Nimetuletised, näiteks lik-liitelised nimetuletised, on tavaks kirjutada väikese algustähega. Tuletusalune nimi jäetakse algupärasele kujule. Näiteks Newton > newtonlik, Richard > richardlik, Dalí > dalílik, Lõuna-Eesti > lõunaeestilik.

Kui alussõnaks on astmevahelduslik nimi, mis on nimetavas käändes pearõhust alates ühe- ja omastavas käändes kahesilbiline, saab tuletustüveks võtta ükskõik kumma tüvekuju: Faust > faustlik ~ faustilik, Shakespeare [šeiks-piir] > shakespeare’lik ~ shakespeare’ilik.

Vt lähemalt „Nimetuletised“, „Võõrnimetuletiste kirjutamine“.

Anna tagasisidet