Väiketähtlühendile lisatakse käändelõpp sidekriipsuga tavaliselt alates ainsuse sisseütlevast käändest, selguse huvides saab näidata ka osastava käände t-d. Mitmuses lisandub mitmuse tunnus. Aluseks on välja loetud sõna vastavas käändes: leheküljellk-l, lehekülgede – lk-de, lõigetlg-t, numbrite  nr-te, aastatel – a-tel, aastail – a-il, filoloogiadoktorite – fil-dr-te. Mitmust ei näidata lühendi ega tähise kordamisega, niisiis ei ole paragrahvid §§, vaid §-d, punktid või päevad ei ole pp, vaid p-d.

Sõna astmevaheldus lühendit ei muuda, nt lõige lühendatakse lg ja käändelõpp lisatakse ikka samale lühendile: lõikele on lg-le (mitte lk-le).

Vt ka „Lühendamine“.

Anna tagasisidet