Sisukord

Ukraina-eesti transkriptsioonitabeli on 1975. a Harald Rajametsa koostatud tabeli alusel heaks kiitnud vabariiklik õigekeelsuskomisjon (VÕK). Emakeele Seltsi keeletoimkond on tabelit täpsustanud 1998. a, muutnud 2009. ja 2022. a.

TähedVastedNäited
А а= aАнтін = Antin, Саксаганський = Saksahanskõi
Б б= bБойко = Boiko, Майборода = Maiboroda
В в= vВакуленко = Vakulenko, Левада = Levada
Г г= h1Гаско = Hasko, Багмут = Bahmut
Ґ ґ= gҐалаґан = Galagan
Д д= dДорошко = Doroško, Поділ = Podil
Е е= eЕрделі = Erdeli, Семен = Semen
Є є= jeЄвген = Jevhen, Гордієнко = Hordijenko
Ж ж= žЖук = Žuk, Бажан = Bažan
З з= zЗаньковецька = Zankovetska, Козаченко = Kozatšenko
И и= õРибак = Rõbak, Мирний = Mõrnõi, Журлива = Žurlõva, Василь = Vassõl, Могила = Mohõla, Килимник = Kõlõmnõk, Хижняк = Hõžnjak, Жилко = Žõlko, Чигирин = Tšõhõrõn, Шиян = Šõjan, Щирець = Štšõrets
– ий= õiЗагребельний = Zahrebelnõi, Карпенко-Карий = Karpenko-Karõi, Тихий = Tõhhõi, Хорунжий = Horunžõi, Руданський = Rudanskõi, Трипільський = Trõpilskõi, Безперчий = Bezpertšõi, Кий = Kõi
І і= iІваненко = Ivanenko, Костанді = Kostandi
– ій= ii (üldjuhul)Корнійчук = Korniitšuk, Олійник = Oliinõk, Вій = Vii (ka liitsõnalistes nimedes: Суховій = Suhhovii)
= i (kahe- ja enamasilbilise nime lõpul)Андрій = Andri, Ужвій = Užvi, Юрій = Juri, Фотій = Foti, Досвітній = Dosvitni
Ї ї= jiУкраїнка = Ukrajinka, Ївга = Jivha, Мар’ївка = Marjivka, Анан’їв = Ananjiv
Й й= i (üldjuhul)Гайдай = Haidai, Чендей = Tšendei
= j (täishääliku ees)Йосип = Jossõp, Тадейович = Tadejovõtš
К к= kКазанець = Kazanets, Костюк = Kostjuk
Л л= lЛадані = Ladani, Рильський = Rõlskõi
М м= mМанжура = Manžura, Мамай = Mamai
Н н= nНестеренко = Nesterenko, Десняк = Desnjak
О о= oОксана = Oksana, Собко = Sobko
П п= pПервомайський = Pervomaiskõi, Остап = Ostap
Р р= rРебро = Rebro, Мороз = Moroz
С с= s (üldjuhul)Сосюра = Sosjura, Леся = Lesja, Васьо = Vasjo, Мейтус = Meitus
= ss (täishäälikute vahel2 ja sõna lõpul rõhulise silbi täishääliku järel)3 Лисенко = Lõssenko, Панас = Panass, Олесь = Oless
Т т= tТулуб = Tulub, Котляревський = Kotljarevskõi
У у= uУсенко = Ussenko, Кундзіч = Kundzitš
Ф ф= fФранко = Franko, Стефаник = Stefanõk
Х х= h (üldjuhul)Ходченко = Hodtšenko, Архип = Arhõp
= hh (täishäälikute vahel ja sõna lõpul täishääliku järel)4Журахович = Žurahhovõtš, Стельмах = Stelmahh
Ц ц= tsЦюпа = Tsjupa, Збанацький = Zbanatskõi
Ч ч= Черемшина = Tšeremšõna, Панч = Pantš
– чч= ttšЗаріччя = Zarittšja
Ш ш= šШеремет = Šeremet, Бокшай = Bokšai
Щ щ= štšЩоголів = Štšoholiv, Ющенко = Juštšenko
Ь ьjääb märkimata (üldjuhul)Ільченко = Iltšenko, Чорнобривець = Tšornobrõvets, Рудь = Rud
= j (täishääliku ees)Васильович = Vassõljovõtš
Ю ю= juЮренко = Jurenko, Тютюнник = Tjutjunnõk
Я я= ja5Яновський = Janovskõi, Касіян = Kassijan, Коломия = Kolomõja, Лукерія = Lukerija, Марія = Marija
jääb märkimataКуп’янськ = Kupjansk
Ukraina-eesti tähetabel
  1. Põhimõtteliselt on kasutaja soovil ja konteksti arvestavalt võimalik vaste ka g, nt Гоголь = Gogol.
  2. Välja arvatud я, ю, є ega ьо ees, sest nende algul hääldub j.
  3. Kui nimi on liitsõnaline, võib liitsõna järelkomponendi algul oleva с-i asendada ühekordse s-iga: Новоселівка = Novoselivka.
  4. Kui nimi on liitsõnaline, võib liitsõna järelkomponendi algul oleva х asendada ühekordse h-ga: Скороходько = Skorohodko.
  5. Väljaspool dokumente ja teatmeteoseid võib transkribeerida eesnimede lõpul i järel a: Лукерія = Lukeria, Марія = Maria.

Märkus. Ukraina omadussõnaliste kohanimede edasiandmisel tuleb lähtuda nende nimisõnalisest kujust: Миколаївська область = Mõkolajivi oblast, Нікопольський район = Nikopoli rajoon, Первомайський район = 1) Pervomaiske rajoon (nimest Pervomaiske), 2) Pervomaiskõi rajoon (nimest Pervomaiskõi), Перекопський перешийок = Perekopi maakitsus. Sama omadussõna võib vastata eri nimedele, seepärast peab õige nime hoolikalt välja selgitama, näiteks veel Лозовський район = Lozova rajoon, mitte aga Lozove rajoon.

Otsus on ilmunud ajakirjas Keel ja Kirjandus, 1976, nr 6, lk 351–357, tabeli aluseks on „Nimekirjutusraamatus“ (Tln 1993) avaldatud versioon. Tabeli muudatused on avaldatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel, vt kirjanduse loetelu.

Muudatused

01.03.2022 parandati tähetabelis г vastet (g asemel h, koos mööndusega).

2009. aastani kehtisid järgmised reeglid erinevalt:

  • и = õ, aga г, к, х, ж, ч, ш, щ järel i (Рибак = Rõbak, Мирний = Mõrnõi, Журлива = Žurlõva, Василь = Vassõl; aga Могила = Mogila, Килимник = Kilõmnõk, Хижняк = Hižnjak, Жилко = Žilko, Чигирин = Tšigirõn, Шиян = Šijan, Щирець = Štširets)
  • ий = õi, aga г, к, х, ж, ч, ш, щ järel i, vähestes ühesilbilistes nimedes ii (Загребельний = Zagrebelnõi, Карпенко-Карий = Karpenko-Karõi; aga Тихий = Tõhhi, Хорунжий = Horunži, Руданський = Rudanski, Трипільський = Trõpilski, Безперчий = Bezpertši, Кий = Kii)
  • ї = i, aga koos apostroofiga ji (Миколаїв = Mõkolaiv, Українка = Ukrainka, Ївга = Ivga, Ананьїв = Ananjiv; aga Мар’ївка = Marjivka)

1998. aastal täpsustati märkust с ja х topeldamise kohta liitsõnaosade piiril, ühtlustades selle vene-eesti tähetabeli omaga.

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet