Sisukord

Lühidalt

Võõrsõnad on keeles muganemata või osaliselt muganenud laensõnad, nt diisel, unikaalne. Võõrsõnade tähendused püsivad, muutuvad ja kaovad.

Pikemalt

Võõrsõna ja laensõna piir on ähmane ning paljudes keeltes neid ei eristatagi, aga eesti keeles on võõrsõnadeks peetud keeles muganemata või osaliselt muganenud laensõnu, millel on kirjapildis võõraks peetavaid struktuurijooni, nagu moderaator, opereerima, transport. Võõrsõnad ei ole tsitaatsõnad ehk keeles esinevad võõrkeelsed sõnad või väljendid, mis kirjutatakse ja hääldatakse nagu lähtekeeles, näiteks workshop, cappuccino. Võõr- ja tsitaatsõnad on üks osa eesti keelest nagu ka eesti omasõnad ehk eesti keelele häälduselt ja grammatiliselt omased sõnad, näiteks jäätis, armastus, kostuma, kange.

Võõrsõnade tähendusmuutuste üks mõjutegureid on see, mis toimub teistes keeltes, st keelevälised ja keelekontaktidest johtuvad muutused. Varem oli eesti võõrsõnavara suuresti saksa ja vene keele, ka soome keele mõjuväljas, tänapäeval mõjutab sõnade tähendusi enim inglise keel.

Sõna laenamine teisest keelest ei ole ühekordne toiming, mille järel püsib sõna igavesti muutumatuna. Võõrsõnade tähendused muutuvad samamoodi nagu omasõnade tähendused. Loe lähemalt Omasõnade tähendused ja Tähendusmuutused.

Võõrsõna laenamine ühe kindla tähenduse jaoks keeles suuresti ei toimi. Näiteks sõna testima laenati algul tähistama üksnes oskuskeelset tähendust ’psüühilisi omadusi või teadmisi ja oskusi mõõtma’. Kuna inglise verbil to test on palju tähendusi ja see on suupärane sõna ka eesti keeles, siis hakati seda kasutama laiemalt: ’analüüsima, degusteerima, hindama, katsetama, kontrollima, proovima, uurima’. Valdkonniti kasutatakse verbi testima samuti erinevalt, näiteks IT-s on see juurdunud verb.

Mõnede sõnade tähendused nihkuvad kitsamalt laiemale kasutusele. Näiteks sõnaga dekaad tähistati varem enamasti kümmet päeva. Inglise keele mõjul, kus decade tähendab kümmet aastat ja üldisemalt kümmekonda, kasutatakse eesti sõna dekaad tänapäeval samuti kümne aasta tähenduses. Samuti on laiemad tähendused saksa sõnal Dekade. Muutunud on ka sõna dekaad kasutamise kontekst: enamasti kasutatakse seda kümne päeva tähenduses spetsiifiliselt ilmaennustustes. Tähenduse nihkumine on loomulik, sest üldkeeles räägitakse palju kümne aasta pikkusest ajavahemikust. Kümne päeva tähendus võib vanemate inimeste teadvusse olla kinnistunud nõukogude ajast, kui korraldati kümmepäevakuid, nn kultuuri- ja kunstidekaade, mille eesmärk oli peamiselt Nõukogude liiduvabariikide kultuuri üksteisele kümne päeva jooksul tutvustada.

Sõna piloot, mis on pärit itaalia sõnast pilota, tähendas sajand tagasi nii õhu- kui ka meresõiduki juhti. Lennundusse kitsendati see sõna 20. sajandi keskel. Hiljem on piloot keelekasutuses saanud jälle laiemad tähendused: seda hakati kasutama ka autovõidusõitjate kohta mh itaalia, inglise ja eesti keeles. Sõna piloot ongi nüüdseks õhusõiduki juhi tähenduse kõrval eesti keeles juurdunud ka autovõidusõitja tähenduses.

Sõna eutaneerima kasutus on nihkunud inimesega seotud tähenduselt ’ravimatult haiget inimest halastusest surmama’ ka loomadega seotud tähendusele ’looma hukkama, surmama’. Omasõnade hukkama, surmama ja hädatapma asemel eelistab keelekasutaja sageli eufemistlikumat võõrväljendit. Seetõttu on seesugune tähendusülekanne loomulik, loomi pannakse enamasti halastusest magama (magama panema on samuti üks väljenditest, mida koduloomade kohta on varem kasutatud). Sõna eutaneerima kasutuse sagenemise taga võib olla ka põhjus, et võõrsõna tajutakse mingil määral neutraalsema või professionaalsemana – ka loomakliinikud pakuvad teenust just eutanaasia nime all. Samuti kasutati sõna adopteerima varem üksnes inimlaste lapsendamise kohta, ent on viimasel ajal hakanud tähistama ka kassi, koera vm looma varjupaigast endale võtmist.

Üks põhjuseid tähendusmuutuste taga on ühiskondlike olude muutumine. Näiteks sõna pioneer, mis pärineb prantsuse sõnast pionnier, tähenduseks on 1933. a VÕSis ‘teerajaja, tehnilise väeosa liige’, 1953. a VÕSis on see aga juba ’lasteorganisatsiooni liige; inseneriväe sõdur mõnedes maades’.

Mõni võõrsõna saab vahel juurde tähenduse, mis aga peagi kaob. Näiteks sõna konditsioneer ’kliimaseade’ kasutati 1990ndatel inglise keele eeskujul mõningal määral tähenduses ’juuksepalsam’. Selline kasutus ei jäänud püsima, sest juuksepalsami tähenduse jaoks on eesti keeles ökonoomsem võõrsõna palsam. Sõna konditsioneer tuli eesti keelde algul üldkeele sõnana, aga aja jooksul sisenes see ka oskuskeele registrisse ning sai seal kliimaseadme kohta tavaliseks sõnaks.

Vahel asendab uuem tähendus aga varasema hoopiski. Näiteks algul oskuskeelde laenatud sõna kupüür ’(teksti)kärbe, väljajätt; väärtpaberi nimiväärtus’ on levinud üldkeelsesse kasutusse, kus sõna tähendus on ’rahatäht, paberraha’.

Tähendused võivad eri põlvkondade jaoks olla (vägagi) erinevad. Näiteks sõna liiderlik vanem tähendus ’seksuaalselt kõlvatu, abieluväliseid suhteid harrastav’ pärineb saksa sõnast liederlich, mis tähendab ’räpakas, lohakas, kõlvatu’. Selle kõrval on hakatud kasutama homonüümi liiderlik tähenduses ’juhiomadustega’. Inglise sõnale leader on lisatud omadussõnaks muutev lik-liide – sõnamoodustuse viis on loomulik, ehkki varasema homonüümi tähenduse tundjatele üsnagi harjumatu. Lisaks on uuel homonüümil liiderlik positiivne tähendus, vastupidiselt varasema omale, millel on negatiivne tähendus. Samasugust põlvkondadevahelist nihet võime täheldada omasõna väljakutsuv puhul (loe lähemalt Omasõnade tähendused).

Kirjandus

  • Tiina Paet, Lydia Risberg 2021. Võõrsõnade tähendussoovitused ja nende esitus üldkeele sõnaraamatus. – Keel ja Kirjandus, 11, 965–984.
  • Tiina Paet 2022. EKI keelekool: mis on ühist kaaviaril ja pioneeril? – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 19.03.
  • Tiina Paet, Lydia Raadik 2021. EKI keelekool: loomad ja inimesed. – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 582, 4, 30.01.
  • Tiina Paet 2018. Võõrsõnade kuju fikseerumise põhijooni eesti keeles 1918–2018. – Emakeele Seltsi aastaraamat 63 (2017). Peatoimetaja Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 139−165.

Koostanud Lydia Risberg ja Tiina Paet

Anna tagasisidet