Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Põhi-, järg- ja murdarvsõnade, arvsõnast moodustatud omadussõnade kirjutus, arvsõna ja järgneva omadussõna kokku-lahkukirjutus.

Nimisõna + nimisõna

Ainsuse nimetavas või omastavas, mitmuse omastavas, muus käändes või lühitüvelise nimisõna ja järgneva nimisõna kokku-lahkukirjutus.

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

Tähenduse, vormi, konteksti, traditsiooni, sageduse arvestamine sõnade kokku- ja lahkukirjutuses.

Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.