Sisukord

Indoeuroopa keelkonna slaavi keelte idaslaavi rühma kuuluv vene keel (русский язык / russki jazõk) on Venemaa ametikeel ja kaasametlik keel Kasahstanis, Kõrgõzstanis ja Valgevenes, tal on mh tunnustatud vähemuskeele staatus Armeenias, Moldovas, Mongoolias, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Tšehhis ja Ukrainas, lisaks nimetatakse teda mõnes riigis rahvustevahelise suhtluse keeleks vm-ks. Emakeelena kõnelejate arvult on see maailma seitsmes keel; kui arvata hulka kõik keele kõnelejad, siis on ta kaheksas keel.

Kirjutus

Vene keel kasutab kürillilist kirja ehk kirillitsat. Vene tähestik:

А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.

Kuni 1910.–1920. aastateni oli Venemaal kasutusel vana kirjaviis (vene paguluses oli kasutusel hiljemgi), milles olid lisaks tähed Ѣ ѣ (= Е е), І і (= И и), Ѳ ѳ (= Ф ф). Sage oli Ъ-täht, mis esines iga kaashäälikuga lõppeva sõna lõpus.

Vene nimede ladina kirjas edasiandmiseks on maailmas kasutusel palju süsteeme sõltuvalt sihtkeelest ja otstarbest. Nt nimede inglise transkriptsiooniks on olemas kümneid tabeleid. Rahvusvahelistest süsteemidest, mis pole tehtud mingi sihtkeele jaoks, on tuntuimad ISO 9:1995 (standard kürilliliste tähtede ladina kirjas edasiandmiseks) ja 1983. a GOSTi süsteem (GOST 16876-71), mis oli aluseks NSV Liidus kehtinud vene kohanimede latinisatsiooni süsteemile ja mille ÜRO 1987. a heaks kiitis (resolutsiooni vastuvõtmise koha järgi ka tuntud kui Montréali süsteem).

Eesti tekstis on vene nimede edasiandmiseks kasutusel traditsiooniline vene-eesti transkriptsioon, mille esimest korda kiitis heaks 1926. a Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkond, hiljem on seda korduvalt muudetud, viimati 2005. Selle kõrval on isikudokumentides ja täpsust nõudvatel puhkudel (bibliograafias jm) kasutusel ÜRO heaks kiidetud nn Montréali süsteem (Eestis tuntud ka kui tabel 2, sest valitsuse määruses, millega ümberkirjutustabelid kinnitati, on ta sellise järjekorranumbri all). Venekeelse nimega isikud võivad taotleda ka oma nime fikseerimist Venemaal kehtiva süsteemi kohaselt, mis vastab ICAO reeglitele.

Vt ka vene latinisatsioonide kõrvutavat tabelit.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk vene nimedes on liikuv. Vene nimedel on eesti keeles kujunenud teatav hääldustava, mida iseloomustavad mh järgmised jooned:

 1. Täishäälikuid hääldatakse kirjapildi kohaselt, jättes arvesse võtmata rõhuta silbis toimuvaid muutusi (ja → i, o → a jne), nt Lomonossov [lomon`ossov], mitte [laman`ossav].
 2. Rõhulise lahtise, st täishäälikuga lõppeva silbi täishäälikut hääldatakse pikalt, nt Ivanovo [ivanoovo], Repin [r`eepin].
 3. Kaashäälikuid hääldatakse üldiselt kirjapildi kohaselt, v.a mõned erandid (vt tabelis allpool).

Lisaks on mitmel tuntumal kohanimel rõhk nihkunud kas esisilbile või ettepoole, võrreldes vene keeles kasutusel oleva rõhuga (vt nimekirja allpool).

Pikemalt

Kuigi olulisemad hääldusseigad kajastuvad transkriptsioonis, on allpool mõned näited juhtudest, kus hääldus erineb kirjapildist.

TähedHääldusNäited
g[h] ühendis gkLjogkaja [ljohkaja]
[v] omastava lõpus –ogo, –egoulitsa Tolstogo [uulitsa tolstoovo]
v[f] helitu kaashääliku ees ja rõhulise täishääliku järel sõna lõpulPahhomovka [pahhoomofka], Gorbatšov [gorbatš`off]1
Vene nimede hääldus

1 Neil nimedel, mille lõpus on rõhuline ov-silp, on õigupoolest kaks hääldamisviisi: [-`off] ja [-`oov]. Küllalt tavaline on käänamisel neid vaheldada, nt Gorbatšov [gorbatš`off], omastav Gorbatšovi [gorbatšoovi].

Vene kohanimede rõhk. Mõnes Vene kohanimes on välja kujunenud eestipärane rõhutamistava, mille puhul rõhk paikneb kas 1) esisilbil (vene keeles rõhutatakse mõnda muud silpi) või 2) mitmeosalise nime puhul, mille teine osa on burg, dar, gorod, grad vms, nime esimese osa mõnel silbil (vene keeles rõhutatakse nime teise osa mõnda silpi):

 1. Baikal [b`aikal], vrd Байка́л; Dagestan [dagestan], vrd Дагеста́н; Moskva [m`oskva], vrd Москва́; Rostov [r`ostov], vrd Росто́в; Sahhalin [sahhalin], vrd Сахали́н; Tambov [t`ambov, vrd Тамбо́в]; Tatarstan [tatarstan], vrd Татарста́н;
 2. Ivangorod [iv´angorod], vrd Иванго́род; Jekaterinburg [jekater`iinb`urg], vrd Екатеринбу́рг; Kaliningrad [kaliiningrad], vrd Калинингра́д; Krasnodar [krasnodar], vrd Краснода́р; Orenburg [´oorenb`urg], vrd Оренбу́рг; Volgograd [volgograd], vrd Волгогра́д.

Üksikasjalikumaid vene nimede hääldusjuhiseid pakub Einar Kraudi raamat “Võõrnimed eesti häälduses I” (vt kirjanduse loetelust).

Isikunimed

Vene isikunimemall on kolmeosaline: eesnimi + isanimi + perekonnanimi. Kantseleilikus stiilis on osade järjestus perekonnanimi + eesnimi + isanimi (ФИО – фамилия, имя, отчество). Nt Vladimir Antonovitš Ivanov ~ Ivanov Vladimir Antonovitš (M, Владимир Антонович Иванов), Olga Ivanovna Korotkova ~ Korotkova Olga Ivanovna (N, Ольга Ивановна Короткова).

Eesnimesid on venelastel tavaliselt üks, harva kaks (alati sidekriipsuga), need võib tekke järgi jagada kolme suurde ajarühma:

 • vanavene (slaavi) nimed, nt Dobrõnja (Добрыня), Igor (Игорь), Jaroslav (Ярослав), Oleg (Олег), Svjatoslav (Святослав), Ždan (Ждан), Tverdislav (Твердислав), Vladimir (Владимир);
 • kristlikud (õigeusu) nimed (pärast ristiusu vastuvõtmist 988. a, muudeti kohustuslikuks 17.-18. saj vahetusel Peeter I ajal), nt Foma (Фома), Jegor (Егор), Konstantin (Константин), Pavel (Павел), Vassili (Василий); Matrjona (Матрена), Varvara (Варвара);
 • uued nimed (pärast 1917. a, kui kaotati kiriklike nimede kohustus) – laenud teistest keeltest, nt Eduard (Эдуард), Alla (Алла); võõrsõnad, nt Avangard (Авангард), Poema (Поэма); silplühendid jms, nt Vladlen (Владлен), Pjatvtšet (Пятвчет < пятилетка в четыре года ‘viisaastak nelja aastaga’); vanade nimede, nt Oleg, taaselustamine; uued tuletised, nt Oktjabrina (Октябрина), Svetlana (Светлана); nimede kõnekeelsed vormid, nt Dima (Дима), Lena (Лена).

Kõige tüüpilisemad eesnimed on meestel Sergei (Сергей), Aleksandr (Александр), Andrei (Андрей), Dmitri (Дмитрий), Vladimir (Владимир), Aleksei (Алексей), Maksim (Максим), Ivan (Иван), Jevgeni (Евгений) ja Nikolai (Николай), naistel Jelena (Елена), Tatjana (Татьяна), Olga (Ольга), Natalja (Наталья), Jekaterina (Екатерина), Irina (Ирина), Svetlana (Светлана), Anastassija (Анастасия), Anna (Анна) ja Marina (Марина)[1]. 2019. a Venemaal sündinud lastele pandud kõige populaarsemad nimed olid poistel Artjom (Артем), Aleksandr (Александр), Mihhail (Михаил), Maksim (Максим) ja Ivan (Иван), tüdrukutel Sofija (София), Viktorija (Виктория), Anna (Анна), Marija (Мария) ja Alissa (Алиса)[2].

Isanimed on venelastel teada varaseimatest kirjapanekutest alates. Alguses sõnaühendina (сын володимерь ‘Vladimiri poeg’, 12. saj-st сын иванов ‘Ivani poeg’, сын ильин ‘Ilja poeg’), hiljem ka üksnes lõppudega –ov, –in. Kõrgemale seisusele kinnistus lõpp –itš, seejärel –ovitš , mis jäi pikaks ajaks üksnes valitsevate kihtide eesõiguseks. Tasapisi nende ring laienes, kuid alles 20. saj kadusid piirangud. Tänapäeval on isanimed lõppudega -ovitš, -jevitš, -itš (-ович, -евич, -ич) meestel ja -ovna, -jevna, -itšna, -initšna (-овна, -евна, -ична, -инична) naistel. Eestis isanime ametlikult dokumentides eraldi ei fikseerita, kuid soovi korral võib isanime kanda dokumenti teise eesnimena. Isanime kasutatakse vene keeles väga ametlikes olukordades või siis vastupidi, austuse või lähedaste suhete näitamiseks.

Perekonnanimed

Perekonnanimed hakkasid kõigepealt kujunema bojaaridel, kellel oli algselt sugukonnanimi (16. saj). Perekonnanimedeks kujunesid need 17. saj lõpuks. 19. saj olid perekonnanimed ka riigiametnikel, vaimulikel, kaupmeestel. Pärisorjuse kaotamisel 1861. a anti võimalus kanda perekonnanime ka talupoegadele, kuid see ei olnud kohustuslik.

Enamik perekonnanimesid on pärit isanimest (Ivanov ‘Ivani poeg’) või eellase ametist vms (Kuznetsov ‘sepa poeg’). Väiksem osa perekonnanimesid viitab kuuluvusele (Knjazev ‘vürsti oma’). Kõige tüüpilisemad perekonnanimed Venemaal on Smirnov (Смирнов), Ivanov (Иванов), Kuznetsov (Кузнецов), Popov (Попов), Sokolov (Соколов), Lebedev (Лебедев), Kozlov (Козлов), Novikov (Новиков), Morozov (Морозов), Petrov (Петров), Volkov (Волков), Solovjov (Соловьев), Vassiljev (Васильев), Zaitsev (Зайцев), Pavlov (Павлов), Semjonov (Семенов), Golubev (Голубев), Vinogradov (Виноградов), Bogdanov (Богданов) ja Vorobjov (Воробьев)[3].

Perekonnanimede lõpud kajastavad enamasti nimekandja sugu. Vene perekonnanimede lõpud on

 • -ov, -(j)ev, -in, -õn, -oi, -õi, -i, -skoi, -ski, -tskoi, -tski (-ов, -ев, -ин, -ын, -ой, -ый, -ий, -ской, -ский, -цкой, -цкий ) – meestel;
 • -ova, -(j)eva, -ina, -õna, -aja, -jaja, -skaja, -tskaja (-ова, -ева, -ина, -ына, -ая, -яя, -ская, -цкая ) – naistel.

Naissoovormi moodustamine

Perekonnanime naissoovorm on vastavuses meessoovormiga järgmiselt:

 • kui meessoovormi lõpus on -ov, -(j)ev, -in, -õn (-ов, -ев, -ин, -ын), siis lisatakse naissoovormi lõppu -a, näiteks Ivanov – Ivanova, Kamenev – Kameneva, Minin – Minina, Sinitsõn – Sinitsõna (Иванов – Иванова, Каменев – Каменева, Минин – Минина, Синицын – Синицына);
 • kui meessoovormi lõpus on -oi (sealhulgas -skoi, -tskoi), -õi (-ой, -ской, -цкой, -ый), siis vastab sellele naissoovormi lõpus -aja (-ая), näiteks Gromovoi – Gromovaja, Portnoi – Portnaja, Donskoi – Donskaja, Rutskoi – Rutskaja, Kaljužnõi – Kaljužnaja, Tšubatõi – Tšubataja (Громовой – Громовая, Портной – Портная, Руцкой – Руцкая, Калюжный – Калюжная, Чубатый – Чубатая);
 • kui meessoovormi lõpus on -i (-ий), siis vastab sellele naissoovormi lõpus -jaja (-яя), kui eelnev kaashäälik on n (н), näiteks Kraini – Krainjaja, Sini – Sinjaja (Крайний – Крайняя, Синий – Синяя); muudel juhtudel on naissoovormi lõpus -aja (-ая), näiteks Gorski – Gorskaja, Uritski – Uritskaja, Dvoretski – Dvoretskaja, Kurjatši – Kurjatšaja (Горский – Горская, Урицкий – Урицкая, Дворецкий – Дворецкая, Курячий – Курячая).

Mehe ja naise perekonnanimed jäävad samakujuliseks, kui perekonnanimeks on

 • nimi ilma meessoovormi või naissoovormi lõppudeta, näiteks Kalmõk, Melnik, Bõk, Sosna, Krassavitsa, Kotšubei, Pestel, Bagration, Mitskevitš (Калмык, Мельник, Бык, Сосна, Красавица, Кочубей, Пестель, Багратион, Мицкевич);
 • mittestandardne nimi, mis on moodustatud määrsõnast, partiklist, hüüdsõnast, tegusõnast vms, näiteks Blago, Nitšego, Gei, Li, De (Благо, Ничего, Гей, Ли, Де);
 • nimi, mis on moodustatud ajaloolisest genitiivsest vormist, näiteks Hitrovo, Mertvago, Serõhh, Fominõhh (Хитрово, Мертваго, Серых, Фоминых);
 • võõrkeelse päritoluga nimi, näiteks Kantemir, Kapnist, Liven, Kankrin (Кантемир, Капнист, Ливен, Канкрин).

Kohanimed

Venemaa ala kohta käivatest eksonüümidest on esitatud valik tähtsamaid, sulgudes on vene nime transkriptsioon. Välja on jäetud väiksemad kohad, endised eesti asundused, Petserimaa ja Narvataguse kohad jms.

A–K: Adõgee (Adõgeja), Alam-Tunguska (jõgi, Nižnjaja Tunguska), Amuur (jõgi, Amur), Amuurimaa (Priamurje), Astrahan (Astrahhan), Baikalimaa (Pribaikalje), Burjaatia (Burjatija), Daugava ehk Lääne-Dvina (jõgi, Zapadnaja Dvina), Donimaa (Pridonje), Evengimaa (Evenkija), Hakassia (Hakassija), Handi-Mansimaa (Hantõ-Mansiiski avtonomnõi okrug), Hibiinid (Hibinõ), Ida-Siber (Vostotšnaja Sibir), Ilmjärv (Ilmen), Ingeri ehk Ingerimaa (Ingermanlandija ~ Ingrija), Inguššia (Ingušetija), Juudi autonoomne oblast (Jevreiskaja avtonomnaja oblast), Kaasan (Kazan), Kabardi-Balkaaria (Kabardino-Balkarija), Kalmõkkia (Kalmõkija), Kara meri (Karskoje more), Karatšai-Tšerkessia (Karatšajevo-Tšerkessija), Karjala (Karelija), Karjala kannas (Karelski perešejek), Kaspia madalik (Prikaspiiskaja nizmennost), Kaspiamaa (Prikaspi), Kaukasus (Kavkaz), Kesk-Siberi kiltmaa (Srednesibirskoje ploskogorje), Kesk-Vene kõrgustik (Srednerusskaja vozvõšennost), Kirdeväil ehk Põhja-meretee (Severnõi morskoi put ~ Severo-Vostotšnõi prohhod), Komandorisaared (Komandorskije ostrova), Koola poolsaar (Kolski poluostrov), Korjakkia (Korjakija), Kroonlinn (Kronštadt), Kubanimaa (Kuban), Kuriilid (Kurilskije ostrova).

L–Ü: Laadoga (Ladoga ~ Ladožskoje ozero), Laptevite meri (more Laptevõhh), Lauga jõgi (Luga), Lavassaar (Moštšnõi), Leena (jõgi, Lena), Lääne-Siber (Zapadnaja Sibir), Marimaa (Mari El), Mordva (Mordovija), Moskvamaa (Podmoskovje), Neenetsimaa (Nenetski avtonomnõi okrug), Neeva (jõgi, Neva), Oudova (Gdov), Permikomi (Komi-Permjatski okrug), Peterburi (Sankt-Peterburg), Petroskoi (Petrozavodsk), Pihkva (Pskov), Põhja-Kaukaasia ehk Ees-Kaukaasia (Severnõi Kavkaz ~ Predkavkazje), Põhja-Osseetia (Severnaja Ossetija), Põhja-Uvaalid (Severnõje Uvalõ), Sajaanid (Sajanõ), Siber (Sibir), Suur-Jenissei (jõgi, Bolšoi Jenissei), Suur-Kaukasus (Bolšoi Kavkaz), Suursaar (Gogland), Suur Tütarsaar (Bolšoi Tjuters), Taga-Baikalimaa (Zabaikalje), Tatari väin (Tatarski proliv), Timaani kõrgustik (Timanski Krjaž), Tšerkessia ehk Tšerkessimaa (Tšerkessija), Tšetšeenia (Tšetšnja), Tšuktšimaa (Tšukotski avtonomnõi okrug), Tšuvaššia (Tšuvašija), Udmurtia (Udmurtija), Ussuuri (jõgi, Ussuri), Uural (jõgi, Ural), Uural (mäestik, Uralskije gorõ ~ Ural), Uus-Siberi saared (Novosibirskije ostrova), Valge meri (Beloje more), Valgjärv (Beloje ozero), Venemaa (Rossija), Viiburi (Võborg), Volgamaa (Povolžje), Väike-Jenissei (jõgi, Malõi Jenissei), Väike Tütarsaar (Malõi Tjuters), Äänisjärv ehk Onega järv (Onežskoje ozero).

Eksonüümid rööpvõimalusena: Baškortostan ehk Baškiiria, Kaluga ehk Kaluuga, Kama ehk Kaama (jõgi), Krasnogorodsk ehk Kraasna, Luga ehk Luuga (linn), Oka ehk Okaa (jõgi), Porhov ehk Porkva, Sahha ehk Jakuutia, Samara ehk Samaara, Saratov ehk Saraatov, Tatarstan ehk Tatarimaa, Tšita ehk Tšitaa, Tula ehk Tuula, Tõva ehk Tuva, Velikaja ehk Pihkva Emajõgi.

Vene kohanimede tõlkimise kohta on juhiseid ka vene-eesti tähetabelis (kuidas tõlkida vene omadussõnalisi kohanimesid) ja välismaa tänavanimede tõlkimist käsitlevas artiklis.

Vähemused

Venemaa on paljurahvuseline riik. Mitmel rahval on omanimeline vabariik, mille piires on kohaliku rahva keel ametlik ja samamoodi on ametlikud kohanimedki. Kuigi põhinimena on pragmaatiline kasutada venekeelseid kohanimesid, võiks kohalikus keeles nime esitada rööpnimena, nt Gorno-Altaisk/Ulalu (Altai Vabariigi pealinn), Iževsk/Ižkar (Udmurtia pealinn), Tšeboksarõ/Šupaškar (Tšuvaššia pealinn), Ufa/Öfö (Baškortostani pealinn), Vladikavkaz/Dzäudžõkäu (Põhja-Osseetia pealinn). Karjala Vabariigi puhul võiks põhinimedena eelistada soomekeelseid, kui need on olemas, seega Petroskoi (Petrozavodsk), Karhumäki (Medvežjegorsk) jne.

Vt ka

Kirjandus

 • Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. Tallinn 2018, lk 1242–1243.
 • Karlheinst Hengst, Das russische Personennamensystem. – Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Herausgegeben von Andrea Brendler und Silvio Brendler. Hamburg: Baar 2007, S. 620–631.Karlheinst Hengst, Das russische Personennamensystem. – Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Herausgegeben von Andrea Brendler und Silvio Brendler. Hamburg: Baar 2007, S. 620–631.
 • Einar Kraut, Võõrnimed eesti häälduses. I. Tartu: Keelehooldekeskus 2015, lk 88–109.
 • Tunnused, mille alusel perekonnanimesid käsitatakse ühise perekonnanimena. Regionaalministri 16.03.2005 määrus nr 9. RTL 2005, 33, 472.
 • В. А. Никонов, Русские. – Системы личных имен у народов мира. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1989, с. 262–269.

Märkused

Anna tagasisidet