Sisukord

Ära kasuta teksti sees liiga palju (seadus)viiteid. Nii saab lugeja keskenduda põhisõnumile. Viited pane sulgudesse, allmärkustesse, eraldi peatükki või hüperlingina. Vali sobivaim viitamine viis ja kasuta seda ühes tekstis läbivalt. Vahel võib viitamise asemel ka sisu välja kirjutada.

Näited

AlgneToimetatud
Teie poolt meile saadetud kiri tunnistatakse dokumendiregistris registreerimisel piiratud juurdepääsuga teabeks enamasti AvTS § 35 lg 1 p 12 (eraelu puutumatust kahjustada võivad andmed) ja AvTS § 35 lg 1 p 19, MKS § 26 (seaduses sätestatud muu teave, milleks on maksukorralduse seadus ja mis viitab maksusaladusele) alusel.Teie kiri tunnistatakse dokumendiregistris piiratud juurdepääsuga teabeks juhul, kui see sisaldab:
– eraelu puutumatust kahjustada võivaid andmeid,
– maksusaladusi.

Vt lähemalt AvTSi § 35 lg 1 p 12, AvTSi § 35 lg 1 p 19, MKSi § 26.
Keskkonnaministri 30.07.2018 määrus nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” lisas on toodud kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetelu, milles on nimetatud ka Lääne-Harju vald.Keskkonnaministri määruse* lisas on toodud suure radooniriskiga maa-alade loetelu, milles on nimetatud ka Lääne-Harju vald.

* 30.07.2018. a määrus nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel”
Selgitame, et ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 1 alusel saab haigekassa kindlustatud isikult üle võtta tasu maksmise kohustuse nende tervishoiuteenuste eest, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054 ja on osutatud meditsiinilistel näidustustel ravijärjekorra alusel haigekassa lepingupartneri poolt.Haigekassa tasub kindlustatud inimese nende tervishoiuteenuste eest, mis on kantud tervishoiuteenuste loetellu ja mida osutavad ravijärjekorra alusel haigekassa lepingupartnerid (vt ravikindlustuse seaduse § 29 lg 1).
Anna tagasisidet