Sisukord

Põhja-Makedoonias kasutusel olev traditsiooniline süsteem, Eestis kasutamiseks heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond (2024). Lisaks on olemas nn ametlik süsteem, milles kirjutatakse isikunimesid dokumentides (allpool nimetatud passisüsteemi tabeliks) ja ÜRO heaks kiidetud süsteem (1977), mida Eestis varem soovitati.

Traditsiooniline tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАрачиново = Aračinovo, Старо Нагоричане = Staro Nagoričane
Б б= bБитола = Bitola, Пробиштип = Probištip
В в= vВелес = Veles, Вевчани = Vevčani
Г г= gГостивар = Gostivar, Струга = Struga
Д д= dДелчево = Delčevo, Градско = Gradsko
Ѓ ѓ= ǵЃорче Петров = Ǵorče Petrov, Долно Ѓуѓанци = Dolno Ǵuǵanci
Е е= eЕдинак = Edinak, Гевгелија = Gevgelija
Ж ж= žЖелино = Želino, Подржи Коњ = Podrži Konj
З з= zЗелениково = Zelenikovo, Сарамзалино = Saramzalino
Ѕ ѕ= dzЅвегор = Dzvegor, Аѕемка = Adzemka
И и= iИлинден = Ilinden, Петришино = Petrišino
Ј ј= jЈегуновце = Jegunovce, Сарај = Saraj, Демир Капија = Demir Kapija
К к= kКисела Вода = Kisela Voda, Свети Николе = Sveti Nikole
Л л= lЛипково = Lipkovo, Пласница = Plasnica
Љ љ= lj 1Љуботен = Ljuboten, Бељаковци = Beljakovci
М м= mМакедонска Каменица = Makedonska Kamenica, Куманово = Kumanovo
Н н= nНеготино = Negotino, Студеничани = Studeničani
Њ њ= nj 1Петкова Њива = Petkova Njiva, Боговиње = Bogovinje
О о= oОсломеј = Oslomej, Ново Село = Novo Selo
П п= pПрилеп = Prilep, Опашиновац = Opašinovac
Р р= rРадовиш = Radoviš, Теарце = Tearce
С с= sСопиште = Sopište, Василево = Vasilevo
Т т= tТетово = Tetovo, Оптичари = Optičari
Ќ ќ= Ќафа = Ḱafa, Орќуше = Orḱuše
У у= uУларци = Ularci, Бутел = Butel
Ф ф= fФалише = Fališe, Чифлик = Čiflik
Х х= hДемир Хисар = Demir Hisar, Бохула = Bohula
Ц ц= cЦентар = Centar, Брвеница = Brvenica
Ч ч= čЧучер-Сандево = Čučer-Sandevo, Врапчиште = Vrapčište
Џ џ= Џадовци = Džadovci, Аџибегово = Adžibegovo
Ш ш= šШуто Оризари = Šuto Orizari, Чашка = Čaška
= 2’Ржаново = ’Ržanovo
Makedoonia traditsiooniline tähetabel
  • 1 Mõne tähe puhul on traditsioonilises süsteemis antud rööpvariandid: Љ љ = lj ja ĺ, Њ њ = nj ja ń.
  • 2 Apostroof märgib silpi moodustavat [r]-häälikut ja švaad mõnes laensõnas, nt ’к’смет = ’k’smet [əkəsmet] ’õnn’.
  • 3 Tähendust eristava märgina kasutatakse ka graavist (`) kolmel juhul: ѝ ’teda (naiss.)’, нè ’meid’ ja сѐ ’kõik’.

Põhja-Makedoonia passisüsteemi tabel (osa)

Põhja-Makedoonia isikunimed kirjutatakse passides jm diakriitikuteta süsteemis, mis erineb traditsioonilisest süsteemist järgmiste tähtede puhul:

TähedVastedNäited
Ѓ ѓ= gjЃорче Петров = Gjorche Petrov, Долно Ѓуѓанци = Dolno Gjugjanci
Ж ж= zhЖелино = Zhelino, Подржи Коњ = Podrzhi Konj
Ќ ќ= kjЌафа = Kjafa, Орќуше = Orkjushe
Ч ч= chЧучер-Сандево = Chucher-Sandevo, Врапчиште = Vrapchishte
Џ џ= djЏадовци = Djadovci, Аџибегово = Adjibegovo
Ш ш= shШуто Оризари = Shuto Orizari, Чашка = Chashka
Põhja-Makedoonia passisüsteemi tabel

ÜRO makedoonia-ladina tähetabel (1977)

Varem Eestis soovitatud ÜRO 1977. a süsteem oli kasutusel Jugoslaavias kuni selle lagunemiseni 1990. aastatel. See langes põhilises kokku serbia-horvaadi ladina paralleeeltähestikuga. Makedoonia tähestikus on kolm tähte, mida serbia omas ei ole: Ѕ ѕ (= dz), Ѓ ѓ (= đ/g), Ќ ќ (=ć/k). Neist kahe tähe edasiandmine seati sõltuvaks järgnevast vokaalist: ѓ transkribeeriti g-na järgneva е või и ees, muidu oli vasteks đ. Niisamuti ќ vaste oli samadel tingimustel k või ć. Et е või и ees võib esineda ka tavaline г või к, siis ei olnud see reegel ühemõtteline, vrd nii järjend ке kui ka ќе andis sama tulemuse nimedes Плакенска Планина → Plakenska Planina ja Ќесендре → Kesendre.

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet