Sisukord

Juhised eesti nimede kirjutamiseks vene tekstides. Allikas: haridus- ja teadusministri 20.11.2008 määrus nr 64 „Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine“ (RTL 2008, 96, 1323).

TähedVastedNäited
A a= аAssamalla = Ассамалла, Aaspere = Ааспере, Maria = Мариа
B b= бTabivere = Табивере, Vabriku = Вабрику
D d= дKodila = Кодила, Vändra = Вяндра
E e= е (üldjuhul)Venevere = Веневере, Hiiemetsa = Хийеметса
= э (täishäälikute järel, v.a i, ja sõna algul)Laeva = Лаэва, Mustvee = Муствеэ, Esna = Эсна, Eeriku = Ээрику
F f*= фFosfori = Фосфори
G g= гLagedi = Лагеди, Koonga = Коонга
H h= хHargla = Харгла, Lihula = Лихула
I i= и (üldjuhul)Tihemetsa = Тихеметса, Pirita = Пирита
= й (i järel, samuti diftongi järelosisena)Iisaku = Ийзаку, Siim = Сийм, Keila = Кейла
J j(vt ühendid j-ga)1
– ja= яJakobson = Якобсон, Vajangu = Ваянгу, Kaija = Кайя
– je= еJensen = Енсен, Pojengi = Поенги, Jeeriku = Еэрику
– jo= йо (üldjuhul)Joa = Йоа, Ajo = Айо, Joosu = Йоозу
= ьо (kaashääliku järel)Heljo = Хельо
– ju= юJuminda = Юминда, Pajusti = Паюсти
– jõ= йыJõgeva = Йыгева, Kuivajõe = Куйвайыэ, Jõõpre = Йыыпре
– jä= яJägala = Ягала, Pühajärv = Пюхаярв
– jää= яэJäärja = Яэрья, Jääger = Яэгер
– jö= йёJördi = Йёрди
– jöö= йёэJöödri = Йёэдри, Jöörandi = Йёэранди
– jü= юJüriküla = Юрикюла, Jürsi = Юрси
– jüü= юйJüüsiku = Юйзику
K k= кKokora = Кокора, Rakke = Ракке
L l= л2Lille = Лилле, Paldiski = Палдиски
M m= мMeremäe = Меремяэ, Nõmme = Нымме
N n= нNina = Нина, Kõnnu = Кынну, Tallinn = Таллинн
O o= оOru = Ору, Oonurme = Оонурме, Kaansoo = Каансоо
P p= пParapalu = Парапалу, Kapp = Капп
R r= рRägavere = Рягавере, Erra = Эрра
S s= с (üldjuhul)Sauga = Сауга, Nissi = Нисси, Nursi = Нурси
= з (täishäälikute vahel)3Kose = Козе, Lüganuse = Люганузе
Š š*= шŠahti = Шахти
Z z*= з4Zoo = Зоо
Ž ž*= жManeeži = Манеэжи
T t= тTartu = Тарту, Küttejõu = Кюттейыу
U u= уUdriku = Удрику, Jõesuu = Йыэсуу
V v= вVaivara = Вайвара, Süvahavva = Сювахавва
Õ õ= ыVõru = Выру, Õngu = Ынгу, Lõõla = Лыыла
Ä ä= я (üldjuhul)Pärnu = Пярну, Jõelähtme = Йыэляхтме
= э (sõna algul)Äksi = Экси, Ärina = Эрина
– ää= яэ (üldjuhul)Päärn = Пяэрн, Jõeäär = Йыэяэр, Otepää = Отепяэ
= ээ (sõna algul)Ääsmäe = Ээсмяэ, Äärma = Ээрма
Ö ö= ё (üldjuhul)Pöide = Пёйде, Möldre = Мёлдре
= э (sõna algul)Ördi = Эрди
– öö= ёэ (üldjuhul)Söödi = Сёэди, Pöörna = Пёэрна, Jüriöö = Юриёэ
= ээ (sõna algul)Ööbiku = Ээбику
Ü ü= юSürgavere = Сюргавере, Ülemiste = Юлемисте
– üü= юйKüüni = Кюйни, Üüdibe = Юйдибе
Eesti-vene tähetabel
  1. Ühendite ja, je, ju, jä, jü eraldamiseks eelnevast kaashäälikust tarvitatakse tähte ь: Ahja = Ахья, Kärje = Кярье, Kaljuste = Кальюсте, Mustjala = Мустьяла. Tähe ь asemel võib kasutada tähte ъ, kui tegemist on sõnaosade piiriga (eriti näiteks sõna «järv(e)» puhul: Valgjärve = Валгъярве).
  2. Kaashääliku ees ja sõna lõpul on varem l-i isikunimedes edasi antud ka ль-ga, nt Vilde = Вильде, Albert = Альберт. Selline transkribeerimine on omane üksnes traditsioonilistele isikunimedele ning peenendusmärki sisaldavad nimed tuleb lugeda identseks reeglipäraste transkribeeringutega: Кольк = Колк (Kolk), Коньт = Конт (Kont) jne.
  3. Liitsõnalise nime sõnaosade piiril olevat s-i võib ka täishäälikute vahel transkribeerida tähega c, nt Lohusuu = Лохусуу, Kasesalu = Казесалу.
  4. Lõunaeestipärastes isikunimedes transkribeeritakse ts-na häälduv z tähega ц: Zirk = Цирк.

Märkused

1. Tärniga on tähistatud eesti tähed, mis esinevad üksnes võõrsõnades. Eesti nimistus on selliseid sõnu peamiselt tänavanimedes.

2. Transkribeeritud nimedes esinevat tähte ё ei või mingil tingimusel asendada e-ga.

3. Kohanimede lahkukirjutatavad liigisõnad võib tõlkida vene keelde, kui tõlkevasted on selged ja juurdunud, nt Pärnu jõgi = река Пярну, Tähe tänav = улица Тяхе. Liigisõna jääb aga tõlkimata ja ta transkribeeritakse nime koosseisu, lisades nime ette üldisema venekeelse liigisõna (nime tuuma ja liigisõna vahele lisatakse sel juhul sidekriips): a) kui liigisõnal kindel tõlkevaste puudub või on teda kasutatud ebaharilikus tähenduses: Voosi kurk = пролив Воози-курк, Torila ots = мыс Торила-отс, Paslepa viik = залив Паслепа-вийк, Mullutu laht = озеро Муллуту-лахт (järve nimi); b) nimetuuma ja liigisõna kokkukirjutuse korral: Emajõgi = река Эмайыги, Valgejärv = озеро Валгеярв; c) asulasiseste aadressikohtade (tänavate, väljakute jms) nimedes, mis sisaldavad raskesti tõlgitavat liigisõna: Ehitajate tee = улица Эхитаяте-теэ, Torupilli ots = улица Торупилли-отс, Vana turg = площадь Вана-тург. (Tavaliselt tõlgitakse järgmised liigisõnad: allee = аллея, käik = проход, maantee = шоссе, plats = площадь, puiestee = бульвар, põik = переулок, tänav = улица, väljak = площадь.)

4. Võõrkeelsete Eesti koha- ja isikunimede transkribeerimisel rakendatakse vastava keele jaoks kehtivaid reegleid: Kreutzwald (saksakeelne nimi) = Крейцвальд, Skåtanäs (rootsikeelne nimi) = Скотанес jne.

Anna tagasisidet