Keeles on sidekriipsuga liitsõnu, mis tähistavad nö kaht ühes, s.t ühe eseme, olendi või nähtuse kaht aspekti, nt nimisõnad lasteaed-algkool, muuseum-kohvik, pagar-kondiiter, omadussõnad sotsiaal-psühholoogiline. Keeleteaduses nimetatakse neid rindliitsõnadeks, sõnaliigi järgi vastavalt rindliitnimisõnaks ja rindliitomadussõnaks.

Nimisõna

Sidekriipsuga rindliitsõnade käänamisel on kaks võimalust: käänata mõlemat osa või jätta esiosa käänamata, nt käis lasteaias-algkoolis = lasteaed-algkoolis, astus sisse muuseumi-kohvikusse = muuseum-kohvikusse, vajatakse sekretäri-juhiabi = sekretär-juhiabi, tunti puudust pagarist-kondiitrist = pagar-kondiitrist, firma otsib laomeest-klienditeenindajat = laomees-klienditeenindajat.

Muudes sidekriipsuga ühendites tuleb käänata mõlemat poolt, nt osteti nuge-kahvleidnaistele-lastele pööratakse tähelepanuMolotovi-Ribbentropi paktTallinna-Tartu maantee.

Omadussõnad

Sidekriipsuga omadussõnade puhul saab käänata kõiki osi siis, kui on täidetud kaks tingimust:

  • esikomponenti ei ole lühendatud, vaid sel on täielik sõna kuju, nt sõnades sotsiaal-psühholoogiline või sõnalis-muusikaline;
  • sidekriipsuga kirjutatud sõna on rindliitsõna, mitte ühendist saadud tuletis.

Seega saab käänata nt tigedast-tusasest = tige-tusasest pilgust, kleepuvat-porist = kleepuv-porist ollust aknaklaasil, majanduslikule-kultuurilisele = majanduslik-kultuurilisele arengule.

Ühendist saadud tuletistel käänatakse ainult sõna teist poolt, nt avalik-õiguslikku meediat (tuletis on saadud ühendist avalik õigus), luges teaduslik-fantastilist põnevikku (tuletis ühendist teaduslik fantastika).

Lühenenud esikomponendiga liitsõnal käänatakse samuti ainult sõna teist poolt, nt sotsiaal-psühholoogiliste tegurite, sõnalis-muusikalisi etteasteid.

Vt ka „Rindliitnimisõna käänamine“, „Rindliitomadussõna käänamine“.

Anna tagasisidet