Sisukord

Lühidalt

Kui arvsõnal pool on mitmuslik laiend, võib pool olla nii ainsuses kui ka mitmuses ja laiend nii osastavas kui ka seestütlevas: pooled esindajad (ja pooltel esindajatel), pooled või pool esindajatest (ja pooltel või poolel esindajatest).

Pikemalt

Kuidas ühildada arvsõna pool mitmusliku laiendi korral? Kas võtta hulgasõnadest eeskujuks osa, enamik (pool esindajatest nagu osa, enamik esindajatest) või mitu, palju (pooled esindajatest nagu mitmed/paljud esindajatest)?

Sõnu enamik ja osa on siiani püütud normida tüüpiliste hulgasõnadena, mis peaks jääma alati ainsusesse ja nimetavas saama osastavas käändes laiendi, nt osa tööd, osast töödest, osal töödel. Osastava kõrval on siiski mööndud ka seestütlevas laiendit (osa töödest, osast töödest, osal töödest), mis asesõnade puhul on pealegi ainuvõimalik (osa meist).

Samas on näha, et osa ja enamik on asunud läbi tegema sama arengut, mille tulemusena on juba varem sõnadest mitu ja palju saanud ühilduvad hulgasõnad: viimati nimetatud käituvad sama moodi nagu omadussõnad, nt mitmed/paljud tööd, mitmetele/paljudele töödele nagu rasked tööd, rasketele töödele.

Põhiarvsõnad, mille hulka kuulub ka pool, on harilikult oma laiendiga ühes ja samas arvus: pool hädapooled hädad (vrd n-ö tavapärase arvsõnaga kümme meestkümned mehed). Kui põhi on nimetavas, on laiend osastavas, kui põhi on muudes käänetes, ühildub laiend põhjaga käändes. Hulgasõna laiend võib olla ka seestütlevas käändes, nt pool majadest (st pool mingist majade kogumist, vrd kaks meestest, st kaks meest mingist meeste rühmast) või pooled majadest.

Seega saame öelda

pooleeskujuks olev hulga- või arvsõna
pooled esindajad, pooltel esindajatel kümned/mitmed/paljud esindajad, kümnetel/mitmetel/paljudel esindajatel
pooled esindajatest, pooltel esindajatest paljud/mitmed esindajatest, paljudel/mitmetel esindajatest
(eriti nimetavas) ka pool esindajatest osa esindajatest, kaks meestest

Ainult osastav mitmuslik laiend ainsusliku põhja juures näib võimatu: pool esindajaid.

Kirjandus

Anna tagasisidet