ARVUKIRJUTUS

Põhi- ja järgarvude kirjutamine, arvsõna käände näitamine, kirjavahemärgid ja tühik arvukirjutuses, arvude paigutamine tekstis.

Koma

Kõrvallause, lauselühend, järeltäiend ja -lisand, kiil, samaväärsed ja hõlmavad täiendid, lisandid ja määrused, rind- ja koondlause. Täiendatud 01.06.2022.

Nii .. kui ka

Sidendi nii .. kui ka lühenemine, komastamine, öeldise ühildamine.