Sisukord

Alati tuleb mõelda sellele, kes on teksti sihtrühm. Kasuta sellele sihtrühmale sobivat sõnastust ja stiili. Pea silmas ka seda, kus tekst avaldatakse ja mis olukorras seda võidakse lugeda. Ole oma lugeja vastu empaatiline.

Näide 1

(sihtrühm on lapsed)

AlgneToimetatud
Kõrvalised tegevused liikluses on ohtlikud, kuna hajutavad liiklejate tähelepanu. Jalakäijate puhul võivad nendeks tegevuseks olla näiteks kõrvaklappidest muusika kuulamine, sõbraga suhtlemine, mängimine, telefoniga rääkimine jne. Liikluses on vaja kõiki meeli ning kõrvaklappidega muusikat kuulates või pilk telefonis ringi käies ei kuule ega näe liikleja enda ümber toimuvat ning võib sel põhjusel kergesti liiklusõnnetusse sattuda. Jalakäijate jaoks on eriti ohtlikud sõidu- ja raudtee ületamised, seetõttu tuleb alati enne teeületust hetkeks peatuda ning veenduda ohutuses.KUI SA KÕNNID TÄNAVAL
– PANE TÄHELE AUTOSID JA JALGRATTAID
– ÜLETA AUTOTEE ROHELISE TULEGA
– VAATA ENNE TEE ÜLETAMIST VASAKULE JA PAREMALE
– KÕRVAKLAPID, TELEFON JA MÄNGUD PANE KOTTI VÕI TASKUSSE

Näide 2

(sihtrühm on 18-aastased noormehed)

AlgneToimetatud
OTSUS
Ajateenistusse kutsumine
Kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) § 33 lg 1 p 1 alusel ja arvestades kutsealuse NIMI vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele Kaitseressursside Amet (edaspidi amet) otsustab:
1. Kutsuda kutsealune NIMI (isikukood …) ajateenistusse 27.01.2020 väeossa Sõjaväepolitsei.
2. Kutsealusel ilmuda ajateenistuse teenistuskohta ärasaatmiseks: 27.01.2020 kell 09:00 aadressil Kaitseressursside Amet, Aiandi 15, Tallinn.
Käesoleva otsusega mittenõustumisel on Teil õigus 30 (kolmekümne) päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates esitada ameti kaudu kirjalik vaie Kaitseministeeriumile või kaebus halduskohtule.
Hea /nimi/!
Varsti on käes Sinu aeg tulla ajateenistusse ja õppida oma kodumaad kaitsma!
Sinu ajateenistus algab 27.01.2020
Eesti kodanikuna on Sul kaitseväekohustus.
Arstlik komisjon on Sind tunnistanud ajateenistusse sobivaks. Palju õnne!
Sinu väeosa on sõjaväepolitsei vahipataljon.
Tule 27.01.2020 kell 9.00 Kaitseressursside Ametisse, aadress Aiandi 15, Tallinn. Sealt saadetakse Sind teenistuskohta.

Anna tagasisidet