Sisukord

Maailma rahvaste isikunimesid kirjeldades tekib paratamatult vajadus selgitada mõisteid ja kommenteerida neid tähistavaid sõnu. Mõistete määratlustes allpool on palju tinglikku, sest juriidiline määratlus ja tegelik sisu võivad olla erinevad. Näiteks on paljude riikide isikunime alaliigina olemas perekonnanimi, ent kui vaadelda, mis liiki nimesid sinna lahtrisse tegelikult lubatakse kanda, nt isanimesid, sugukonnanimesid vms, siis on pilt kirevam.

Märksõna juurde lisatud lingid viivad SõnaveebiOnomastika oskussõnastikku“, kus on antud rohkem selgitusi.

Üldmõisted

 1. Ainunimemall on ↑isikunimemalli alaliik, mille puhul isikut tähistatakse üht ja sama liiki nime(de)ga ehk ainunimega. Isikul võib olla nt mitmesõnaline nimi, kuid neid ei saa jagada nt ees- ja perekonnanimeks. Ainunimemall on tänapäeval veel ametlikult kasutusel Birmas. Vrd ka mitmenimemall.
 2. Isikunimemall on eri liiki nimede tüüpiline järjestus isiku täisnimes. Eesti isikunimemall praegu on eesnimi + perekonnanimi, nt Madis Sepp; kunagi varem on see olnud lisanimi + eesnimi, nt Sepa Madis. On kaht tüüpi isikunimemalle: ↑ainunimemall ja ↑mitmenimemall.
 3. Isikunimesüsteem on mingi maa või rahva isikunimistu ja seda puudutavad reeglid: mis liiki nimesid kasutatakse, mis reeglite järgi neid pannakse ja muudetakse jne.
 4. Isikunimi on nimi või nimed, millega tähistatakse üksikisikut. ↑Mitmenimemalli korral hõlmab see mitut eri liiki nime, kõige tavalisemalt eesnime ja perekonnanime. Teise sõnaga antroponüüm. Inglise vasted personal name, ka anthroponym.
 5. Mitmenimemall on ↑isikunimemalli alaliik, mille puhul isikut tähistatakse eri liiki nimedega. Levinuimad mallid on eesnimi + perekonnanimi ja eesnimi + isanimi. Vrd ka ainunimemall.

Isikunime alaliigid

 1. Austusnimi on ↑eesnime liik teatud kultuurides, mis väljendab lugupidamist, samuti kõrgemat sotsiaalset staatust. Inglise vaste honorific name ~ title.
 2. Avonüüm → vanaisanimi.
 3. Eesnimi on isikunime liik, millega tähistatakse üksikisikut, nt Madis, Viiu, ja millega tavaliselt tema poole pöördutakse. Eestikeelne termin eesnimi on tekkinud saksa Vorname tõlkelaenuna ning märgib asendit ↑perekonnanime suhtes. Teiste rahvaste isikunimemallides võib eesnimi paikneda ka isikunime keskel või lõpus. Inglise vasted first name, ka given name, forename, personal name. Vrd ka austusnimi, põlvkonnanimi, ristinimi, usuline nimi.
 4. Isanimi on isikunime liik, mis väljendab seost oma vanematega isaliini pidi. Laiemas tähenduses hõlmab ka kaugemaid eellasi (vanaisa, vanavanaisa jne). Vormiliselt kirev nimeliik: mõnes keeles liitsõna (islandi Guðmundsson, Guðmundsdóttir) või sõnaühend (aserbaidžaani Qafar oğlu), mõnes järelliitega tuletis (vene Ivanovitš), mõnes omastavakujuline (kreeka Geórgiou), mõnes nimetavakujuline (tamili Alagaratnam). Teise sõnaga patronüüm. Inglise vaste patronym ~ patronymic. Vrd ka vanaisanimi.
 5. Kastinimi on Indias kasti ehk traditsioonilisse hierarhilisse sotsiaalsesse rühma kuulumist väljendav nimeosis. Inglise vaste caste name. Vrd ka sugukonnanimi.
 6. Kesknimi on isikunime liik, mis mitmeliikmelise nimemalli korral jääb ees- ja perekonnanime vahele ning millel on ühisjooni nii ees- kui ka perekonnanimedega. Sageli käibel üksnes initsiaalina. Eesti dokumentides ja registrites arvatakse tavaliselt eesnimega kokku. Inglise vaste middle name.
 7. Klanninimi → sugukonnanimi.
 8. Käibenimi on mitme sama liiki nime olemasolul see nimi, mida tavaliselt kasutatakse. Näiteks kahe eesnime korral on sageli käibenimeks esimene nimi.
 9. Liignimi → perekonnanimi.
 10. Lisanimi on isikunime liik, millega kõige üldisemalt tähistatakse neid nimesid, mis on isikul lisaks ↑eesnimele, kuid mis ei pruugi päranduda järgmisele põlvkonnale. Teises tähenduses mis tahes nimi, mida kasutatakse lisaks isiku ametlikule nimele, nt hüüdnimi. Inglise vaste byname. Saksa vaste Zuname. Vrd ka perenimi.
 11. Nimepartikkel on nimeosa, mida tarvitatakse vaid koos mõne nimega, nt kaassõna (de, di, van, von jts). Osa neist partiklitest on tüüpilised aadlile.
 12. Paponüüm → vanaisanimi.
 13. Patronüüm → isanimi.
 14. Perekonnanimi on isikunime liik, mis on tavaliselt ühine kogu perekonnale ja mis pärandatakse pereliini pidi järgmisele põlvkonnale. Mõnes keeles on perekonnanimed vähemalt osaliselt sootunnusega: bulgaaria, kreeka, leedu, läti, makedoonia, poola, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, vene. Teiste sõnadega perenimi, liignimi, väärnimi. Inglise vasted family name, ka surname, last name. Vrd ka perenimi, priinimi.
 15. Perenimi on ajalooline ↑lisanime liik eestlastel, millega märgiti ühte taluperet. Saksa vaste Gesindename. Märkus. Üldkeeles on hakanud tähendama sama mis ↑perekonnanimi.
 16. Priinimi on ↑perekonnanime alaliik eestlastel, millega tähistatakse neid perekonnanimesid, mis eestlased said pärisorjusest vabastamise käigus XIX sajandi esimesel poolel.
 17. Põlvkonnanimi on ↑eesnime alaliik või nimeosis, mis on tavaliselt ühe perekonna ühe põlvkonna liikmetele, s.o õdedele ja vendadele, ühine. Kasutusel nt Hiinas, Koreas. Inglise vaste generation name.
 18. Ristinimi on ↑eesnime alaliik kristlastel. Inglise vaste Christian name.
 19. Sugukonnanimi on isikunime liik, mida kannab perekonnast suurem, tavaliselt isaliini pidi ennast ühisest esivanemast pärinevaks lugevate veresugulaste kogukond. Teise sõnaga klanninimi. Inglise vaste clan name.
 20. Usuline nimi on ↑eesnime alaliik, millega tavaliselt väljendatakse oma usulist kuuluvust, nt Muhammad. Inglise vaste religious name.
 21. Vanaisanimi on ↑isanime alaliik, mis märgib seost tavaliselt isapoolse vanaisaga. Teiste sõnadega avonüüm, paponüüm.
 22. Väärnimi → perekonnanimi.

Kirjandus

Anna tagasisidet