Sisukord

Lühidalt

Suurtähe (tähtsümboli, suurtähtlühendi) ja numbri(te) ühend võib moodustada nii liitsõnu, nt A4-formaat, 3D-film, 5G-võrk, COVID-19-vaktsiin, COVID-19-järgne, kui ka sõnaühendeid, nt COVID-19-sse haigestumine, SARS-CoV-2-ga nakatunu. Liitsõna esiosana on tähe ja numbri ühend harilikult nimetavas käändes, nt B2-tase [loe: bee-kaks-tase], COVID-19-nakatunu [loe: kovid-üheksateist-nakatunu].

Pikemalt

3D, G20, COVID-19, EL 15

Mõnikord kuulub suurtähe juurde number, mis võib paikneda nii tähe ees, nt 3D (three-dimensional – kolmemõõtmeline, kolmedimensiooniline, ruumiline), 5G (fifth generation – viienda põlvkonna mobiilsidestandard), kui ka järel, nt A4, C6 (standardi EN ISO 216 kohased paberiformaadid), A1, B2 (Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohased keeleõppetasemed), G7 (Group of Seven – maailma seitse arenenud tööstusmaad), G20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors – maailma kakskümmend arenenud tööstusmaad). Osa selliseid tähe ja numbri kombinatsioone on tervikkujul laenatud inglise keelest ja see tähendab, et ka kirjapilt on n-ö ette antud: G7 ja 3D kirjutatakse ilma sidekriipsuta kokku, COVID-19 sidekriipsuga. Kui täpselt sama kujuga analoogi pole, võidakse tähed ja numbrid kirjutada ka lahku, nagu on olnud tavaks eesti lühendit EL sisaldava ühendi EL 15 puhul (Euroopa Liidu liikmesriikide arv enne 1. maid 2004).

Kuidas toimida juhul, kui suurtähe või -tähtede ja numbri(te) kombinatsioonile liitub veel mõni sõna? Kas lähtuda tähtsümbolite ja suurtähtlühendite või numbrite kirjutamise põhimõtetest?

3D-teemaline, COVID-19-vastane

Kui ühendi põhjaks on ne– või line-liiteline omadussõna, kirjutatakse nii numbrid kui ka tähed eraldi võetuna sellega alati kokku, nt 10 000-eurone, IT-alane. Sama põhimõtet sobib rakendada ka tähe ja numbri ühendi puhul: A4-suurune, 3D-teemaline, COVID-19-vastane vaktsiin, COVID-19-järgne sündroom.

A4-formaat ja A4 formaat, COVID-19-vaktsiin ja COVID-19 vaktsiin

Kui ühendi põhjaks on nimisõna, saab liitsõnana kirjutada neid, mis väljendavad mingit tervikmõistet, nt 3D-film, 3D-kino, 3D-printer, A4-formaat, 5G-võrk, B2-tase. Mõnikord on kõrval ka rööpne liitsõna, mille analoogiale on hea toetuda: 3D-film nagu ruumifilm, 5G-võrk nagu mobiili-, sidevõrk, COVID-19-vaktsiin, COVID-19-tõend, COVID-19-test nagu koroonavaktsiin, koroonatõend ja koroonatest.

Kasutuses eelistatakse liitsõnadele sageli sõnaühendeid, nt pigem A4 formaat, 3D film kui A4-formaat või 3D-film. Lahku kirjutama võib ajendada nii tähe juurde kuuluv number (üksnes tähega kirjutatakse pigem kokku, nt C-vitamiin, X-kromosoom) kui ka ühendisse kuuluv sidekriips (vrd COVID-19-vaktsiin ja teist kriipsu vältiv COVID-19 vaktsiin).

Kirjutusviis võib toetuda hääldusele. Liitsõnas saab esiosa olla nimetavas käändes, nt A4-formaat [loe: aa-neli-formaat], COVID-19-vaktsiin [kovid-üheksateist-vaktsiin], sõnaühendi täiendsõna peaks olema omastavas, nt A4 formaat [loe: aa-nelja formaat] nagu nt ümbriku formaat, COVID-19 vaktsiin [kovid-üheksateistkümne vaktsiin] nagu nt emakakaelavähi vaktsiin. On siiski raske öelda, kui palju mõtlevad kirjutajad hääldusele ja kui palju matkivad nt inglise kirjapilti, kus ei ole tavaks põhisõna sidekriipsuga ühendada: A4 formaat, vrd inglise A4 sheet või A4 paper, COVID-19 vaktsiin ja COVID-19 test, vrd inglise COVID-19 vaccine ja COVID-19 test.

COVID-19-sse haigestunu, COVID-19-haigestunu

Osa COVID-19-ühendite puhul võib täiendsõna olla ka mõnes kohakäändes. Selliste ühendite aluseks on fraasid, kus tegusõna juurde kuulub kohakäändes nimisõna: nakatus COVID-19-sse (nagu nakatus koroonasse), haigestus COVID-19-sse, suri COVID-19-sse, paranes COVID-19-st. Kui kohakääne ühendis säilib, sobib kirjutada pigem lahku: COVID-19-sse nakatumine, nakatunu, nakatumus, COVID-19-sse haigestumine, haigestunu, haigestumus, COVID-19-sse suremine, surnu, suremus, COVID-19-st paranemine, paranenu. Rööpsetes liitsõnades asendab kohakäänet nimetav kääne, nt COVID-19-haigestumine, COVID-19-haigestunu, COVID-19-haigestumus.

Meditsiiniterminitena on eelistatud kompaktsemad liitsõnad, kuid nende kõrval saab vajaduse korral kasutada ka sõnaühendeid.

nakatus SARS-CoV-2-ga, nakatus COVID-19-sse

Tegusõna nakatuma puhul on tähtis teha vahet, kas jutt käib viirusest või haigusest. Viiruse puhul on loomulik kasutada kaasaütlevat käänet (nakatus koroonaviirusega SARS-CoV-2, nakatus SARS-CoV-2-ga), haiguse puhul sisseütlevat (nakatus koroonasse, nakatus COVID-19-sse).

Käändetunnuse võib tähe ja numbri ühendile lisada nii sidekriipsuga kui ka ilma selleta, nt A4-st ~ A4st, COVID-19-sse ~ COVID-19sse, SARS-CoV-2-ga ~ SARS-CoV-2ga. Väliskohakäänete ehk alale-, alal- ja alaltütleva puhul on sidekriipsuga selgem, nt A4-l.

pikk COVID-19

Kui tähe ja numbri kombinatsioon on ise ühendi põhjaks, kirjutatakse ta eelnevast sõnast lahku, olgu selleks lisand, nt formaat A4, tase B2, rühm G7, või täiend, nt pikk COVID-19.

COVID ja Covid, Wi-Fi ja wifi

Inglise päritolu suurtähtlühendi COVID kõrval (COcorona, VIvirus, Ddisease) on kasutuses vähesel määral näha ka esisuurtähega varianti Covid ja väiketähelist kuju covid, viimase eeskujuks on võinud muu hulgas olla ka soome terminid, nagu covid-19, covid-19-pandemia, pitkäkestoinen covid-19-tauti. Eesti meditsiinikeeles kasutatakse suurtähtlühendit COVID. Seda, et lühendi kuju varieerub, tuleb ette teistegi suurtähtlühendite puhul, nt Wi-Fi kõrval (mis on Wi-Fi Alliance’i kaubamärk) ka WiFi ja wifi (wireless fidelity – traadita kohtvõrk) või EURIBORi kõrval ka Euribor ja euribor (euro interbank offered rate – euro üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär).

Mõnd üldkeeles sagedat suurtähtlühendit, mida hääldatakse sõnana, võidakse ajapikku hakata ka sõnana ehk väiketähega kirjutama. Kui suurtähtlühendi kirjapilt ja hääldus erinevad, tuleb selleks, et lühendit sõnana kasutada, tema kirjakuju häälduse järgi mugandada. Nii on saadud nt sõnad vipp ja leed, kus ühesilbilises sõnas on pikenenud sõna lõpus olev sulghäälik (VIP > vipp) või sõna keskel olev täishäälik (LED > leed), et kirjapilt vastaks eesti hääldusele. COVID hääldub [kovid] ja sama moodi k-ga saaksime kirjutada ka sõna, sest c-tähte eesti võõrsõnades ei esine. Iseasi on, kas mugandi järele on vajadust, sest lühendi kõrval on meil juba kasutada võõrsõna koroona.

Nagu c-d nii ei saaks meie võõrsõnades olla ka w-d ning võõrlühendi Wi-Fi reeglipärane mugand peaks olema hoopis v-ga vifi. Käibel on siiski vaid w-ga wifi, mida rangelt võttes tuleks tsitaatsõna reeglite järgi kirjutada kursiivis, kuid mis suurtähtlühendi Wi-Fi variandina on mööndav kirjutada ka püstkirjas nagu (mõnevõrra erandlik) võõrsõna.

Koostanud Maire Raadik

Anna tagasisidet