LÜHENDAMINE

Lühendusviisid ja lühendite liigid, kirjavahemärgid lühendites, lühendite lugemine ja käänamine, lühenditest tuletamine.

ARVUKIRJUTUS

Põhi- ja järgarvude kirjutamine, arvsõna käände näitamine, kirjavahemärgid ja tühik arvukirjutuses, arvude paigutamine tekstis.

Punkt

Punkti kasutusala.

Koma

Kõrvallause, lauselühend, järeltäiend ja -lisand, kiil, samaväärsed ja hõlmavad täiendid, lisandid ja määrused, rind- ja koondlause. Täiendatud 01.06.2022.

Koolon

Kooloni kasutusala.

Mõttekriips

Mõttekriipsu ja pika kriipsu kasutusala.

Jutumärgid

Jutumärkide kasutusala, kuju.

Ülakoma

Ülakoma ja kaksisülakomade kasutusala, kuju.

Sulud

Ümar-, nurk- ja kaldsulud, topeltsulud.

Kaldkriips

Kaldkriipsu kasutusala, tühikuga ja tühikuta kaldkriips, ja/või-tarind, 24/7

Mõtte- ja katkestuspunktid

Lausekatkestuse ja sõnast ärajäetavate tähtede tähistamine kahe, kolme ja nelja punktiga.

Katkestusjooned

Pika väljajätu märkimine katkestusjoontega.

Muid märke

Paragrahvi- ja protsendimärk, kraadi- ja promillimärk, tehtemärgid, akuut, graavis, tilde, emotikon.

KIRJAVAHEMÄRGID

Mitme kirjavahemärgi koosesinemine, kõrvuti olevate märkide kokkusulamine või emma-kumma kustumine.

Otsekõne

Otsekõne kirjavahemärgid, otse- ja kaudkõne.