiji), Fööniksisaared (Kiribatis, Phoenix Islands), Grenadiinid (Grenadines), Hea Lootuse neem (Cape of Good Hope), Kamerun (Cameroon), Kapimaa (Cape Province), Kaplinn (Cape Town), Karoliinid (Caroline Islands), Keenia (Kenya), Laudmägi (Table Mountain), Libeeria (Liberia), Luukererannik (Skeleton Coast), Lõuna-Aafrika Vabariik (South Africa), Lõuna-Sudaan (South Sudan), Mariaanid (Mariana Islands), Maskareenid (Mascarene Islands), Mikroneesia (riik, Micronesia), Must Volta (jõgi, Black Volta), Namiibia (Namibia), Neitsisaared (Virgin Islands), Nigeeria (Nigeria), Niilus (jõgi, Nile), Njassa järv ehk Malawi järv (Lake Nyasa ~ Lake Malaŵi), Nõelaneem (Cape Agulhas), Paapua Uus-Guinea (Papua New Guinea), Piprarannik (Grain Coast), Punane Volta (jõgi, Red Volta), Põhja-Mariaanid (Northern Mariana Islands), Saalomoni saared (Solomon Islands), Sambia (Zambia), Seišellid (Seychelles), Svaasimaa ehk eSwatini (Eswatini ~ Swaziland), Tšaadi järv (Lake Chad), Uus-Britannia (New Britain), Uus-Guinea (saar, New Guinea), Uus-Iirimaa (New Ireland), Valge Niilus (jõgi, White Nile), Valge Volta (jõgi, White Volta).

Käänamine

Inglise r-lõpulisi nimesid käänatakse traditsiooni kohaselt ja lihtsuse huvides, nagu nad lõpeksid r-iga: Tower [tauə(r)] : Toweri [tauəri], Chester [tšestə(r)] : Chesteri [tšestəri]. (Teoreetiliselt oleks võimalik käänata Tower [tauə] : Tower’ [tauə], kuid traditsiooniline käänamine on informatiivsem, sest säilitab rohkem seost kirjapildiga.)

Sama traditsioon kehtib nende nimede kohta, mille lõpus on -re, nt Flintshire, Whitmore. Käänamisel tarvitatakse sel juhul ülakoma: Flintshire'i, Whitmore'i.

Vt ka võõrnimede käänamise üldisi juhiseid.

Kirjandus

Anna tagasisidet