Sisukord

Lühidalt

Antonüümid ehk vastandsõnad on sõnad, mis ühe tähendusliku tunnusjoone poolest on vastandlikud, kuid mille muu tähendus langeb kokku. Tüüpiliselt on need omadussõnad ja määrsõnad.

Pikemalt

Antonüümid ehk vastandsõnad on sõnad või sõnaühendid, mis mingi tähendusliku tunnusjoone poolest on vastandlikud (nt must ja valge), kuid mille muu tähendussisu langeb kokku (mõlemad on värvid). Leksikaalses semantikas on antonüümiat nimetatud skalaarseks vastanduseks: antonüümid paiknevad mingi skaala vastandlikes suundades (must ja valge), kusjuures skaala tähistab teatavat omadust (nt värvi).

Kõige tüüpilisemad antonüümid on need, mille puhul saab rääkida mingi omaduse hulgast alla ja üle tavalise (ehk normi), nt omadussõnad pikk ja lühike tähendavad seda, et kõne all oleva asja pikkus on vastavalt üle ja alla normi (midagi on “rohkem” või “vähem”). Norm varieerub selle järgi, millisest asjast jutt on: pikk maa ja lühike maa asuvad teisel skaalal (s.t on seotud teise tähendussisuga) kui pikk tekst ja lühike tekst. New York asub kaugel ja Tallinn lähedal, kui jutuks on teekonna pikkus, aga jõulud on kaugel ja jaanid on lähedal, kui arutatakse aja üle.

Antonüümiga kirjeldatud omadust hinnatakse igas olukorras skalaarselt (st „rohkem/vähem”, mitte „ei/ jaa”), seetõttu on sellesse rühma kuuluvatel omadus- ja määrsõnadel võrdlusastmed. Tekst võib olla pikem (kui teine tekst), aga ka pikim ehkkõige pikem. Mingi koht võib asuda (teisest) kaugemal või kaugeimal ehk kõige kaugemal.

Mõni skaala sisaldada palju rohkem sõnu, kui ainult kaks vastandit. Rikkalik on näiteks sõnavara skaalal soekülm, sinna kuuluvad jäine, jahe, leige, palav, kuum, tuline jne.

Keeles esineb ka suunavastandus, näiteks võib liikuda üles või alla ning edasi või tagasi. Vastandlikku liikumist väljendavad ka mõned tegusõnad, näiteks tõusmalangema või sisenemaväljuma.

Vastandused võivad esile tulla ka erinevates situatsioonides, kus osalevad liikmed tähistavad vastandlikke asju, näiteks nimisõnad õpilane ja õpetaja, ori ja peremees, kass ja koer.

EKI ühendsõnastikus on antonüümi ehk vastandina kirjeldatud just omadussõnu ja määrsõnu, s.t tüüpilisi skaalal vastanduvaid sõnu, nt külm ja soe (vt külm), abstraktne ja konkreetne (vt abstraktne), seespool ja väljaspool (vt seespool).

Nimisõnade ja tegusõnade samalaadseid, s.t osaliselt vastanduvaid suhteid on tähistatud kaasalluvussuhtega (tähisega võrdle), nt aerutamine ja sõudmine (vt aerutamine), brutopalk ja netopalk (vt brutopalk), veebikoosolek ja kontaktkoosolek (vt veebikoosolek); importima ja eksportima (vt importima), preilitama, härratama ja prouatama (vt preilitama).

Kirjandus

  • Renate Pajusalu 2009. Sõna ja tähendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
  • Eesti Wordnet. Tartu Ülikool. (22.1.2024)

Koostanud Margit Langemets

Anna tagasisidet