Liitsõnad ja sõnaühendid

Järjestikustes liitsõnades saab korduva osa asendada sidekriipsuga: sünniaasta, sünnikuu ja sünnipäev ~ sünniaasta, -kuu ja -päev, hommikupoolne või õhtupoolne ~ hommiku- või õhtupoolne.

Sõnaühendite korduva osa asemele sidekriips ei käi: eesti keeles ja soome keeles = eesti ja soome keeles (mitte eesti- ja soome keeles), Tartu maakond, Põlva maakond ja Võru maakond = Tartu, Põlva ja Võru maakond (mitte Tartu-, Põlva- ja Võru maakond, küll aga Tartu-, Põlva- ja Võrumaa).

Kui rinnastatud reas on nii sõnaühendeid kui ka liitsõnu, jääb reegel samaks: sidekriips asendab korduvat osa liitsõnas, mitte aga sõnaühendis. Seega nt bioloogilised ja keemiarelvad ~ keemia- ja bioloogilised relvad, meeskondlikud ja üksikalad ~ üksik- ja meeskondlikud alad, juriidilised ja üksikisikud ~ üksik- ja juriidilised isikud, on tulnud Eesti ja maailmameistriks ~ maailma- ja Eesti meistriks. Mõnikord on sõnaühendeid võimalik asendada liitsõnaga, nt bio- ja keemiarelvad, meeskonna- ja üksikalad.

Mitme tõlgendusvõimaluse vältimine

Sidekriips saab asendada nii üht kui ka mitut sõna, vrd sea- ja lambalihavardad ning vorsti- ja lambalihavardad. Samas võib rohkemate komponentide puhul tekkida mitu tõlgendusvõimalust. Näiteks kas fraasis riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on mõeldud riigiasutusi, riigivalitsust või riigiomavalitsust? Kas tsaari- ja Eesti Vabariigi aegsed sisaldab omadussõna tsaariaegsed või nimisõna tsaaririik? Kas tulu- ja käibemaksumäär viitab tulumäärale või tulumaksule? Kas loendis Pihkva, Lämmi- ja Peipsi järv on jutt Pihkva järvest või linnast?

Lahendus võib iga kord olla erinev. Esimese näite saab sõnastada kas riigi- ja omavalitsusasutused või omavalitsus- ja riigiasutused või riigiasutused ja omavalitsusasutused. Teises näites tuleks põhisõna korrata (tsaariaegsed ja Eesti Vabariigi aegsed), aga võib-olla saab selle kokku hoida mujal, nt tsaariaegsed ~ tsaariaja ning Eesti Vabariigi mündid. Kolmas näide on selgem, kui kirjutada lahku tulu- ja käibemaksu määr. Neljandas tuleks jällegi korrata: Pihkva järv, Lämmijärv ja Peipsi (järv).

Arusaadavus võib kannatada ka siis, kui samas rindühendis asendada sidekriipsuga ühe liitsõna põhisõna ja teise täiendsõna, nt metadoonvõõrutus- ja -asendusravi (esimeses sõnas on ära jäetud ravi, teises metadoon). Analoogsed on vitraažakna- ja -ukseklaasid, kõneloome- ja -tajuoperatsioonid, raadiosaate- ja -vastuvõtuseadmed ning veel pikemad järjendid riigi- ja omavalitsusorganid ja -asutused, abrasiiv- ja teemantlõike- ja -lihvterad.

Siingi tuleb iga kord mõelda, mida teha. Alati võib selguse huvides esikomponenti korrata, nt metadoonvõõrutus- ja metadoonasendusravi, vitraažakna- ja vitraažukseklaasid. Võib appi võtta lahkukirjutuse, pannes sõnad vajaduse korral mitmusesse, nt vitraažakende ja -uste klaasid, kõneloome ja -taju operatsioonid. Ehk saab mõne sõna ära jätta (raadiosaatjad ja -vastuvõtjad)? Pikemates näidetes, kus on mitu liigitust, tasuks esitada need eraldi, nt (müügil on) abrasiiv- ja teemantterad, lõike- ja lihvterad. Põhisõnade olemasolu korral (riigi- ja omavalitsusorganid ja -asutused) on tervik siiski mõistetavam (vrd kordusega riigi- ja omavalitsusorganid ning riigi- ja omavalitsusasutused).

Vt ka „Sidekriips“.

Anna tagasisidet