Sisukord

Heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond 2021. aastal.

Tähetabel

TähedVastedNäited
А а= aАдам = Adam, Алнаш = Alnaš
Б б= bБабашур = Babašur, Байдагурт = Bajdagurt
В в= vВавож = Vavož, Выльгурт = Võlgurt
Г г= gГопгурт = Gopgurt, Гуръякар = Gurjakar
Д д= dДэдэ = Dede, Денвайдор = Denvajdor
Е е= e (üldjuhul)Герейгурт = Gerejgurt
= je (sõna alguses, samuti täishääliku, й, ъ ja ь järel)Евгралуд = Jevgralud, Куеда = Kujeda
Ё ё= joЁромпи = Jorompi, Уё = Ujo, Данёгурт = Danjogurt
Ж ж= žЖобшур = Žobšur, Жужгес = Žužges
Ӝ ӝ= Ӝикъя = Džikja, Выӝойыл = Võdžojõl
З з= zЗӧк Олып = Zök Olõp, Озегвай = Ozegvaj
Ӟ ӟ= dzj (üldjuhul)Ӟанка = Dzjanka, Бадӟымлуд = Baddzjõmlud
= (sõna lõpus, samuti kaashääliku ees)Лоллэӟ = Lolledž, Куӟлуд = Kudžlud
И и= iИтчи = Ittši, Пичи Пурга = Pitši Purga
Ӥ ӥ= iДӥньтэм-Бӧдья = Dintem-Bödja, Улӥ Пажма = Uli Pažma
Й й= jЙыраш = Jõraš, Байгурезь = Bajgurez
К к= kКӧкоран = Kökoran, Узякар = Uzjakar
Л л= lЛоллэз-Ӝикъя = Lollez-Džikja, Лозолюк = Lozoljuk
М м= mМеметгурт = Memetgurt, Мазёпи = Mazjopi
Н н= nНаза = Naza, Нюнягурт = Njunjagurt
О о= oОнтошка = Ontoška, Оросгурт = Orosgurt
Ӧ ӧ= öӦркагурт = Örkagurt, Кӧйлуд = Köjlud, Кӧтӟо = Kötdzjo
П п= pПапаньгурт = Papangurt, Пашкопи = Paškopi
Р р= rРысай = Rõsaj, Розлетай = Rozletaj
С с= sСамсон = Samson, Усо = Uso
Т т= tТатыштӥ = Tatõšti, Тюптишурйыл = Tjuptišurjõl
У у= uУмедьгурт = Umedgurt, Умопуд = Umopud
Ф ф= f(esineb ainult laensõnades)
Х х= h (üldjuhul)(esineb ainult laensõnades)
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpus täishääliku järel)(esineb ainult laensõnades)
Ц ц= ts(esineb ainult laensõnades, samuti murdesõnades)
Ч ч= Чачагурт = Tšatšagurt, Кечтака = Ketštaka
Ӵ ӵ= Ӵӧжи = Tšöži, Ӵаӵӵагурт = Tšatštšagurt
Ш ш= šШундошур = Šundošur, Шупшади = Šupšadi
Щ щ= štš(esineb ainult laensõnades)
Ъ ъjääb märkimataТуръя = Turja, Лудъяг = Ludjag
Ы ы= õЫктым = Õktõm, Туймыйыл = Tujmõjõl
Ь ьjääb märkimata (üldjuhul)Бадьнюк = Badnjuk, Каргурезь = Kargurez
= j (täishääliku /v.a е, ё, ю, я/ ees)Льӧмы = Ljömõ, Сьӧдӟи = Sjöddzji, Коньык = Konjõk
Э э= eЭгра = Egra, Тэлёгурт = Teljogurt
Ю ю= juЮлайгурт = Julajgurt, Юоншур = Juonšur
Я я= jaЯкшур = Jakšur, Какся = Kaksja
Udmurdi-eesti tähetabel

Otsus on avaldatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel.

Peenendus udmurdi kirjaviisis

Udmurdi kaashäälikud jagunevad peenendumatuteks (b, g, k, m, p, r, š, v, ž) ja peenenduvateks (d, dž, l, n, s, t, tš, z), viimases rühmas võib iga häälik esineda nii peenendamata kui ka peenendatud kujul. Kahte paari märgitakse udmurdi tähestikus eraldi tähtedega: peenendamata on ӝ, on ӵ, peenendatud on ӟ, on ч. Ülejäänud juhtudel märgib nii peenendamata kui ka peenendatud häälikut sama täht, eristus saavutatakse muude tähtede abil. Järgnevas tabelis on kõigepealt häälik sõna lõpus või kaashääliku ees, seejärel täishäälikute ees. Tulpade tähised: 1 – peenenduva hääliku peenendamata variant (näitena on kasutatud t-häälikut), 2 – selle peenendatud variant, 3 – peenendumatu häälik (näitena k). Vahetult iga tulba naabruses paremal on eesti transkriptsiooni vaste, mis, nagu näha, pole alati täpne.

1ee2ee3ee
тtтьtкk
таtaтяtjaкаka
тэteтеteкеke
тӥtiтиtiкиki
тоtoтёtjoкоko
тӧтьӧtjöкӧ
туtuтюtjuкуku
тытьыtjõкы
Peenenduse märkimine

Kui peenendamata häälik satub j-ga algava silbi ette, mida märgitakse tähtedega е, ё, ю, я, pannakse vahele kõvendusmärk ъ: ӝӧкъёс ’lauad’, синъёс ’silmad’.

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet