Sisukord

Lühidalt

Täissihitis on harilikult omastavas, teatud tingimustel nimetavas käändes.

Pikemalt

Täissihitise põhikääne on omastav:

poiss sõi pudru ära, lugesin „Rehepapi“ läbi, vaatasime saate lõpuni, kuulaja esitas küsimuse.

Nimetavas käändes täissihitise kasutamiseks peab olema täidetud vähemalt üks neljast tingimusest.

1. Sihitis on vormilt või sisult mitmuslik:

ema saatis lapsed kooli, ema saatis kaks last kooli – vrd ema saatis lapse kooli.

2. Öeldis väljendab käsku (ka käskivas kõneviisis palvet, soovitust või ettepanekut):

võta klaasitäis piima – vrd võtan klaasitäie piima (vt põhjalikumalt “Käsk ja käsu refereering”).

3. Öeldis on umbisikulises tegumoes:

tehti ettepanek – vrd tegime ettepaneku.

4. Sihitis laiendab da-tegevusnime (v.a siis, kui da-tegevusnimi on lauses ise sihitis):

pere tegi otsuse kutsikas võtta (öeldise tegi juurde kuulub sihitise põhisõna otsuse, da-tegevusnimi võtta on selle järeltäiend) – vrd pere otsustas kutsika võtta (öeldise otsustas juurde kuulub sihitise põhisõna võtta).

Kirjandus

  • Mati Erelt, Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Neljas, täiendatud trükk. Tallinn: Emakeele Selts, 2019, lk 42–49.
  • Mati Erelt, Sihitis. – Tiiu Erelt, Mati Erelt, Maire Raadik, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Keelenõuanne soovitab 2. Koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000, lk 91–98.
  • Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Uuendatud väljaanne. Eesti Keele Instituut. Tallinn: EKSA, 2020, lk 420–426.
  • Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Trükki toimetanud Mati Erelt peatoimetajana, Tiiu Erelt, Henn Saari ja Ülle Viks. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993, lk 46–54.
  • Tiina Leemets, Mida küsitakse keelenõuandjailt sihitise kohta? – Keelenõuanne soovitab 5. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, lk 101–109.
  • Helle Metslang, Sihitis. – Eesti keele süntaks. Toimetanud Mati Erelt ja Helle Metslang. Eesti keele varamu III. Tartu: Tartu ülikooli kirjastus, 2017, lk 258–277.
  • Maire Raadik, Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat. Teine, täiendatud trükk. Toimetanud Tiiu Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2014, lk 95–101.
  • Natalia Vaiss, David Ogren, Helena Metslang, Raili Pool. Sihitisesõnastik. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2019.
Anna tagasisidet