Sisukord

Heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond 2021. aastal.

Tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАнаю = Anaju
Б б= bБолдом = Boldom, Цыбай веле = Tsõbaj vele
В в= vВезедне = Vezedne, Вярьвель = Värvel
Г г= gГальцовка = Galtsovka
Д д= dДубасу = Dubasu
Е е= e (üldjuhul)Кешалня = Kešalnja
= je (sõna alguses, samuti täishääliku, й, ъ ja ь järel)Ельник = Jelnik
Ё ё= joЁмла Кажлотка = Jomla Kažlotka
Ж ж= žКелгужа = Kelguža
З з= zЗарика = Zarika, Мазилуг = Mazilug
И и= iИсай = Isaj
Й й= jКарцляй = Kartsljaj
К к= kКаньфкуж = Kanfkuž
Л л= lЛепляй = Lepljaj
М м= mМяльцай = Mältsaj, Кимляй = Kimljaj
Н н= nНосак = Nosak, Конаку = Konaku
О о= oОцяду = Otsjadu
П п= pПарьхця = Parhtsja
Р р= rРяньзя = Rjanzja
С с= sСалазкерьге = Salazkerge, Исапря = Isaprja
Т т= tТопаз = Topaz
У у= uУмалей = Umalej
Ф ф= fКаньф Куженя = Kanf Kuženja
Х х= h (üldjuhul)Инерьхка = Inerhka, Прхляй = Prhljaj
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpus täishääliku järel)(näited puuduvad)
Ц ц= tsЦипизляй = Tsipizljaj, Кацятов = Katsjatov
Ч ч= Чумартов = Tšumartov
Ш ш= šШуварня = Šuvarnja
Щ щ= štš(esineb laensõnades)
Ъ ъjääb märkimata(esineb laensõnades)
Ы ы= õРыбавеле = Rõbavele
Ь ьjääb märkimata (üldjuhul)Келькуж = Kelkuž, Атерь = Ater
= j (täishääliku /v.a е, ё, ю, я/ ees)(näited puuduvad)
Э э= eЭхляй = Ehljaj
Ю ю= juЮвня = Juvnja, Мокшень Пою = Mokšen Poju
Я я= ja (üldjuhul)Якстере Теште = Jakstere Tešte, Атяжав = Atjažav
= ä (kaashääliku /v.a д, з, л, н, р, с, т, ц/ järel)Темяжеле = Temäžele, Кяшал = Käšal, Карганжяй = Karganžäj
Mokša-eesti tähetabel

Otsus on avaldatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel.

Kirjandus

Anna tagasisidet