EKi teatmiku sihtrühm on laiemalt kõik keeleinfo vajajad. Sisu on püütud esitada populaarteaduslikus vormis. Teatmik sisaldab ka mitmesuguseid ülevaateid. 

  Teatmiku käsitluslaad on püütud hoida võimalikult lihtne. Võimaluse korral on eelistatud eesti termineid, vähem tuntud termineid on seletatud. On ka põhjalikumaid ja keerukamaid artikleid, näiteks peatükis “Nimi”, mille koostamisel on arvestatud esmajoones perekonnaseisuametnike vajadusi, aga mis sobivad ka kõigile teistele nimehuvilistele. 

  EKI teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a ja ilmus „Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ pealkirja all omaette väljaandena. Valminud osa tähtsaim sisu on Emakeele Seltsi keeletoimkonna heaks kiidetud õigekirjareeglistik, mis 2021. aastast on kättesaadav teatmiku peatükina (vt „Õigekiri“). Teatmiku eeskujuks on olnud Soome Kodumaiste Keelte Keskuse „Kielitoimiston ohjepankki“.

   Teatmiku ülesehitusest (kõik artiklid ei sisalda kõiki osi): 

    • Artikkel sisaldab teema lühikäsitlust „Lühidalt“ ja seejärel põhjalikumat osa „Pikemalt“. 
    • Näited on materjali ülevaatlikkuse huvides märgistatud taustavärviga, et ülevaate saaks ka ainult näidete varal. 
    • Artikli lõpus olev jaotis „Kirjandus“ sisaldab üldjuhul üksnes põhjalikumaid ja terviklikumaid käsitlusi, mille allikaloendid omakorda on rikkalikumad. Tekstiviiteid enamasti artiklis ei esine. 
    • Rubriigis “Hea teada” on esile toodud huvitavaid fakte ja tähelepanekuid.  
    • “Reegli ajaloo” rubriigis tutvustatakse reeglite ja normingute kujunemist läbi ajaloo. 

    Seos EKI ühendsõnastiku jm allikatega

    EKI ühendsõnastik (Sõnaveebis) on eesti keele mahukaim sõnakogu, kuhu oleme koondanud mitmest EKI tänapäeva keele sõnastikust pärit info. Ühendsõnastikku täiendame pidevalt: kõik uued sõnad ja tähendused lisame siia. Rubriigis „ÕS selgitab“ esitame selgitusi ja põhjendusi, et abistada keelekasutajat valikute tegemisel. EKI ühendsõnastiku osana valmib ka järgmine õigekeelsussõnaraamat “Eesti keele sõnaraamat ÕS 2025”, mis ilmub Sõnaveebis omaette vaatena.
    NB! Kuni järgmise ÕSi ilmumiseni määravad kirjakeele normi ÕSi uusim versioon ehk ÕS 2018 ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused (vt lähemalt eraldi artiklist).

    Keelenõuvakka oleme ümber kujundamas eeskätt vastusteks korduma kippuvatele küsimustele. Siin on keeleinfo, mida ei leia EKI ühendsõnastikust või oskussõnastikest Sõnaveebis. Siit leiab lühikesed selgitused koos näidete ja viidetega EKI teatmiku või muude allikate juurde.

    Keelenõulehtedelt võib leida ka muid allikaid, mis võivad olla vananenud. Neist valitakse välja praegugi sobivad soovitused ja töötatakse need EKI teatmiku jaoks ümber.

    E-keelenõu on 2013. a välja arendatud ühispäring keeleinfot sisaldavatest allikatest, mida tehniliselt ega sisuliselt enam ei uuendata, vananevad ka allikad ise. Hoiame seda teenust käigus niikaua, kuni saame millegi võrdväärse või paremaga asendada.

    EKI teatmiku valmimine

    EKI teatmikku täiendatakse ja arendatakse pidevalt. Esialgu on osa artikleid märgendiga “koostamisel”, mis tähendab, et need võivad veel täieneda. Kasutajale pakub see võimaluse saada ajakohast teavet. Järge selles, mis on valmis, mis teoksil, aitab pidada uute artiklite loend.

    Kuidas anda oma panus

    Kaasa rääkida EKI teatmiku koostamises saab kahel moel.

    Tagasisidet saab anda keelenõuande meilivormi vahendusel. Nii saab pakkuda ka uusi teemasid, mis käsitlemist vajaksid.

    Saab ka helistada keelenõuandetelefonil 631 3731 (E–R kl 9–13).