Sisukord

Mitmeosalised käändsõnad on sellised sõnaühendid, kus käändsõna juurde kuulub eesasendis mingi muu osis, nt omadussõna, teine nimisõna või arvsõna.

EKI ühendsõnastiku (Sõnaveebis) käändevormide tabelis on sõltuvalt sõnaühendi tüübist mõne vormi esitust lihtsustatud.

Üldpõhimõttena on tabelis sõnaühendite puhul antud kõige tavalisemad käändevormid, ilma võimalike rööpsusteta. Näiteks sõnaühendi kasulik pind juures on mitmuse osastava vormidena antud kasulikke pindu ja kasulikke pindasid, aga puuduvad kasulikkusid pindasid, kasulikkusid pindu. Kõik võimalikud rööpsused ja nende kombinatsioonid leiab kätte, kui vaadata iga üksikut sõna eraldi, st kasulik ja pind.

Tüübinumbrit ei näidata ühendites, kus käändub korraga mitu komponenti, näiteks vaikne nädal. Tüübinumbri leiate iga üksiku sõna juurest, st vaikne ja nädal. Kui tüübinumber on näidatud, siis käib see üldjuhul sõnaühendi viimase sõna kohta, vt nt luteri kirik, huvide konflikt; muud sõnad sel juhul ei käändu.

Märkusi sõnaühendite tüüpide kohta

Omadussõna + nimisõna

Omadussõna ühildub nimisõna käändega, välja arvatud neljas viimases käändes (rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev), näiteks vaikne nädal, vaikse nädala, vaikset nädalat, … vaikse nädalani, … vaikse nädalaga. Mitmuses: vaiksed nädalad, vaiksete nädalate, vaikseid nädalaid, … vaiksete nädalateni, … vaiksete nädalatega.

Ainsuse lühikese sisseütleva vorm on esitatud vaid juhul, kui see on olemas sõnaühendi viimasel sõnal, näiteks sõnal riis ühendis metsik riis. Muudel ühendi sõnadel ei pruugi lühikese sisseütleva vormi olla, tabelis on sel juhul sse-sisseütleva vorm, näiteks sõnal metsik ühendis metsikusse riisi.

Käändumatu omadussõna (täiendsõna) + nimisõna

Käändub üksnes ühendi viimane sõna, vt nt Inglise valss.

Nimisõna + nimisõna

Käändub üksnes ühendi viimane sõna, vt nt peata kana, maa sool.

Arvsõna + nimisõna

Arvsõna ühildub nimisõna käändega, välja arvatud neljas viimases käändes (rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev), näiteks sada protsenti, sajas protsendis. Ühendi omapära on nimetav kääne: kui arvsõna on nimetavas (toodud näidetes sada), siis nimisõna on osastavas (protsenti). Ainus erand on arvsõna üks, näiteks üks protsent.

Koostanud Indrek Hein ja Peeter Päll

Anna tagasisidet