Sisukord

Austroaasia moni-khmeeri keelkonna idarühma kuuluv khmeeri keel (ភាសាខ្មែរ phéasa Khmêr) on Kambodža ametikeel, seda räägitakse ka Kirde-Tai lõunaosas (põhjakhmeeri), samuti Lõuna-Vietnamis (lõunakhmeeri).

Kirjutus

Khmeeri keel kasutab oma kirja, mis on tüübilt silpkiri. Silpkirja üks märk vastab tavaliselt silbile, milles on kaashäälik + täishäälik, nt ក . Khmeeri kirjas jagunevad kaashäälikud kahte sarja, â– ja ô-sari, ja sellest sõltub täishäälikute hääldus, nt â-sarjas on niisugused silbid: ក , កា ka, កិ , កី kei, កឹ kœ̆, កឺ , កុ , កូ ko, កួ kuŏ, កើ kaeu, កឿ kœă, កៀ kiĕ, កេ , កែ , កៃ kai, កោ kaô, កៅ kau. Mõnevõrra erinevad täishäälikud ô-sarjas: គ , គា kéa, គិ , គី ki, គឹ kœ̆, គឺ , គុ , គូ ku, គួ kuŏ, គើ keu, គឿ kœă, គៀ kiĕ, គេ , គែ , គៃ key, គោ koŭ, គៅ kŏu. Khmeeri kirja põhisilbid (looksulgudes ladina vasted):

{kâ}, ខ {khâ}, គ {kô}, ឃ {khô}, ង {ngô}, ច {châ}, ឆ {chhâ}, ជ {chô}, ឈ {chhô}, ញ {nhô}, ដ {dâ}, ឋ {thâ}, ឌ {dô}, ឍ {thô}, ណ {nâ}, ត {tâ}, ថ {thâ}, ទ {tô}, ធ {thô}, ន {nô}, ប {bâ}, ផ {phâ}, ព {pô}, ភ {phô}, ម {mô}, យ {yô}, រ {rô}, ល {lô}, វ {vô}, ស {sâ}, ហ {hâ}, ឡ {lâ}, អ {’â}.

Khmeeri nimede ladina kirjas kirjutamiseks on kasutusel mitu süsteemi. 1959. a Service Géographique Khmère’i süsteemi võtsid üle ja täiendasid seda USA ja Briti kohanimekomiteed. Viimaste süsteemi (BGN/PCGN 1972) kiitis 1972. a heaks ÜRO kohanimekorralduskonverents. Kambodžas endas ei ole seda süsteemi järjekindlalt rakendatud, 1995–1997 arendati välja uus, ilma diakriitikuteta süsteem, mis on praegune faktiline omaladina. Senisest ÜRO süsteemist erineb ta põhiliselt diakriitikute puudumise poolest.

Eesti tekstis kirjutatakse khmeeri nimed ladina kirja ümber ÜRO heakskiidetud tabeli alusel, mille on 1996. a heaks kiitnud ka Emakeele Seltsi keeletoimkond. Vt ka praktilisi lihtsustusi allpool.

Kambodžas on ka olemas prantsuskeelsete nimede kiht, vt näiteid kohanimede osas allpool.

Praktilised lihtsustused

Kuivõrd paljudes allikates kasutatakse tänapäeval Kambodža nimesid ilma diakriitiliste märkideta, siis on mööndav ka eesti tekstides need ära jätta.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk on khmeeri nimedes alati lõppsilbil. Latinisatsioon ei erista alati täishäälikute pikkust, kuid enamasti on rõhuta silbis lühike, rõhulises silbis pikk täishäälik. Rohkem infot hääldusnüansside kohta pakub khmeeri-ladina tähetabel.

Pikemalt

TähedHääldusNäited
a[a(a)]A Chén [aa tjeen], Ândas [and·aah]
á[a], täpsemalt [ɒ]Áng Cheung [aŋ tjööŋ], Bát Trach [bat traat’]
â[a(a)], täpsemalt [ɒ(ɒ)]Âk Néak [ak neak], Bâvél [bav·eel]
ă[a]Ângk Ta Ăm [aŋ taa am], Ăt Su [at suu]
aeu[aə]Ângk Khlaeu [aŋ khlaə], Véal Ândaeuk [veal and·aək]
ch[tj] ~ [t’]Ângkôr Chey [aŋk·oo(r) tjei], Ângk Kduŏch [aŋk kduət’]
chh[tšh]Chhuk [tšhuuk], Kâmpóng Chhnăng [kamp·oŋ tšhnaŋ]
é[e(e)]Ânsâm Chék [ans·am tjeek], Koŭk Préch [kouk pret’]
ê[ae] või [ää]Ângk Kêv [aŋk kaev], Bâr Vêng [baa(r) vääŋ]
ĕ[e]Băk Chĕnhchiĕn [bak tjen’tj·iən], Bânla S’ĕt [banl·aa s’et]
[äa]Ângk Reăng [aŋ räaŋ], Phteăh Srê [phtäah srae]
éa[ea]Ântréak [antr·eak], Siĕm Réab [siəm reap]
eu[öö]Ânlóng Krâpeu [anl·oŋ krap·öö]
i[ii]Ânlóng Kôkir [anl·oŋ kok·ii(r)]. Phteăh Pring [phtäah priiŋ]
ĭ[i]Âmpĭl [amp·il], Méan Rĭtth [mean rit]
ng[ŋ]Âng [aŋ], Ngeu Thum [ŋöö thum]
nh[nj] ~ [n’]Ângkănh [aŋk·an’], Nhang [njaaŋ]
o[o(o)]Ândong [and·ooŋ], Bântéay Toch [bant·eai toot’]
ó[o], täpsemalt [ɔ]Âmphól [amph·ol]
ô[o(o)], täpsemalt [ɔ(ɔ)]Bântéay Rôka [bant·eai rok·aa]
ŏ[o]Bâr Knŏng [baa(r) knoŋ], Ângkôr Bŏrei [aŋk·oo(r) bor·ei]
œ[öö] või [õõ]Âmbœs [amb·ööh], Kâmpóng Spœ [kamp·oŋ spõõ]
œ̆[ö] või [õ]Âmpĭl Tœ̆k [amp·il tõk], Ândong Krâlœ̆ng [and·ooŋ kral·öŋ]
rei hääldu sõna lõpusÂngkôr [angk·oo(r)], Kôkir [kok·ii(r)]
s[h] sõna lõpusPrey Kâbbas [prei kabb·aah]
u[u(u)]Âmpĭl Chhung [amp·il tšhuuŋ], Âmpĭl Thum [amp·il thum]
ŭ[u]Âmpŭk [amp·uk], Ângkôr Chŭm [aŋk·oo(r) tjum]
y[j] ~ [i]Bâr Yakha [baa(r) jaakh·aa], Bathéay [baath·eai]
kõrisulghäälikS’ang [s’aaŋ]
Khmeeri nimede hääldus
  • 1 Kuigi r sõna lõpus khmeeri keeles ei hääldu, võiks traditsioonilise käänamise huvides teda siiski hääldada, vrd Ângkôr : Ângkôri (kui mitte hääldada, oleks omastava vorm Ângkôr’).

Isikunimed

Khmeeri isikunimemall on perekonnanimi + eesnimi. Nt mehenimi Soth Sopheap, naisenimi Than Thravy.

Eesnimi on alati perekonnanime järel, kuid lääneriikides elavad khmeerid vahel muudavad nimeosiste järjekorda (nt Sopheap Soth). Eesnimed võivad olla khmeeri, hiina, sanskriti või paali päritolu, sageli on nad poeetilised või kajastavad positiivseid väärtusi, nt Virak (‘vapper’). Paljud nimed sobivad mõlemale soole, naisenimed on siiski üldiselt õrnema loomuga, nt Bopha (‘lill’), Chantrea (‘kuu’).

Perekonnanime asemel on khmeeridel traditsiooniliselt olnud isanimi (isa eesnimi), näiteks toodud nimes Soth Sopheap on Soth isa eesnimi. Sel juhul võib isikul olla ühine perekonnanimi oma vennaga (Soth Polin) või õega, kuid mitte isaga (Chea Soth) ega emaga (Than Thravy). Nüüdisajal on siiski tavalisem, et vanemad annavad lastele edasi sama perekonnanime, nagu on isal. Nt kui isa nimi on Chea Soth ja ema nimi Than Thravy, siis võivad nad lastele anda nimed, nagu Chea Sophea ja Chea Polin.

Tavalisimad khmeeri perekonnanimed on Sok (សុខ), Chan (ចាន់), Chea (ជា), Seang (សៀង) ja Kim (គឹម). Mitmed nimed on hiina päritolu, nt Lim (< 林 Lin), Seng (< 常 Chang).

Kambodžas elavad muud rahvarühmad (hiinlased, vietnamlased jt) järgivad üldiselt Kambodža nimetava. Tjaamidel (cham) on isikunimemall eesnimi + isanimi, nad kasutavad nii khmeeri kui ka tjaami nimesid.

Nimed perekonnas

Khmeeri naine abielludes oma nime ei muuda. Mõnikord lääne ühiskonnas võib naine omale võtta mehe perekonnanime, nt kui abielluvad Than Thravy ja Soth Sopheap, siis naine võib võtta nime Soth Thravy.

Lapsed saavad oma perekonnanimeks kas isa eesnime (traditsiooniline viis) või isa perekonnanime (uuem ja tavalisem viis).

Kohanimed

Kambodža ala kohta käivad eksonüümid: Angkor Thom (Ângkôr Thum), Angkor Wat (Ângkôr Voătt), Bayon (Bayoăn), Kambodža (Kâmpŭchéa), Mekong (jõgi, Mékôngk ~ Tônlé Thum), Phnom Penh (Phnum Pénh), Sihanoukville (Preăh Seihânŭ). Eksonüüm rööpvõimalusena: Krâvanhi mäed ehk Kardemonimäed.

Kambodža kohanimedest on sageli olemas ka prantsuse variandid. Eri kirjutusviisidest annab ülevaate Kambodža provintside tabel.

Khmeeri kiriÜRO 1972Omaladina 1995Prantsuse nimi
បន្ទាយមានជ័យBântéay Méan CheăyBanteay MeancheyBanteay Meanchey
បាត់ដំបងBătdâmbângBaat DambangBattambang
កំពង់ចាមKâmpóng ChamKampong ChaamKompong Cham
កំពង់ឆ្នាំងKâmpóng ChhnăngKampong ChhnangKompong Chhnang
កំពង់ស្ពឺKâmpóng SpœKampong SpueuKompong Speu
កំពង់ធំKâmpóng ThumKampong ThumKompong Thom
កំពតKâmpôtKampotKampot
កណ្ដាលKândalKandaalKandal
កោះកុងKaôh KŏngKaoh KongKoh Kong
កែបKêbKaebKep
ក្រចេះKrâchéhKrachehKratié
មណ្ឌលគិរីMôndôl KĭriMondol KiriMondulkiri
ឧត្ដរមានជ័យŎtdâr Méan CheăyOtdar Mean CheyOddar Meanchey
ប៉ៃលិនPailĭnPailinPailin
ភ្នំពេញPhnum PénhPhnom PenhPhnom Penh
ពោធិ៍សាត់PoŭthĭsătPousaatPursat
ព្រះសីហនុPreăh SeihânŭPreah SihanoukSihanoukville
ព្រះវិហារPreăh VĭhéarPreah VihearPreah Vihear
ព្រៃវែងPrey VêngPrey VeaengPrey Vèng
រតនគិរីRôtânăh KĭriRotanak KiriRatanakiri
សៀមរាបSiĕm RéabSiem ReabSiem Réap
ស្ទឹងត្រែងStœ̆ng TrêngStueng TraengStung Treng
ស្វាយរៀងSvay RiĕngSvaay RiengSvay Rieng
តាកែវTakêvTaakaevTakéo
ត្បូងឃ្មុំTbong KhmŭmTbong KhmumTbong Kmoum
Kambodža provintsid ja pealinn

Allpool Kambodža provintside kaart prantsuskeelsest Wikipediast. Nimed vastavad 3. veerus esitatud omaladinale (1997 asendati aa → a, nt Pousaat → Pousat). Kaardilt puudub Tbong Khmŭmi provints.

Kambodža (nimed omaladinas) (Wikimedia Commons)

Järgneb kaart ingliskeelsest Wikipediast. Uusim provints Tbong Khmŭm on kaardil, ent nimede kirjutusviis on segu 3. ja 4. veeru nimekujudest.

Kambodža (nimed segakirjaviisis) (Wikimedia Commons)

Vt ka

Kirjandus

  • Cultural Atlas (Australia, 2016–): Cambodian Culture – Naming (vaadatud 20.11.2021).
  • Khmer name. – Wikipedia.org (vaadatud 20.11.2021).
  • Peeter Päll, Maailma kohanimed. Tallinn 1999, lk 594.
Anna tagasisidet