Sisukord

26. koi

k`oi, k`oi, k`oid, k`oisse, k`oide, k`oisid, k`oidesse

Tabel 1. Häälikumuutused tüübis 26

astmevahelduslõpumuutusnäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetak`ae, `au, kl`ii, r`üü,
amplu`aa, kan`uu, papag`oi

võrdlus: p`ai, p`aim, kõige p`aim

26i. idee, luu

id`ee, id`ee, id`eed, id`eesse, id`eede, id`eid ja id`eesid, id`eedesse (ja id`eisse)
l`uu, l`uu, l`uud, l`uusse, l`uude ja luude, l`uid ja l`uusid, l`uudesse ja luudesse (ja l`uisse)

Tabel 2. Häälikumuutused tüübis 26i

astmevahelduslõpumuutusednäiteid
astmevaheldusetalõpumuutusetat`öö, resüm`ee, niv`oo

Märkused.

  • a. Alltüüpi 26i kuuluvad vanemad omasõnad ning ee– ja oo-lõpulised võõrsõnad, millel pikk tüvevokaal lüheneb mitmuse tunnuse i ees, nt p`uu : p`uid (p`uu + id), p`uile (p`uu + ile), id`ee : id`eist (id`ee + ist).
  • b. 26. tüübi sõnad on üldiselt ilma astmevahelduseta (k`oi : k`oide), kuid alltüübis 26i võib de-tunnusega mitmuse omastav ühesilbilistel omasõnadel olla rööpselt ka II vältes, nt m`aa : m`aade ja maade. See tekitab ka muudes de-mitmuse vormides rööpvorme lisaks (nt m`aadega ja maadega).
  • c. Alltüübis 26i on kasutusel i-mitmuslikud rööpvormid. Mitmuse osastava rööpvorm on id-lõpuline, kusjuures pikem sid-vorm mõjub sageli vanamoeliselt (p`uu : p`uid ja p`uusid, id`ee : id`eid ja id`eesid). i-mitmuslikud rööpvormid on ka teistes mitmusevormides alates sisseütlevast, nt p`uudel ja p`uil.
  • d. Mõnest alltüübi 26i sõnast on kasutusel lühike ainsuse sisseütlev, mille moodustus on erandlik, nt t`öö : t`öösse ja töhe, s`oo : sohu ja s`oosse, m`aa : m`aasse ja maha. Need vormid on sõnaartiklis antud.
  • e. Sõnade nõu ja au ainsuse osastav kääne on erandlikult ilma käändelõputa (seda `au, seda n`õu).

Koostanud Ülle Viks, Maire Raadik

Anna tagasisidet