Sisukord

Korea nimede kirjutamiseks on kasutusel kaks tabelit: Korea Vabariigi Kultuuri- ja Turismiministeeriumi 2000. a süsteem (edaspidi Lõuna-Korea ~ LK tähetabel ehk Lõuna-Korea omaladina) ja McCune’i-Reischaueri 1939. a süsteem koos täpsustustega (edaspidi Põhja-Korea ~ PK tähetabel). Esimest kasutatakse Lõuna-Korea, teist Põhja-Korea nimede edasiandmiseks, samuti juhtudel, kus nimi seostub mõlema Koreaga või on Korea-väline, nt korea eksonüüm. Enne 2000. aastat kasutati McCune’i-Reischaueri süsteemi ka Lõuna-Korea nimede puhul.

Vahemärkus: sissejuhatavates lõikudes on kasutatud üldiselt McCune’i-Reischaueri süsteemi. Kaldkriipsude vahel on transliteratsioon, õigemini täht-täheline ümberpanek korea kirjast, arvestamata hääldust.

Korea kiri (한글 hangeul ehk 초선글 chosŏn’gŭl) on pärit XV sajandist ja on oma olemuselt tähtkiri, ent väliselt meenutab silpkirja, sest tähemärgid on koondatud silpidesse. Koreade piiripunkti P’anmunjŏmi (Panmunjeom) kirjapilt ei ole ㅍㅏㄴㅁㅜㄴㅈㅓㅁ, vaid 판문점 /p’an-mun-chŏm/. Ühe silbiks kujundatud märgi piires loetakse tähti ridade kaupa vasakult paremale ja ülalt alla, nt 판 /p’a+n/, 꿀 /kk+u+l/, 문 /m+u+n/.

Korea kirjas on 19 kaashäälikutähte ja 21 täishäälikutähte. Kaashäälikute sarjas on sulghäälikud ㄱ k, ㅂ p, ㄷ t, ㅈ ch, nende aspireeritud (hõngusega) vasted ㅋ k’, ㅍ p’, ㅌ t’, ㅊ ch’ ja tugevdatud vasted ㄲ kk, ㅃ pp, ㄸ tt, ㅉ tch. Sisihääliku ㅅ s tugevdatud vaste on ㅆ ss, üksikuks jääb ㅎ h. Helilised häälikud on ㅇ ng, ㄴ n, ㄹ l, ㅁ m. Täht ㅇ ng on kasutusel ka silbi alguses, kus teda ei hääldata (märgitud ülakomaga), nt 안 /’an/. Kõik täishäälikuga algavad silbid, sh y– ja w-algulised, algavad kirjas ㅇ-ga, nt 양 /’yang/, 왕 /’wang/. Täishäälikutähtede seas on lihttäishäälikud ㅏ a, ㅐ ae, ㅔ e, ㅣ i, ㅗ o, ㅓ ŏ, ㅜ u, ㅡ ŭ, nende y [j]-algulised vasted ㅑ ya, ㅒ yae, ㅖ ye, ㅛ yo, ㅕ , ㅠ yu; w-algulisi täishäälikuid märgivad o– või u-tähega ligatuurid ㅘ wa /o+a/, ㅙ wae /o+ae/, ㅞ we /u+e/, ㅟ wi /u+i/, ㅝ /u+ŏ/, lisaks on diftongid ㅚ oe /o+i/ ja ㅢ ŭi /ŭ+i/. Tähestikjärjestus on Lõuna- ja Põhja-Koreas erinev, see kajastub järgnevates tabelites.

Korea latinisatsiooni teeb keeruliseks asjaolu, et korea kirja hääldus on muutunud ega kajasta silpide piiril toimuvaid häälikulisi muutusi, eeskätt assimilatsiooni.

Lõuna-Korea tähetabel 2000

Lõuna-Korea tähetabel on nüüdseks riigis hästi juurdunud, seda on kerge kasutada, kuna selles puuduvad diakriitilised märgid.

Kaashäälikutähed (LK)

TähedVastedNäited
g, k1강북 = Gangbuk
kk (k)4(nimedes harv)
n남동 = Namdong
d, t1대구 = Daegu
tt(nimedes harv)
l, r2울진 = Uljin, 의령 = Uiryeong
m무주 = Muju
b, p1부산 = Busan
pp(nimedes harv)
s (t)4서울 = Seoul
ss (t)4쌍림동 = Ssangrim-dong
ng, –3세종 = Sejong, 인천 = Incheon
j (t)4제주 = Jeju
jj(nimedes harv)
ch (t)4창원 = Changwon
k(korea nimedes harv)
t태백 = Taebaek
p목포 = Mokpo
h해남 = Haenam
Korea kaashäälikutähed Lõuna-Korea süsteemis
 • 1 Esimene vaste (g, d, b) juhul, kui asub täishääliku ees; teine vaste (k, t, p) kaashääliku ees või sõna lõpus, nt 불국사 = Bulguksa, 묵호 = Mukho.
 • 2 ㄹ transkribeeritakse r täishääliku ees, l kaashääliku ees või sõna lõpus; ㄹㄹ transkribeeritakse ll, nt 설악 = Seorak, 칠곡 = Chilgok, 울릉 = Ulleung.
 • 3 Täht ㅇ ei hääldu silbi alguses, nt 울산 = Ulsan.
 • 4 Sulgudes on antud vaste silbi lõpus, kui erineb põhivastest. ㄸ tt, ㅃ pp, ㅉ jj silbi lõpus ei esine.

Sõna sees silbipiiridel võib toimuda häälikulisi muutusi juhul, kui eelnev silp lõpeb kaashäälikuga ja järgnev silp algab samuti kaashäälikuga. Seda nimetatakse tavaliselt assimilatsiooniks.

Assimilatsioon ehk teisendused silbipiiridel (silbilõpu kaashäälik + silbialguse kaashäälik → latinisatsioonivaste): /b+h/ → ph, p, /b+l/ → mn, /b+m/ → mm, /b+n/ → mn, /b+p/ → p-p, /d+h/ → th, t, ch, /d+l/ → nn, /d+m/ → nm, /d+n/ → nn, /d+ng/ → d, j, /d+t/ → t-t, /g+h/ → kh, k, /g+k/ → k-k, /g+l/ → ngn, /g+m/ → ngm, /g+n/ → ngn, /g+ng/ → g, ngn, /j+j/ → jj, /j+m/ → nm, /j+n/ → nn, /l+n/ → ll, nn, /l+ng/ → r, ll, /m+l/ → mn, /n+g/ → n-g, /n+l/ → ll, nn, /ng+l/ → ngn, /s+j/ → jj, /s+m/ → nm, /s+n/ → nn, /s+s/ → ss, /t+m/ → nm, /t+n/ → nn. Näiteid: 백마 /baeg-ma/ = Baengma, 전라 /jeon-la/ = Jeolla. Lisaks neile on ebareeglipäraseid assimilatsioonijuhtumeid. Kui mingit kombinatsiooni toodud loendis pole, lähtutakse tabeli üldistest vastetest.

Täishäälikutähed (LK)

TähedVastedNäited
a안산 = Ansan
ae대전 = Daejeon
ya안양 = Anyang
yae(nimedes harv)
eo거제 = Geoje
e김제 = Gimje
yeo경기 = Gyeonggi
ye구례 = Gurye
o옥천 = Okcheon
wa광주 = Gwangju
wae(nimedes harv)
oe괴산 = Goesan
yo효제동 = Hyoje-dong
u울산 = Ulsan
wo강원 = Gangwon
we(nimedes harv)
wi군위 = Gunwi
yu유고명 = Yugo-myeong
eu음성 = Eumseong, 대흑산 = Daeheuksan
ui의정부 = Uijeongbu
i익산 = Iksan, 김포 = Gimpo
Korea täishäälikutähed Lõuna-Korea süsteemis

Kahte vastet on LK tähetabelis lihtsustatud: ㅝ ei ole ootuspäraselt weo, vaid wo (sest viimane varasemas süsteemis puudus ehk tähistus oli vaba), ㅢ ei ole eui, vaid ui.

Täpsustavad märkused (LK)

 1. Latiniseerimisel võetakse arvesse häälikumuutusi, mida kirjapilt ei kajasta:
  • kaashäälikuühendite assimilatsioon, nt 백마 /baeg-ma/ = Baengma, 별내 /byeol-nae/ = Byeollae, 신문로 /sin-mun-lo/ = Sinmunno; standardseid assimilatsioonireegleid vt eespool;
  • epenteetiline (ettelisanduv) n ja l, nt 항여울 /hang-yeo-ul/ = Hangnyeoul, 알약 /al-yag/ = allyak;
  • palatalisatsioon, nt 해돋이 /hae-dod-i/ = haedoji, 맞히다 /maj-hi-da/ = machida;
  • g, ㅂ b, ㄷd piirnemine ㅎ h-ga: 좋고 /joh-go/ = joko, 잡혀 /jab-hyeo/ = japyeo, 놓다 /noh-da/ = nota, 낳지 /nah-ji/ = nachi (erandid: 묵호 /mug-ho/ = Mukho, 집현전 /jib-hyeon-jeon/ = Jiphyeonjeon);
  • NB! pingsaid (glotaalseid) häälikuid morfeemipiiril ei kajastata, nt 압구정 /ab-gu-jeong/ = Apgujeong, 죽변 /jug-byeon/ = Jukbyeon, 낙동강 /nag-dong-gang/ = Nakdonggang, 팔당 /pal-dang/ = Paldang.
 2. Hääldusselguse saamiseks võib kasutada sidekriipsu, nt 중앙 Jung-ang, 세운 Se-un, 반구대 Ban-gudae, 해운대 Hae-undae.
 3. Pärisnimed kirjutatakse suure algustähega: 부산 Busan, 세종 Sejong.
 4. Isikunimedes kirjutatakse kõigepealt perekonnanimi, seejärel tühiku järel eesnimi (soovitatavalt ilma sidekriipsudeta), nt 민용하 Min Yongha (Min Yong-ha), 송나리 Song Nari. Assimilatsiooni eesnimedes silbipiiril ei kajastata, nt 한복남 Han Boknam, 홍빚나 Hong Bitna.
 5. Haldusüksuste terminid 도, 시, 군, 구, 읍, 면, 리, 동, 가 transkribeeritakse do ‘provints’, si ‘linn’, gun ‘maakond’, gu ‘ringkond’, eup ‘alev’, myeon ‘alevik’, ri ‘küla’, dong ‘asum’, ga ‘kvartal’ ning nende ette pannakse sidekriips; assimilatsiooni nende piiril ei kajastata: 충천북도 Chungcheonbuk-do, 의정부시 Uijeongbu-si, 제주도 Jeju-do, 신창읍 Sinchang-eup. Liigisõnad si, gun ja eup võib ka ära jätta: 청주시 Cheongju.
 6. Kohanimesid ja inimtekkeste objektide nimesid võib kirjutada sidekriipsuta, nt 경복궁 Gyeongbokgung, 안압지 Anapji, 남한산성 Namhansanseong, 동림문 Dongnimmun, 다보탑 Dabotap.

Põhja-Korea tähetabel

See on õieti sama mis McCune’i-Reischaueri süsteem (1939). Kogu süsteemi ammendavat käsitlust ei ole siia mahutatud, lähema huvi korral saab tutvuda vastavate tabelitega BGNi ja PCGNi latinisatsioonisüsteemide lehel (vt kirjanduse loetelu).

Kaashäälikutähed (PK)

Põhivasted on rasvases kirjas, nende abil seletatakse allpool häälikute teisenemisi silbipiiridel. Sulgudes on antud tähe vaste sõna lõpus.

TähedVastedNäited
k, g1 (k)강계 = Kanggye
n, –2 (n)남포 = Namp’o
t, d, ch, j3 (t)대동 = Taedong
n, -, r4 (l)랑림 = Rangnim, 락랑 = Nakrang
m (m)무산 = Musan
p, b5 (p)법동 = Pŏptong
s, sh6 (t)사동 = Sadong
ch, j7 (t)장진 = Changjin
ch’ (t)창도 = Ch’angdo
k’ (k)(nimedes harv)
t’, ch’8 (t)태천 = T’aech’ŏn
p’ (p)평양 = P’yŏngyang
h (-)함흥 = Hamhŭng
kk (k)(nimedes harv)
tt (t)(nimedes harv)
pp (p)(nimedes harv)
ss (t)(nimedes harv)
tch (t)(nimedes harv)
– (ng)9어랑 = Ŏrang
Korea kaashäälikutähed McCune’i-Reischaueri süsteemis
 • 1 Üldjuhul k; /ng/ ees, samuti /l, lm, lp, m, n, ng/ ning täishääliku järel g.
 • 2 Üldjuhul n; sõna sees i ja y ees r, n või l; jääb ära sõna alguses i ja y ees.
 • 3 Üldjuhul t; /lm, m, n, ng/ ning täishääliku järel d; kui järgneb i või y, siis tch, dj.
 • 4 Üldjuhul l; sõna sees /ng/ ees, samuti täishääliku järel r; kui järgneb i või y, siis on vasteks r, n või l; jääb ära sõna alguses i või y ees.
 • 5 Üldjuhul p; /ng/ ees, samuti /l, lm, lp, m, n, ng/ ning täishääliku järel b.
 • 6 Üldjuhul s; ühendis /s+wi/ → shwi.
 • 7 Üldjuhul ch; /lm, m, n, ng/ ning täishääliku järel j.
 • 8 Üldjuhul t'; kui järgneb i või y, siis t’ → ch'; ühendis /t’+ŭi/ → t'i.
 • 9 Tähte /ng/ ei latiniseerita silbi alguses, mujal on vasteks ng: 창항 Ch'anghang, 안양 Anyang, 여수 Yŏsu.

Silbi lõpus võivad esineda ka kaashäälikuühendid ㄺja ㄼ, mida latiniseeritakse vastavalt k ja p.

Assimilatsioon ehk teisendused silbipiiridel (silbilõpu kaashäälik + silbialguse kaashäälik → latinisatsioonivaste): /k+kk/ → kk, /k+l/ → ngn, /k+m/ → ngm, /k+n/ → ngn, /lk+h/ → lkh, /lk+l/ → ngl, /lk+m/ → ngm, /lk+n/ → ngn, /lk+ng/ → lg, /lk+k/ → lg, /lk+kk/ → lkk, /lk+k’/ → lk', /lm+m/ → lm, /lm+ng/ → lm, /lp+h/ → lph, /lp+l/ → mn, /lp+m/ → mm, /lp+n/ → mn, /lp+ng/ → lb, /lp+p/ → lb, /lp+pp/ → lpp, /lp+p’/ → lp', /m+l/ → mn, /n+k/ → n'g, /p+l/ → mn, /p+m/ → mm, /p+n/ → mn, /p+pp/ → pp, /s+k/ → kk, /s+l/ → nn, /s+m/ → nm, /s+n/ → nn, /s+ng/ → d, /s+p/ → pp, /s+ss/ → ss, /s+t/ → tt, tch, /s+tt/ → tt, /t+k/ → kk, /t+l/ → nn, /t+m/ → nm, /t+n/ → nn, /t+p/ → pp, /t+s/ → ss. Kui mingit kombinatsiooni toodud loendis pole, lähtutakse tabeli üldistest vastetest.

Täishäälikutähed (PK)

TähedVastedNäited
a안악 = Anak
ya, a1향산 = Hyangsan
ŏ전천 = Chŏnch’ŏn
yŏ, ŏ1녕변 = Nyŏngbyŏn
o옹진 = Ongjin
yo, o1묘향산 = Myohyangsan
u운곡 = Ungok
yu, u1(nimedes harv)
ŭ대흥 = Taehŭng
i이천 = Ich’ŏn
ae개성 = Kaesŏng
yae(nimedes harv)
e형제산 = Hyŏngjesan
ye, e1혜산 = Hyesan
oe회양 = Hoeyang
wi, i2위원 = Wiwŏn
ŭi , i3신의주 = Sinŭiju
wa중화 = Chunghwa
철원 = Ch’ŏrwŏn
wae(nimedes harv)
we(nimedes harv)
Korea täishäälikutähed McCune’i-Reischaueri süsteemis
 • 1 /ch, ch’, s, t, t’/ järel (NB! algushäälik võib samuti teiseneda: /t+ya/→ cha, /t’+i/ → chi.)
 • 2 /m, p, p’/ järel.
 • 3 /ch, ch’, k, k’, l, m, n, p, p’, s, t, t’/ järel.

Täpsustavad märkused (PK)

 1. Sõnasisesed silbipiirid latinisatsioonis ei kajastu: 일용 Iryŏng, 여량 Yŏryang, 옮아가다 Olmagada, 알맹이 Almaengi.
 2. Häälikumuutusi arvestatakse nime sees sõltumata asukohast või kokku- ja lahkukirjutamisest: 오곡도 Ogok-to ~ Ogok To, vrd 소운도 Soun-do ~ Soun Do; 대성령 Taesŏng-nyŏng, vrd 덕우대령 Tŏgudae-ryŏng, 워견령 Wŏgyŏl-lyŏng.

Hanja

Korea keelt on pika ajaloo vältel kirjutatud kohandatud hiina logogrammidega, täpsemalt algsetele hiiina kirjamärkidele antud korea häälduse abil, nt 山 (hiina shān ‘mägi’) loeti san (korea kirjas 산). Seda kirja nimetatakse hanja’ks (漢字, hangeul’i tähtedega 한자), kirja kasutati Põhja-Koreas ametlikult 1946. a-ni; Lõuna-Koreas algas selle kirja taandumine 1970. aastatel. Seni kirjutati tekstis läbisegi: sõnad enamasti hanja’s, nende grammatilised tunnused (mitmus, käändelõpud jm) aga hangeul’i abil. Praegu on ka Lõuna-Koreas valdavalt tarvitusel hangeul, aga hanja oskamine kuulub nõutava hariduse alla, sest sellega on seotud varasem ajalugu. On arvatud, et 30–50% sõnavarast on hiina päritolu.

Peaaegu igal kohanimel ja igal traditsioonilisel isikunimel on korea keeles ka hanja vaste, nt (tänapäeva korea hääldus /LK või PK/ – hangeulhanja – tänapäeva hiina (mandariini) hääldus pinyin’is).

 • Busan – 부산 – 釜山 – Fǔshān
 • Daegu – 대구 – 大邱 – Dàqiū
 • Gangwon – 강원 – 江原 – Jiāngyuán
 • Gyeonggi – 경기 – 京畿 – Jīngjī
 • Jeju – 제주 – 濟州 – Jǐzhōu
 • Jeollanam-do – 전라남도 – 全羅南道 – Quánluónán Dào
 • Kaesŏng – 개성 – 開城 – Kāichéng
 • P’yŏngyang – 평양 – 平壤 – Píngrǎng

Ühena vähestest puudub hanja vaste Soulil. Jaanuaris 2005 muutis linnavalitsus senise traditsioonilise vaste 漢城 Hànchéng hääldusele sobitatud vasteks 首爾 Shǒu'ěr.

Hanja’s kirjutatud nimede latiniseerimiseks tuleb nad kõigepealt teisendada hangeul’isse ja sealtkaudu saada nende ladina vaste.

Vt ka

Kirjandus

 • Bruce K. Grant, A Guide to Korean Characters. Reading and Writing Hangŭl and Hanja. 3rd revised edition. Seoul: Hollym, Elizabeth, NJ 1982.
 • Hangul. – Wikipedia.org (vaadatud 28.12.2023).
 • Romanization of Korean. – National Institute of Korean Language (vaadatud 28.12.2023, Lõuna-Korea ametlik latinisatsioon).
 • 1) Romanization of Korean for the Democratic People’s Republic of Korea. McCune-Reischauer System (with minor modifications). BGN/PCGN 1945 Agreement; 2) Romanization of Korean for the Republic of Korea. Ministry of Culture and Tourism System (2000). BGN/PCGN 2011 Agreement. – Romanization Systems. Guidance. Ministry of Defence (vaadatud 28.12.2023).
Anna tagasisidet